Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zdravstveni delavci EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zdravstveni delavci EU

 

POVZETEK:

Zelena knjiga Komisije (COM(2008) 725 final) o delavcih EU na področju zdravja

Akcijski načrt (SWD(2012) 93 final) za zdravstvene delavce EU

KAJ JE NAMEN TEGA AKCIJSKEGA NAČRTA?

 • Namen akcijskega načrta je pomagati državam EU pri spopadanju z glavnimi izzivi v zdravstvenem sektorju ter določiti ukrepe za okrepitev evropskega sodelovanja in izmenjevanja dobrih praks.
 • Akcijski načrt odraža prednostne naloge, ki so jih opredelili zdravstveni ministri EU decembra 2010, in temelji na povratnih informacijah javnega posvetovanja Komisije o Zeleni knjigi o delavcih EU na področju zdravja iz leta 2008.

KLJUČNE TOČKE

Zelena knjiga

Zelena knjiga je proučila izzive v zvezi z zdravstvenimi delavci, s katerimi se sooča EU. Predlagala je številne ukrepe, med drugim:

 • krepitev zmogljivosti za presejevalne preglede, promocijo zdravja in preprečevanje bolezni,
 • izmenjavanje dobrih praks na področju mobilnosti zdravstvenih delavcev,
 • ponovni razmislek o načelih zaposlovanja delavcev iz držav zunaj EU,
 • zbiranje primerljivih informacij o zdravstvenih delavcih,
 • zagotavljanje usposabljanja za te delavce v zvezi z uporabo novih tehnologij ter drugim znanjem in spretnostmi,
 • nadaljnje spodbujanje podjetnikov, da vstopijo v zdravstveni sektor.

Akcijski načrt

V akcijskem načrtu je opredeljenih pet medsebojno povezanih izzivov za zdravstvene delavce EU, ki so posledica staranja prebivalstva:

 • večje povpraševanje po delovni sili,
 • potreba po novih oblikah zdravljenja in oskrbe,
 • zmanjševanje števila zdravstvenih delavcev,
 • težave pri zaposlovanju in ohranjanju zaposlenih,
 • vse večje pomanjkanje zdravstvenih delavcev.

Da bi se spopadla s temi izzivi, je Evropska komisija predlagala ukrepe na naslednjih področjih:

 • Izboljšanje načrtovanja in predvidevanja potreb po zdravstvenih delavcih
  • Triletni skupni ukrep EU v zvezi s predvidevanjem potreb po zdravstvenih delavcih za učinkovito načrtovanje v EU, ki bi se moral začeti do konca leta 2012.
  • Izvedba raziskave o strukturnih zmogljivostih in zmogljivostih usposabljanja v EU.
 • Predvidevanje prihodnjih potreb po znanju in spretnostih ter izboljšanje stalnega strokovnega razvoja in vseživljenjskega učenja
  • Uvedba koalicije sektorskih spretnosti za zdravstvo, da se posebej za ta sektor razvijejo novi programi usposabljanja ter nove oblike poklicnega učenja in usposabljanja.
  • Dodatno spodbujanje programov financiranja EU (npr. Erasmus+), ki podpirajo čezmejno izobraževanje in usposabljanje tudi za študente na področju zdravstva in zdravstvene delavce.
 • Zaposlovanje in ohranjanje zdravstvenih delavcev
  • Načrtovanje delovne sile bi moralo upoštevati vpliv delovnega okolja na zaposlovanje, ohranjanje, mobilnost in uspešnost delavcev ter zdravstvene izide in kakovost oskrbe pacientov.
  • Države EU bi morale spremeniti prakse na delovnih mestih in trgu dela, da bi izboljšale priložnosti za starejše delavce.
 • Etično zaposlovanje zdravstvenih delavcev
  • Komisija je morala do leta 2014 objaviti poročilo o direktivi o modri karti EU, v katerem je predstavila, na kakšen način in v kolikšni meri so bile uporabljene njene smernice o etičnem zaposlovanju.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNA DOKUMENTA

Zelena knjiga o evropskih delavcih na področju zdravja (COM(2008) 725 final z dne 10. decembra 2008).

Delovni dokument služb Komisije o akcijskem načrtu za zdravstvene delavce EU – ki dopolnjuje dokument – Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – K okrevanju s številnimi novimi delovnimi mesti (SWD(2012) 93 final z dne 18. aprila 2012).

POVEZANI DOKUMENTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – K okrevanju s številnimi novimi delovnimi mesti (COM(2012) 173 final z dne 18. aprila 2012).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju Direktive 2009/50/ES o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane zaposlitve („Modra karta EU“) (COM(2014) 287 final z dne 22. maja 2014).

Zadnja posodobitev 09.01.2017

Top