Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strožja pravila za varstvo osebnih podatkov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Strožja pravila za varstvo osebnih podatkov

Splošni cilj je posodobitev obstoječe evropske zakonodaje o varstvu podatkov. Treba jo je prilagoditi izzivom, ki jih prinaša globalizacija, in uporabiti nove tehnologije (npr. družabni mediji) ter hkrati bolje zaščititi pravice posameznikov.

AKT

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov) [COM(2012) 11 final - ni objavljen v Uradnem listu].

POVZETEK

Evropska komisija je pripravila zakonodajne predloge za okrepitev varstva osebnih podatkov po vsej EU. Namen je nadomestiti obstoječi splošni zakon (Direktiva 95/46/ES) o varstvu podatkov z novim splošnim zakonom in še en zakon (Okvirni sklep 2008/977/PNZ) z novim zakonom, ki bo določal pravila za varstvo podatkov, kadar se podatki uporabljajo za boj proti kriminalu.

Osebni podatki so vse informacije, ki so neposredno ali posredno povezane z določeno ali določljivo osebo.

Predlogi EU za reformo varstva podatkov so sestavljeni iz dveh glavnih zakonov. Eden od predlaganih zakonov (uredba) želi spodbuditi varstvo osebnih podatkov posameznikov in povečati njihovo raven zaupanja v digitalno okolje.

Drugi predlagani zakon (direktiva) pa želi povečati raven zaščite osebnih podatkov posameznikov, kadar se uporabljajo za boj proti kriminalu. Zakon poleg tega želi povečati zaupanje med organi pregona, da si bodo lahko izmenjavali osebne podatke za namene boja proti kriminalu.

PRIMERI KLJUČNIH ELEMENTOV UREDBE

Pravica do izbrisa in prenosa osebnih podatkov ter razumevanja njihove obravnave

Uredba bo posameznikom omogočila boljši nadzor nad osebnimi podatki, med drugim

  • bodo imeli uporabniki interneta pravico do izbrisa osebnih podatkov, npr. če bodo umaknili svoje soglasje in če ne bo nobenih drugih legitimnih razlogov za hranjenje podatkov (pravica do pozabe na internetu),
  • pravico do prenosa podatkov od enega ponudnika storitev do drugega brez kakršnih koli ovir,
  • večjo pravico do informacij, zato da bodo posamezniki lažje razumeli, kako se obravnavajo njihovi osebni podatki, predvsem kadar dejavnosti obdelave zadevajo otroke.

Pomoč posameznikom pri uveljavljanju njihovih pravic

Z uredbo bodo posamezniki tudi lažje uveljavljali svoje pravice, saj bo

  • državnim organom za varstvo podatkov pomagala, da bodo ustrezno pripravljeni za učinkovito obravnavanje pritožb, s pooblastili za izvajanje učinkovitih preiskav, sprejemanje zavezujočih odločitev ter uvedbo učinkovitih in prepričljivih sankcij,
  • posameznikom olajšala ukrepanje (npr. pravno ukrepanje prek sodišča), kadar bodo kršene pravice do varstva podatkov.

Manjšanevarnost kršitve varstva osebnih podatkov

Uredba bo povečala varnost podatkov, saj bo:

  • spodbujala uporabo tehnologij, ki varujejo zasebnost podatkov z minimiziranjem shranjevanja osebnih podatkov,
  • uvedla splošno obveznost za upravljavce podatkov (tiste zasebne ali javne organizacije, ki obdelujejo podatke posameznikov), ki bodo morali organe za varstvo podatkov in zadevne posameznike nemudoma (v roku 24 ur, kjer je to izvedljivo) obvestiti o kršitvah varnosti podatkov.

Poleg tega bo od upravljavcev podatkov zahtevala, da v podjetjih z več kot 250 zaposlenimi in v podjetjih, ki se ukvarjajo z obdelovanjem podatkov, kjer obstajajo nevarnosti za pravice in svoboščine posameznikov, imenujejo uradno osebo za varstvo podatkov. Te organizacije bodo morale izvesti tudi oceno učinka na varstvo zasebnosti.

POVEZANI AKTI

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov [COM(2012) 10 final - ni objavljen v Uradnem listu].

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Varovanje zasebnosti v povezanem svetu - Evropski okvir za varstvo podatkov za 21. stoletje [COM(2012) 9 final - ni objavljeno v Uradnem listu].

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Celovit pristop k varstvu osebnih podatkov v Evropski uniji [COM(2010) 609 final - ni objavljeno v Uradnem listu].

Zadnja posodobitev: 17.03.2014

Top