Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Enaki pogoji na trgu telefonskih naprav in druge komunikacijske opreme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Enaki pogoji na trgu telefonskih naprav in druge komunikacijske opreme

 

POVZETEK:

Direktiva 2008/63/ES o konkurenci na trgih za telekomunikacijsko terminalsko opremo

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

  • Namen direktive je odpreti trge za telekomunikacijsko terminalsko opremo* konkurenci.
  • Njen namen je tudi izboljšati informacije o različni opremi, ki so na voljo potrošnikom, ter tako uporabnikom omogočiti, da izkoristijo tehnološki napredek in kot potrošniki sprejemajo ozaveščene odločitve.

KLJUČNE TOČKE

  • Države EU ne morejo odobriti posebnih ali izključnih pravic v zvezi z uvozom, trženjem, priključevanjem, vključevanjem telekomunikacijske terminalske opreme v obratovanje ali vzdrževanjem takšne opreme.
  • Države EU niti ne smejo zavrniti priključitve terminalske opreme* na javno telekomunikacijsko omrežje ali spuščanje opreme satelitskih zemeljskih postaj* v obratovanje, razen če oprema ne izpolnjuje določenih bistvenih zahtev.
  • Od 13. junija 2016 naprej so zahteve glede varnosti in elektromagnetne združljivosti za radijsko terminalsko opremo določene v Direktivi 2014/53/EU (in morebitnih delegiranih aktih, sprejetih v zvezi s to uredbo), ki predvideva enoletno prehodno obdobje.
  • Varnostne zahteve glede fiksne (neradijske) terminalske opreme so – glede na lastnosti – določene v direktivi o nizki napetosti (2014/35/EU). Če ima oprema napetost med 50 in 1 000 V za izmenični tok in med 75 in 1 500 V za enosmerni tok, so zahteve glede elektromagnetne združljivosti določene v direktivi o elektromagnetni združljivosti (2014/30/EU).
  • Da bi uporabnikom omogočili dostop do terminalske opreme po lastni izbiri, je treba poznati karakteristike javnih mrežnih vmesnikov, na katere mora biti terminalska oprema (posredno ali neposredno) priključena, in te karakteristike narediti pregledne. Zato morajo države EU zagotoviti, da operaterji te karakteristike objavijo in da imajo uporabniki dostop do javnih mrežnih vmesnikov.
  • Organi, ki so zadolženi za nadzorovanje uporabe za pripravo specifikacij in jih imenujejo države EU, so neodvisni od javnih ali zasebnih podjetij, ki ponujajo blago ali storitve v telekomunikacijskem sektorju.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Direktiva se uporablja od 11. julija 2008. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 8. avgusta 1995, to je do datuma navedenega v Direktivi 88/301/EGS, ki jo je kodificirala* Direktiva 2008/63/ES.

OZADJE

Direktiva je predstavljala prvi korak politike za liberalizacijo telekomunikacijskih trgov in je privedla do popolne liberalizacije trgov s 1. januarjem 1998.

* KLJUČNI POJMI

Terminalska oprema: oprema, ki je neposredno ali posredno povezana z mrežnim vmesnikom javnega telekomunikacijskega omrežja za pošiljanje, obdelovanje ali sprejemanje informacij, vključno z opremo satelitskih zemeljskih postaj.

Oprema satelitskih zemeljskih postaj: oprema, ki se lahko uporablja samo za oddajanje („oddajna“), samo za sprejemanje („sprejemna“) ali za oddajanje in sprejemanje („oddajno/sprejemna“) radiokomunikacijskih signalov s sateliti ali drugimi vesoljskimi sistemi.

Kodifikacija: nov pravni akt, ki zamenja drug akt, v katerega so bile vnesene bistvene spremembe. Novi akt ohrani pravila akta, ki ga kodificira, zato postopek odločanja poteka hitro skladno s pospešenim postopkom.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Komisije 2008/63/ES z dne 20. junija 2008 o konkurenci na trgih za telekomunikacijsko terminalno opremo (kodificirana različica) (UL L 162, 21.6.2008, str. 20–26).

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (UL L 96, 29.3.2014, str. 79–106).

Direktiva 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (UL L 96, 29.3.2014, str. 357–374).

Direktiva 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi direktive 1999/5/ES (UL L 153, 22.5.2014, str. 62–106).

Zadnja posodobitev 14.11.2016

Top