Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Varni repelenti za žuželke, razkužila in druge industrijske kemikalije (biocidi) v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Varni repelenti za žuželke, razkužila in druge industrijske kemikalije (biocidi) v EU

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov

POVZETEK

Biocidni proizvodi (gospodinjska razkužila, insekticidi in druge kemikalije) se uporabljajo za zatiranje škodljivcev (zajedavci, glive, bakterije itd.) ali za zaščito materialov, vendar lahko zaradi svojih lastnosti pomenijo tveganje za ljudi, živali in okolje, zato se urejajo na ravni Evropske unije.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Usklajuje pravila EU o prodaji in uporabi biocidnih proizvodov ob hkratnem zagotavljanju visoke ravni varovanja zdravja človeka in živali ter okolja.

KLJUČNE TOČKE

Odobritev

Vsi biocidni proizvodi potrebujejo dovoljenje, da se lahko prodajajo v EU. Tudi aktivne sestavine, ki jih vsebujejo, morajo biti odobrene.

Ocenjevanje aktivnih snovi v biocidih se izvaja na ravni EU. Za vsako aktivno snov, ki jo je treba oceniti, se za državo EU imenuje „poročevalec“ . Odgovoren je za pripravo poročila o oceni, o katerem nato razpravljajo vse države EU, s ciljem, da bi se dosegla odločitev na ravni EU, da se snov odobri (ali ne).

Aktivne snovi, ki izpolnjujejo merila za izključitev, se ne odobrijo. To so snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje, povzročajo endokrine motnje, so obstojne*, se kopičijo v organizmu* in so strupene* (PBT) ali zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v organizmu (vPvB). Možne so izjeme, če so tveganja zanemarljiva.

Tveganja, povezana z biocidi z nanomateriali*, morajo biti posebej ocenjena.

Odobritev aktivne snovi se dodeli za obdobje, ki ne presega 10 let.

Odobrene aktivne snovi so navedene na spletnem mestu Evropske agencije za kemikalije (ECHA).

Dovoljenje

Ko je aktivna snov odobrena, morajo podjetja zaprositi za dovoljenje, da dajo svoje proizvode na trg, na enega od naslednjih načinov:

s predložitvijo zahteve za dovoljenje EU Evropski agenciji za kemikalije. Če se proizvod šteje za varnega, se lahko neposredno prodaja po vsej EU, ne da bi bilo treba pridobiti posebno nacionalno dovoljenje;

s predložitvijo zahteve za nacionalno dovoljenje, če naj bi se proizvod prodajal v eni državi. Če je dovoljenje izdano, lahko podjetja dajo proizvod na trg drugih držav EU na podlagi načela medsebojnega priznavanja dovoljenja za proizvod.

Obstaja tudi poenostavljeni postopek za izdajo dovoljenja za najmanj škodljive proizvode, ki izpolnjujejo določena merila, na primer, da ne vsebujejo snovi, ki vzbujajo zaskrbljenost, ali nanomaterialov.

Izmenjava podatkov

Da bi se čim bolj zmanjšali stroški in uporaba preskusov na živalih, uredba zahteva izmenjavo podatkov o odobrenih snoveh in proizvodih, za katere je bilo izdano dovoljenje v EU. Zato je Agencija vzpostavila informacijski sistem (Register biocidnih proizvodov).

Tretirani predmeti

Uredba zajema izdelke, ki so bili obdelani z biocidnim proizvodom ali ga vsebujejo (na primer embalaža za pohištvo in hrano). Izdelki se lahko obdelajo samo z aktivnimi snovmi, ki so bile odobrene v EU in morajo biti označene kot take.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 1. septembra 2013.

OZADJE

KLJUČNI POJMI

* Obstojne: to so kemikalije, ki so obstojne v okolju (tj. se ne razgradijo), in tako lahko škodijo zdravju človeka. Primer je DDT.

* Se kopičijo v organizmu: kopičenje snovi, na primer kemikalije, v organizmu. Kopičenje v organizmu se pojavi, kadar je absorpcija snovi v organizem hitrejša kakor njeno izločanje.

* Strupene: snovi, ki lahko škodijo okolju ali zdravju, če se vdihavajo, zaužijejo ali absorbirajo skozi kožo.

* Biocid z nanomaterialom: biocid, izdelan z uporabo nanomateriala. Nanomateriali so kemične snovi ali materiali, ki se proizvajajo in uporabljajo v zelo majhnem obsegu. Nanomateriali imajo edinstvene in bolj poudarjene lastnosti v primerjavi z enakim materialom brez lastnosti nanoobsega (vir Evropska agencija za kemikalije).

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 528/2012

17.7.2012

UL L 167, 27.6.2012, str. 1–123

Akti o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 736/2013

20.8.2013

UL L 204, 31.7.2013, str. 25

Uredba (EU) št. 837/2013

23.9.2013

UL L 234, 3.9.2013, str. 1–2

Uredba (EU) št. 334/2014

25.4.2014

UL L 103, 5.4.2014, str. 22–32

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (EU) št. 283/2013 z dne 1. marca 2013 o določitvi zahtevanih podatkov o aktivnih snoveh v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 93, 3.4.2013, str. 1–84)

Uredba Komisije (EU) št. 284/2013 z dne 1. marca 2013 o določitvi zahtevanih podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 93, 3.4.2013, str. 85–152)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 354/2013 z dne 18. aprila 2013 o spremembah biocidnih proizvodov, za katere je bilo izdano dovoljenje v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 109, 19.4.2013, str. 4–13)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 88/2014 z dne 31. januarja 2014 o določitvi postopka za spremembo Priloge I k Uredbi (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL L 32, 1.2.2014, str. 3–5)

Zadnja posodobitev 26.10.2015

Top