Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Polimerni materiali in izdelki v stiku z živili

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Polimerni materiali in izdelki v stiku z živili

POVZETEK:

Uredbe (EU) št. 10/2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Polimerni materiali in izdelki, ki prihajajo v stik z živili, lahko nanje prenašajo strupene snovi in tako povzročajo tveganje za zdravje ljudi.

Za zagotovitev varnosti hrane uredba uvaja mejne vrednosti migracije* za snovi, ki se uporabljajo v takšni embalaži, in določa pogoje za njihovo uporabo.

Določa tudi zahteve za proizvodnjo in trženje polimernih materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili. Te zahteve dopolnjujejo splošna pravila, določena v Uredbi (ES) št. 1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za embalažo za živila.

Polimerni materiali in izdelki ter njihovi deli so lahko sestavljeni:

izključno iz polimernih materialov,

iz več plasti polimernih materialov ali

iz polimernih materialov, kombiniranih z drugimi materiali.

Uredba se ne uporablja za ionske izmenjevalne smole, gumo ali silikone.

KLJUČNE TOČKE

Odobrene snovi

Uredba navaja snovi, ki se lahko namerno uporabljajo pri proizvodnji polimernih materialov in izdelkov. Ta seznam vključuje:

monomere,

aditive (vendar brez barvil),

pomožna sredstva za polimerizacijo (vendar brez topil) in

makromolekule, pridobljene z mikrobno fermentacijo.

Na seznam se dodajajo nove snovi, če Evropska agencija za varnost hrane po postopku predložitve vloge in odobritve poda pozitivno mnenje.

Dajanje v promet

Zadevni polimerni materiali in izdelki se lahko dajo v promet samo, če:

izpolnjujejo zahteve glede uporabe, označevanja in sledljivosti, določene v Uredbi (ES) št. 1935/2004;

so skladni z dobro proizvodno prakso, opredeljeno v Uredbi (ES) št. 2023/2006;

izpolnjujejo zahteve glede sestave in izjave o skladnosti (glejte spodaj).

Priloge k tej uredbi določajo okoliščine uporabe odobrenih snovi in mejne vrednosti migracij. Vsi polimerni materiali in izdelki morajo biti skladni z mejnimi vrednostmi določenih migracij ter mejnimi vrednostmi celotne migracije.

Sestava vsake plasti iz polimernih materialov nekega materiala ali izdelka mora biti skladna z uredbo. Dovoljeno pa je, da plast, ki ni v neposrednem stiku z živili:

ne izpolnjuje omejitev in specifikacij te uredbe (razen za monomer vinilklorida, kot je določeno v Prilogi I);

je proizvedena iz snovi, ki niso vključene na seznam odobrenih snovi (vendar te snovi ne smejo biti mutagene*, rakotvorne ali strupene za razmnoževanje ali biti v nanoobliki*).

Proizvajalec mora pripraviti pisno izjavo (Priloga IV). V njej mora navesti podatke za identifikacijo materialov, izdelkov in produktov iz vmesnih stopenj njihove proizvodnje ter samih snovi. Izjava se mora obnoviti v primeru večjih sprememb v sestavi ali proizvodnji.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uredba se uporablja od 4. februarja 2011.

OZADJE

KLJUČNI POJMI

* Mejne vrednosti migracije: največja količina snovi, ki jo materiali in izdelki lahko prenesejo v živila. Izražene so v miligramih snovi na kilogram živila (mg/kg).

* Mutagen: fizikalni ali kemijski dejavnik, ki spreminja genski material organizma in s tem povzroči, da pogostost mutacij preseže vrednosti naravnega ozadja.

* Karcinogen: dejavnik, ki neposredno povzroča rak.

* Nanooblika: naravna, naključna ali proizvedena snov, ki vsebuje delce v nevezanem stanju ali v obliki agregatov ali aglomeratov in pri kateri je ena ali več zunanjih dimenzij za 50 % ali več delcev pri razporeditvi snovi po velikosti glede na število v razponu velikosti od 1 nm do 100 nm (tj. milijardinka metra).

AKT

Uredba Komisije (EU) št. 10/2011 z dne 14. januarja 2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (UL L 12, 15.1.2011, str. 1–89)

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (EU) št. 10/2011 so vključeni v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Uredba (ES) št. 1935/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS (UL L 338, 13.11.2004, str. 4–17). Glejte prečiščeno besedilo.

Uredba Komisije (ES) št. 2023/2006 z dne 22. decembra 2006 o dobri proizvodni praksi za materiale in izdelke, namenjene za stik z živili (UL L 384, 29.12.2006, str. 75–78). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 24.11.2015

Top