Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dajanje krme v promet: pravila EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dajanje krme v promet: pravila EU

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 767/2009 — dajanje krme v promet in njena uporaba

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Ta uredba določa pravila za dajanje krme v promet in njeno uporabo za živali, ki so namenjene za proizvodnjo hrane, in hišne živali.
 • Določa tudi zahteve za označevanje, embaliranje in predstavljanje.

KLJUČNE TOČKE

Krma

Uredba zajema vse snovi ali proizvode, vključno z dodatki, bodisi predelane, delno predelane ali nepredelane, ki so namenjeni za oralno krmljenje živali.

Uporablja se neodvisno in brez učinka na druge predpise EU na področju prehrane živali, ki se nanašajo na:

Dajanje v promet in uporaba

Živalska krma mora izpolnjevati zahteve glede varnosti in dajanja v promet. Zlasti mora biti:

 • varna,
 • brez neposrednega škodljivega učinka na okolje ali dobro počutje živali,
 • zdrava, pristna, neponarejena, ustrezna za svoj predvideni namen in prodajne kakovosti,
 • označena, embalirana in predstavljena v skladu z veljavno zakonodajo.

Krma ne sme vsebovati snovi, katerih dajanje v promet je omejeno ali prepovedano.

Sledljivost

Zagotoviti je treba sledljivost krme v vseh fazah proizvodnje, predelave in distribucije. Nosilci dejavnosti proizvodnje krme morajo biti zmožni ugotoviti, kdo jim je dobavil:

 • krmo,
 • žival, ki je namenjena za proizvodnjo hrane, ali
 • katero koli snov, ki je namenjena za vključitev ali ki bo verjetno vključena v krmo.

Krma, ki se daje ali se bo verjetno dala v promet v EU, mora biti označena ali identificirana tako, da je zagotovljena njena sledljivost.

Označevanje in predstavljanje

Ta uredba določa splošne določbe za označevanje in predstavljanje vse krme, kot je obveznost navedbe:

 • vrste krme,
 • imena in naslova izvajalca dejavnosti proizvodnje krme,
 • referenčne številke serije ali lota,
 • neto teže,
 • seznama uporabljenih dodatkov,
 • vsebnosti vlage.

Označevanje in predstavljanje mora biti jasno čitljivo in neizbrisno. Uporabnika ne smeta zavajati glede nameravane uporabe ali lastnosti krme.

Evropska komisija je objavila dodatna priporočila, ki so v zvezi s tem v pomoč podjetjem in organom, med drugim tudi:

Embaliranje

Posamična krmila ali krmne mešanice se morajo dajati na trg v zaprti embalaži in posodah. Nekatere vrste krme pa se lahko dajo v promet brez embalaže ali v nezaprti embalaži ali posodah. Te vključujejo:

 • posamična krmila,
 • mešanice zrnja in celih plodov,
 • pošiljke krmnih mešanic med proizvajalci,
 • krmo v obliki mineralnih blokov ali lizalnih kamnov.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba je začela veljati 21. septembra 2009.

OZADJE

„Prehrana živali – dajanje krme v promet“ na spletnem mestu Evropske komisije

AKT

Uredba (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o dajanju krme v promet in njeni uporabi, spremembi Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Direktive Sveta 79/373/EGS, Direktive Komisije 80/511/EGS, direktiv Sveta 82/471/EGS, 83/228/EGS, 93/74/EGS, 93/113/ES in 96/25/ES ter Odločbe Komisije 2004/217/ES (UL L 229, 1.9.2009, str. 1–28)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 767/2009 so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima zgolj dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (EU) št. 68/2013 z dne 16. januarja 2013 o katalogu posamičnih krmil (UL L 29, 30.1.2013, str. 1–64)

Zadnja posodobitev 03.02.2016

Top