Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Varnost pesticidov na trgu EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Varnost pesticidov na trgu EU

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1107/2009 – dajanje fitofarmacevtskih sredstev v promet na trgu EU

POVZETEK

EU pripisuje velik pomen varovanju zdravja ljudi in živali ter varstvu okolja. K temu prispeva standardizacija pravil o prodaji fitofarmacevtskih sredstev, ki zagotavlja tudi nemoteno delovanje notranjega trga in izboljšuje kmetijsko proizvodnjo.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Določa pravila za registracijo prodaje, rabe in nadzor fitofarmacevtskih sredstev v EU. Izpostavlja previdnostno načelo, ki ga lahko države EU uporabijo, kadar obstaja znanstvena negotovost glede tveganja za zdravje ljudi ali živali ali za okolje, ki bi ga lahko pomenila raba fitofarmacevtskih sredstev.

KLJUČNE TOČKE

Zakonodaja velja za proizvode, ki se uporabljajo za zaščito ali ohranitev rastlin, vplivanje na njihovo rast ali uničenje oziroma zatiranje neželenih rastlin.

Za odobritev sredstva je treba zagotoviti, da aktivna snov (katera koli kemijska snov, rastlinski izvleček ali mikroorganizem, ki učinkuje zoper škodljivce oziroma na rastlinah) nima škodljivih vplivov na zdravje ljudi, vključno z ranljivimi skupinami, niti nesprejemljivega vpliva na okolje.

Fitofarmacevtska sredstva morajo biti učinkovita, ne smejo imeti takojšnjega ali zapoznelega škodljivega vpliva na zdravje ljudi, nobenega nesprejemljivega vpliva na rastline ali okolje niti ne smejo povzročati nepotrebnega trpljenja ali bolečin vretenčarjem.

Pristojni nacionalni organ v vsaki državi EU lahko za odobritev pesticida* uvede dodatna merila ali omejitve, kot so najmanjša stopnja čistosti, vrsta pripravka in pogoji uporabe.

Organ izda prvo odobritev za obdobje do največ 10 let. Potrditev zahtevka za obnovitev velja največ 15 let.

Vloga za odobritev aktivne snovi se skupaj s potrebnimi znanstvenimi informacijami vloži pri nacionalnih organih. Ti imajo za preučitev vloge na voljo 12 mesecev.

Imetnik registracije v državi EU lahko uporabi postopek vzajemnega priznavanja pri vlogi za uporabo v drugi državi EU.

KLJUČNI POJEM

* Pesticid: snov, ki preprečuje, uničuje ali nadzoruje škodljiv organizem (škodljivca) ali bolezen oziroma zaščiti rastline ali rastlinske proizvode med proizvodnjo, skladiščenjem in prevozom. Pesticid je širši pojem kot fitofarmacevtsko sredstvo, saj zajema tudi rabo, ki presega rastline/kulture, kot so npr. biocidi.

OZADJE

Več informacij:

spletno mesto o pesticidih Evropske komisije

AKT

Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1–50)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1107/2009 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (EU) št. 283/2013 z dne 1. marca 2013 o določitvi zahtevanih podatkov o aktivnih snoveh v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 93, 3.4.2013, str. 1–84). Glejte prečiščeno besedilo.

Uredba Komisije (EU) št. 284/2013 z dne 1. marca 2013 o določitvi zahtevanih podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 93, 3.4.2013, str. 85–152). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 26.11.2015

Top