Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zaščita živali pri usmrtitvi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zaščita živali pri usmrtitvi

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1099/2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Uvaja pravila o dobrem počutju za usmrtitev ali zakol živali, ki se gojijo za proizvodnjo živil in proizvodov, kot sta krzno in usnje. Zajema tudi usmrtitev živali na kmetijah v drugačnih okvirih, na primer zaradi obvladovanja bolezni.
 • Uredba se ne uporablja za živali, ki se usmrtijo v naravi ali v okviru znanstvenih poskusov, lova, kulturnih ali športnih dogodkov in evtanazije, ki jo prakticirajo veterinarji, prav tako ne za perutnino, zajce ali kunce za zasebno domačo porabo.

KLJUČNE TOČKE

Živalim se med usmrtitvijo prihrani vsakršna bolečina, vznemirjenje ali trpljenje, ki se jim je mogoče izogniti. Podjetja, kot so klavnice, morajo zagotoviti, da:

 • je poskrbljeno za fizično udobje in zaščito živali, za njihovo čistočo, da so zaščitene pred poškodbami ter da se pri ravnanju z njimi in njihovi nastanitvi upošteva njihovo normalno vedenje;
 • živali ne kažejo znakov bolečine, ki se jo da preprečiti, strahu ali se ne vedejo neobičajno;
 • živali ne trpijo zaradi daljšega pomanjkanja krme ali vode;
 • se jim prepreči nepotreben stik z drugimi živalmi, ki bi lahko ogrozile njihovo dobro počutje.

Objekti, ki se uporabljajo za usmrtitev, morajo imeti možnost izpolnjevanja vseh teh pogojev skozi vse leto.

Omejitev premikanja in metode omamljanja

Uredba določa podrobna pravila o omejitvi premikanja in omamljanja živali, vključno z usposabljanjem izvajalcev in pravilnim vzdrževanjem opreme. Zajema uporabo različnih metod za različne živali. Predvsem morajo omamljene živali ostati nezavestne do smrti, razen če so podvržene posebnim metodam, ki jih predpisujejo verski obredi, ki morajo potekati v klavnici.

Potrdilo o usposobljenosti

Usmrtitev in povezane postopke izvajajo samo ustrezno usposobljene osebe, ne da bi živalim povzročale bolečino, vznemirjenje ali trpljenje, ki se jim je mogoče izogniti. Nekateri postopki zahtevajo posamezna potrdila o usposobljenosti, na primer:

 • ravnanje z živalmi in skrb za živali pred omejitvijo premikanja;
 • omejitev premikanja živali za namene omamljanja ali usmrtitve;
 • omamljanje živali in ocena učinkovitega omamljanja;
 • pritrjevanje na obešala ali dvigovanje ali izkrvavitev živih živali;
 • zakol v skladu z verskimi praksami.

Zdravstveno spričevalo, ki spremlja meso, uvoženo iz držav zunaj EU, mora potrjevati, da so bile izpolnjene enakovredne zahteve.

Klavnice

Obstajajo podrobni predpisi o gradnji, opremi in delovanju klavnic. Nosilci dejavnosti v klavnicah morajo stalno spremljati postopke in tudi imenovati pooblaščenca za dobro počutje živali, ki pomaga pri zagotavljanju skladnosti. Med prepovedanimi metodami omejitve premikanja so naslednje:

 • obešanje ali dvigovanje zavestnih živali;
 • mehansko vpenjanje ali pričvrstitev nog ali stopal.

Obstaja nekaj izjem, ko je dovoljen obrnjen položaj v primeru perutnine ali v okviru klanja za verske obrede.

Depopulacija* in usmrtitev v nujnih primerih

Akcijski načrt za zagotovitev skladnosti s to uredbo mora biti uveden pred začetkom postopka depopulacije. Poleg tega je treba o postopkih depopulacije poročati vsako leto. Poročilo mora vključevati zlasti:

 • razloge za depopulacijo;
 • število in vrste usmrčenih živali;
 • uporabljene metode omamljanja in usmrtitve;
 • nastale težave in rešitve za zmanjševanje trpljenja zadevnih živali.

Kadar imajo živali hude bolečine ali trpijo, mora rejec zadevnih živali sprejeti vse potrebne ukrepe za njihovo čimprejšnjo usmrtitev.

Neskladnost in kazni

Države EU morajo zagotoviti, da se predpisi izvajajo in da imajo pristojni organi pooblastilo, da:

 • spremenijo postopke ali upočasnijo ali zaustavijo proizvodnjo;
 • povečajo pogostost pregledov;
 • začasno prekličejo ali odvzamejo potrdilo o usposobljenosti.

Kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 1. januarja 2013.

OZADJE

Člen 13 Pogodbe o delovanju Evropske unije je uvedel priznanje, da so živali čuteča bitja*.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o zakolu in omamljanju.

KLJUČNA POJMA

* Depopulacija: proces usmrtitve živali zaradi javnega zdravja, zdravja živali, dobrega počutja živali ali varstva okolja pod nadzorom pristojnih organov.

* Čuteče bitje: bitje, ki ima zmožnost doživljanja telesne in duševne bolečine ter trpljenja.

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 1099/2009 z dne 24. septembra 2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi (UL L 303, 18.11.2009, str. 1–30)

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o sistemih za omejitev premikanja goveda z obračanjem ali kakršnim koli nenaravnim položajem živali (COM(2016) 48 final z dne 8. februarja 2016)

Zadnja posodobitev 23.05.2016

Top