Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pravni okvir za Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pravni okvir za Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC)

Ta uredba določa nov pravni okvir za skuhypepne raziskovalne zmogljivosti evropskega interesa. Državam EU in državam, pridruženim okvirnemu programu EU za raziskave (Obzorje 2020), omogoča, da ustvarijo in upravljajo te zmogljivosti. Ta struktura s tem zapolnjuje nekdanjo pravno praznino in omogoča skupno izvedbo zapletenih in pogosto tudi zelo dragih projektov.

POVZETEK

Ta uredba vzpostavlja enotno pravno podlago, katere cilj je olajšati ustvarjanje in upravljanje Konzorcija evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC) s strani držav EU, z možnim sodelovanjem držav, pridruženih okvirnemu programu EU za raziskave, drugih držav in specializiranih medvladnih agencij. Države EU in pridružene države so pristojne za oblikovanje infrastrukturnih projektov in opredelitev glavnih vidikov, kot so statuti, uradni sedež itd.

V nasprotju s skupnimi podjetji v okviru skupne tehnološke pobude (JTI JU), v katerih EU sistematično sodeluje kot članica, je ERIC pravna oseba, pri kateri ni nujno, da je EU članica.

Ta pravni okvir se uporablja za infrastrukture vseevropskega interesa.

Raziskovalne infrastrukture, ki so v skladu s to uredbo oblikovane kot ERIC, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

izvajati morajo evropske raziskovalne dejavnosti;

zagotavljati morajo dodano vrednost na znanstvenem in tehnološkem področju na evropski in mednarodni ravni;

biti morajo dostopne raziskovalcem iz držav EU in držav, pridruženih okvirnemu programu EU za raziskave in razvoj (Obzorje 2020);

podpirati morajo mobilnost raziskovalcev in izmenjavo znanja znotraj evropskega raziskovalnega prostora (ERP);

sodelovati morajo pri razširjanju in optimizaciji rezultatov raziskovalnih dejavnosti.

Dejavnosti ERIC so načeloma neprofitne. Vendar lahko ERIC opravlja nekatere gospodarske dejavnosti, dokler so te tesno povezane z njegovo glavno nalogo in ne ovirajo glavnega cilja raziskovalne infrastrukture.

Vloge za ustanovitev ERIC je treba predložiti Komisiji, da jih oceni.

Vloga mora vsebovati:

zahtevo Komisiji za ustanovitev ERIC;

predlagan statut (seznam članov, uradni sedež, naziv ERIC, pravice in obveznosti članov, organi ERIC in njihove pristojnosti ter način, kako so sestavljeni in kako odločajo, trajanje ERIC, osnovna načela, opredelitev delovnega jezika, sklicevanja na pravila o izvajanju statuta);

tehnični in znanstveni opis (glej pogoje zgoraj);

izjavo države EU gostiteljice o priznanju ERIC kot mednarodnega telesa v smislu direktive o DDV in direktive o trošarinah.

Komisija mora sprejeti svojo odločitev na podlagi rezultatov ocene in mnenj držav EU ter odločitev sporočiti vlagatelju. Če je ustanovitev ERIC potrjena, je odločitev objavljena v Uradnem listu Evropske unije.

Vlagatelji so v času ocenjevanja pozvani k dopolnitvi ali spremembi vloge.

ERIC je pravna oseba in mora imeti svoj uradni sedež v eni od svojih držav (državi EU ali državi, pridruženi okvirnemu programu EU za raziskave). Njen naziv mora vključevati kratico „ERIC“.

V ERIC morajo biti včlanjene vsaj ena država EU in dve drugi državi, ki sta bodisi državi EU ali pridruženi državi. Tem se lahko kadar koli pridružijo druge države EU ali pridružene države, druge države ali specializirane medvladne organizacije.

ERIC velja za mednarodno telo ali organizacijo v smislu direktive o davku na dodano vrednost, direktive o trošarinah in direktive o javnih naročilih. Zato je oproščen DDV in trošarin, njegovi postopki javnih naročil pa ne sodijo v okvir direktive o javnih naročilih.

Odgovornost članic za dolgove ERIC je načeloma omejena na njihove posamezne prispevke.

Pravo, ki se uporablja, je v prvi vrsti zakonodaja EU, nato pa zakonodaja države uradnega sedeža ali države poslovanja pri nekaterih varnostnih in tehničnih zadevah.

Pet let po sprejetju uredbe je Komisija opravila oceno pravnega okvira in predložila poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu.

Ozadje

Ta uredba je ena od strateških pobud, ki sledi zeleni knjigi o Evropskem raziskovalnem prostoru (ERP) z dne 4. aprila 2007. Ta pobuda prispeva k izvajanju sklopa 7. okvirnega programa (2007–2013) „raziskovalne infrastrukture“ in okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (2014–2020).

Več informacij je na voljo na spletnem mestu: Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture Generalnega direktorata Evropske komisije za raziskave in inovacije

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 723/2009 z dne 25. junija 2009 o pravnem okviru Skupnosti za Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC)

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 723/2009

28.8.2009

UL L 206, 8.8.2009, str. 1–8

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosav državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 1261/2013

26.12.2013

UL L 326, 06.12.2013, str. 1–2

POVEZANI AKTI

Izvedbeni sklep Komisije 2014/923/EU z dne 12. decembra 2014 o ustanovitvi Skupnega inštituta za interferometrijo na dolgih bazah kot Konzorcija evropske raziskovalne infrastrukture (JIV-ERIC) (Uradni list L 363, 18.12.2014, str. 156–169).

Izvedbeni sklep Komisije 2014/526/EU z dne 6. avgusta 2014 o ustanovitvi Digitalne raziskovalne infrastrukture za umetnost in humanistiko kot Konzorcija evropske raziskovalne infrastrukture (DARIAH ERIC) (Uradni list L 239, 12.8.2014, str. 64–80).

Izvedbeni sklep Komisije 2014/261/EU z dne 5. maja 2014 o ustanovitvi raziskovalne infrastrukture Euro-Argo kot Konzorcija evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC Euro-Argo) (Uradni list L 136, 9.5.2014, str. 35–50).

Izvedbeni sklep Komisije 2013/713/EU z dne 29. novembra 2013 o ustanovitvi Evropske mreže klinične raziskovalne infrastrukture (ECRIN) kot Konzorcija evropske raziskovalne infrastrukture (ECRIN-ERIC) (Uradni list L 324, 5.12.2013, str. 8–20).

Izvedbeni sklep Komisije 2013/700/EU z dne 22. novembra 2013 o ustanovitvi Evropskega družbenega pregleda kot Konzorcija evropske raziskovalne infrastrukture (ESS ERIC) (Uradni list L 320, 30.11.2013, str. 44–62).

Izvedbeni sklep Komisije 2013/701/EU z dne 22. novembra 2013 o ustanovitvi Konzorcija raziskovalne infrastrukture za biobanke in biomolekularne vire kot Evropskega konzorcija raziskovalne infrastrukture (BBMRI-ERIC) (Uradni list L 320, 30.11.2013, str. 63–80).

Izvedbeni sklep Komisije 2013/640/EU z dne 7. novembra 2013 o ustanovitvi evropske napredne translacijske raziskovalne infrastrukture v medicini kot Konzorcija evropske raziskovalne infrastrukture (EATRIS ERIC) (Uradni list L 298, 8.11.2013, str. 38–47).

Sklep Komisije 2012/136/EU z dne 29. februarja 2012 o ustanovitvi infrastrukture za skupne jezikovne vire in tehnologije kot Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture (CLARIN ERIC) (Uradni list L 64, 3.3.2012, str. 13–28).

Sklep Komisije 2011/166/EU z dne 17. marca 2011 o ustanovitvi Raziskave o zdravju, staranju in upokojevanju kot Evropskega konzorcija raziskovalne infrastrukture (SHARE-ERIC) (Uradni list L 71, 18.3.2011, str. 20–31), kakor je bila spremenjena z Izvedbenim sklepom Komisije 2014/302/EU z dne 27. maja 2014 (Uradni list L 159, 28.5.2014, str. 52–53).

Zadnja posodobitev 10.09.2015

Top