Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropski instrument sosedstva in partnerstva (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Evropski instrument sosedstva in partnerstva (2007–2013)

Evropski instrument sosedstva in partnerstva (EISP) je finančni instrument evropske sosedske politike (ESP). Namenjen je partnerskim državam ESP in Rusiji ter zagotavlja sofinanciranje v postopkih krepitve upravljanja in uravnoteženega ekonomskega in socialnega razvoja. EISP podpira tudi čezmejno in trans-regionalno sodelovanje ter postopno gospodarsko povezovanje med partnerskimi državami in Evropsko unijo (EU). Ta uredba določa bistvena načela EISP, področje uporabe in načrtovanje programov pomoči.

AKT

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1638/2006 z dne 24. oktobra 2006 o splošnih določbah o ustanovitvi evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva.

POVZETEK

Cilj Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva (EISP) je podpreti uresničitev ciljev evropske sosedske politike (PEV (EN) (FR)) za oblikovanje območja blaginje in dobrih sosedskih odnosov s partnerskimi državami ESP in Rusijo ter med njimi. EISP je dopolnilna pomoč, s katero se sofinancirajo dejavnosti partnerskih držav na podlagi partnerstev s Komisijo.

Področje uporabe EISP

EISP podpira zlasti:

  • politične reforme: vzpostavitev in prilagoditev institucionalnih in upravnih zmogljivosti, pravne države, spoštovanje človekovih pravic, sodelovanje civilne družbe, multikulturni dialog ter boj proti goljufiji, korupciji, organiziranemu kriminalu in terorizmu,
  • gospodarske reforme: gospodarski razvoj, tržna ekonomija, spodbujanje izmenjav in približevanja zakonodaji EU na vseh področjih skupnega interesa za pospešeno gospodarsko povezovanje na notranjem trgu,
  • socialne reforme: povezovanje, zaposlitev, nediskriminacija, boj proti revščini,
  • sektorsko sodelovanje, predvsem v sektorjih, ki predstavljajo skupni interes: okolje, trajnostni razvoj, energija, transport, telekomunikacije, zdravje, varnost živil, izobraževanje in usposabljanje, raziskave in inovacije,
  • regijski in lokalni razvoj ter regionalno in subregionalno povezovanje (evro-mediteransko območje in Vzhodna Evropa),
  • udeležba v programih in agencijah Skupnosti.

EISP poleg tega zagotavlja pomoč pri spremljanju volitev, v postkriznih razmerah in pri pripravljanju na katastrofe.

Upravljanje in izvajanje

Programi, ki se izvajajo na ravni posameznega področja, so v skladu z natančnim postopkom načrtovanja. Prednostne naloge in okvirni zneski so najprej predvideni v dokumentih za večletno načrtovanje državnih, večdržavnih in čezmejnih strateških programov (za celotno obdobje) ter v večletnih okvirnih programih (načeloma triletnih). Na podlagi tega so sprejeti letni akcijski programi in skupni programi za čezmejno sodelovanje, ki so načeloma letni ter določajo podrobnosti, načine, obseg financiranja in časovni razpored izvedbe. Slednji so podlaga za programe, ki se izvajajo na ravni določenega področja, in sicer:

  • državni in večdržavni programi, ki zadevajo vsako od partnerskih držav, regionalno in lokalno sodelovanje. Njihovo naravo določajo značilnosti države ali regije, pomen partnerstva in uresničeni napredek,
  • programi čezmejnega sodelovanja za sodelovanje med partnerskimi državami in državami članicami s skupno mejo na kopnem ali na morju. Izvajanje čezmejnega sodelovanja je predstavljeno v skupnih operativnih programih (SOP), ki jih oblikujejo partnerske države in nato sprejme Komisija, upravlja pa jih organ skupnega upravljanja, ki ima praviloma sedež v eni od držav članic.

Večdržavni programi lahko vključujejo tudi ukrepe za trans-regionalno sodelovanje med državami članicami in partnerskimi državami, v okviru katerega se obravnavajo skupni izzivi in ki ni geografsko omejeno. Pri programih, ki so globalne, regionalne ali čezmejne narave, lahko sodelujejo tudi tretje države in območja, ki so upravičeni do pomoči iz drugih instrumentov zunanje pomoči Skupnosti.

Proračun EISP za obdobje od 2007 do 2013 znaša 11 181 milijonov EUR, pri čemer se 95 % dodeli državnim in večdržavnim programom ter 5 % programom čezmejnega sodelovanja.

EISP financira ukrepe, ki zadevajo predvsem uresničevanje programov in projektov, financiranje tehnične podpore in upravnega sodelovanja, ki vključuje strokovnjake. Ti ukrepi so lahko ukrepi pomoči ob izvajanju uredbe.

Pomoč EISP se lahko uporabi tudi za financiranje investicij ali mikroprojektov. Uporabi se lahko za pomoč proračunom, če so ti vodeni pregledno, zanesljivo in učinkovito ter če so vzpostavljene sektorske in makroekonomske politike. Uporabi se lahko kot prispevek partnerskih držav h kapitalu mednarodnih finančnih institucij (MFI) ali regionalnih bank za razvoj. Pomoči se ne sme uporabiti za financiranje davčnih ukrepov.

Pomoč se lahko dodeli tudi v obliki prispevka Skupnosti državam članicam ali finančnim posrednikom, kot je Evropska investicijska banka (BEI (EN) (FR)), mednarodnim in regionalnim organizacijam ter ostalim donatorjem.

Ukrepe lahko sofinancirajo EU ter ostali donatorji in jih lahko financira EU ter izvede mednarodna organizacija.

Vendar lahko Svet v primeru nespoštovanja temeljnih vrednot EU in njenih odnosov s partnerskimi državami pomoč ustavi.

Do financiranja so upravičene decentralizirane institucije in enote partnerskih držav in regij, skupna telesa, mednarodne in regionalne organizacije, mednarodne finančne ustanove, v določeni meri evropske institucije in agencije ter tudi nevladni akterji.

Določena so tudi številna pravila za sodelovanje na javnih razpisih ali pogodbah o nepovratnih sredstvih, ki je odprto za vse fizične ali pravne osebe iz partnerskih držav ali držav članic, držav članic Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ter držav, ki so upravičene do instrumenta za predpristopno pomoč (IAP), ki imajo tradicionalne povezave s partnerskimi državami ali ki imajo vzajemen dostop do zunanje pomoči. To sodelovanje je odprto tudi za mednarodne organizacije.

Izvajanje EISP mora zagotavljati učinkovitost pomoči, povezanost in združljivost s politikami in zunanjo pomočjo EU, zastavljenimi cilji in mednarodnimi zavezami. Zagotavljati mora tudi zaščito finančnih interesov Skupnosti, ki jih nadzorujeta Komisija in Računsko sodišče.

Upravljanje načeloma zagotavlja Komisija, ki ji pomaga odbor, vendar je lahko tudi decentralizirano. Komisija redno ocenjuje izvajanje. Komisija do 31. decembra 2010 predloži poročilo o prvih treh letih izvajanja uredbe in po potrebi predlaga spremembe.

Reference

Akt

Začetek veljavnosti – Datum prenehanja veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Uredba (ES) št. 1638/2006 [sprejetje: soodločanje COD/2004/0219]

29.11.2006–31.12.2013

-

UL L 310, 9.11.2006

POVEZANI AKTI

Izvedba EISP

Uredba Komisije (ES) št. 951/2007 z dne 9. avgusta 2007 o določitvi izvedbenih pravil za programe čezmejnega sodelovanja, ki se financirajo v okviru Uredbe (ES) št. 1638/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o splošnih določbah o ustanovitvi Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva [UL L 210, 10.8.2007].

Državni, regionalni in čezmejni programski dokumenti (EN) (FR)

Evropska sosedska politika

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z dne 4. decembra 2006 o krepitvi evropske sosedske politike KOM(2006) 726 konč. – Neobjavljeno v Uradnem listu]. V tem sporočilu Komisija predstavi bilanco ESP in predlaga načine, kako jo okrepiti. Zato so v okviru ESP na voljo možnosti, ki jih je treba dodatno raziskati. S finančnega vidika naj bi uvedba „upravljanja“, ki podpira napredek v procesu reform na podlagi akcijskih načrtov in Sosedskega investicijskega sklada, katerih cilj je zagotavljanje posojil mednarodne finančne institucije v partnerskih državah, prispevala k učinkovitosti pomoči.

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z dne 4. decembra 2006 o splošnem pristopu, s katerim se partnerskim državam ESP omogoči sodelovanje v agencijah Skupnosti ter v programih Skupnosti [COM(2006) 724 konč. – Neobjavljeno v Uradnem listu].

Zadnja posodobitev: 08.10.2007

Top