Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konvencija o podpori pri preskrbi s hrano

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Konvencija o podpori pri preskrbi s hrano

Evropska unija (EU) prispeva k zadovoljevanju potreb po hrani najranljivejših skupin v državah, ki niso članice EU. Ta konvencija omogoča učinkovitejšo in uspešnejšo usklajevanje donatorjev te pomoči na svetovni ravni.

AKT

Sklep Sveta 2012/738/EU o sklenitvi Konvencije o podpori pri preskrbi s hrano v imenu Evropske unije.

POVZETEK

V čem je težava?

Konvencija o podpori pri preskrbi s hrano, najnovejša v vrsti večstranskih sporazumov med donatorji, poskuša zagotoviti ustrezno in učinkovito podporo pri preskrbi s hrano in prehrani ogroženega prebivalstva v upravičenih državah ter temelji na ugotovljenih potrebah.

Cilj Konvencije je:

  • reševanje življenj,
  • zmanjševanje lakote,
  • izboljšanje zanesljivosti preskrbe s hrano*,
  • izboljšanje kakovosti prehrane najbolj ranljivega prebivalstva v upravičenih državah.

V skladu s humanitarnimi politikami EU na področju podpore pri preskrbi s hrano je cilj Konvencije izboljšati dostop ranljivih skupin prebivalstva do ustrezne, varne in hranljive hrane in njihovo porabo te hrane na podlagi ustrezne analize potreb.

Kaj se je spremenilo?

V skladu s Konvencijo si pogodbenice izmenjujejo informacije, sodelujejo in se povezujejo med seboj. Služi tudi kot forum za razpravo, ki jim omogoča izmenjavo informacij z drugimi zainteresiranimi stranmi o vprašanjih - npr. ugotovitvah pri vodenju določene vrste programa - ter jim tako pomaga zagotoviti, da se njihovi viri najučinkoviteje uporabljajo.

Postopek: Vsaka pogodbenica se zaveže k minimalni letni pomoči v hrani, izraženi v vrednosti ali količini. Ta zaveza naj bo, kadar je to mogoče, v obliki nepovratnih sredstev.

Jasno je določeno, da pomoč v hrani ne sme na noben način biti povezana s komercialnim izvozom kmetijskih ali drugih proizvodov in storitev v države prejemnice.

Prispevke se lahko zagotovi:

  • dvostransko,
  • prek medvladnih ali drugih mednarodnih organizacij ali
  • prek drugih partnerjev za podporo pri preskrbi s hrano.

Med države upravičenke sodijo:

  • tiste, ki so na seznamu prejemnic uradne razvojne pomoči Odbora za razvojno pomoč (DAC) pri OECD, ali
  • katere koli druge države, opredeljene v pravilniku o postopkih in izvajanju.

Ozadje: Evropska unija je podpisnica Mednarodnega sporazuma o žitih, ki obsega dva različna pravna instrumenta: Konvencijo o trgovanju z žiti in Konvencijo o pomoči v hrani. Med ostalimi podpisnicami so tudi ZDA, Avstralija, Kanada, Japonska in Švica.

Opredelitev

* Zanesljivost preskrbe s hrano: na Svetovnem vrhu o prehrani leta 1996 je bila zanesljivost preskrbe s hrano opredeljena kot obstoječa, „kadar imajo vsi ljudje ves čas dostop do zadostne količine varnih in hranljivih živil za aktivno in zdravo življenje“.

SKLICI

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Sklep 2012/738/EU

13. 11. 2012

-

UL L 330, 30.11.2012

POVEZANI AKTI

Sklep Sveta 2011/339/EU o stališču Evropske unije na Odboru za pomoč v hrani glede podaljšanja veljavnosti Konvencije o pomoči v hrani iz leta 1999 .

Sklep Sveta 2010/316/EU o stališču Evropske unije na Odboru za pomoč v hrani glede podaljšanja veljavnosti Konvencije o pomoči v hrani iz leta 1999 .

Sklep Sveta 2011/224/EU o stališču, ki ga zavzame Evropska unija v Mednarodnem svetu za žita v zvezi s podaljšanjem Konvencije o trgovanju z žiti iz leta 1995 .

Sklep Sveta 2000/421/ES o sklenitvi Konvencije o pomoči v hrani v imenu Evropske unije iz leta 1999 .

Zadnja posodobitev 10.03.2014

Top