Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sporazum iz Cotonouja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sporazum iz Cotonouja

 

POVZETEK:

Sporazum o partnerstvu 2000/483/ES med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter EU na drugi

KAJ JE NAMEN TEGA SPORAZUMA O PARTNERSTVU?

 • Sporazum iz Cotonouja je hrbtenica partnerstva med Evropsko unijo (EU), državami EU in 79 državami s treh celin, tj. afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami (AKP).
 • Cilj sporazuma je zmanjšati revščino do njenega izkoreninjenja, podpreti trajnostni gospodarski, kulturni in socialni razvoj partnerskih držav ter olajšati postopno vključevanje njihovega gospodarstva v svetovno gospodarstvo.

KLJUČNE TOČKE

 • Sporazum iz Cotonouja je tesno partnerstvo, ki temelji na vrsti temeljnih načel.
  • Partnerji v sporazumu so enakopravni.
  • Države AKP določajo svoje razvojne politike.
  • Sodelovanje ne poteka samo na ravni vlad: svojo vlogo imajo tudi parlamenti, lokalni organi, civilna družba, zasebni sektor ter gospodarski in socialni partnerji.
  • Ureditve in prednostne naloge sodelovanja se razlikujejo glede na vidike, kot je razvojna stopnja držav.
 • Skupne institucije podpirajo izvajanje Sporazuma iz Cotonouja. Svet ministrov AKP, ki mu pomaga Odbor veleposlanikov, vodi politični dialog ter sprejema smernice politike in odločitve, potrebne za izvajanje sporazuma. Vsako leto predloži Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU poročilo o napredku. Ta svetovalni organ pripravlja priporočila o doseganju ciljev sporazuma.
 • Pomembna je politična razsežnost Sporazuma iz Cotonouja, ki vključuje:
  • celovit politični dialog o nacionalnih, regionalnih in globalnih vprašanjih,
  • spodbujanje človekovih pravic in demokratičnih načel,
  • razvoj mirovnih politik, preprečevanje in reševanje konfliktov,
  • obravnavanje vprašanj glede migracij in varnosti, vključno z bojem proti terorizmu in širjenju orožja za množično uničevanje.
 • Sporazum vključuje dejavnosti sodelovanja za spodbujanje:
  • gospodarskega razvoja s poudarkom na industrijskem, kmetijskem ali turističnem sektorju v državah AKP,
  • družbenega in človekovega razvoja s ciljem izboljšati storitve na področju zdravja, izobraževanja in prehrane ter
  • regionalnega sodelovanja in povezovanja s ciljem podpreti in širiti trgovino med državami AKP.
  • Te dejavnosti se financirajo iz Evropskega razvojnega sklada.
 • Sporazum je skladen s pravili Svetovne trgovinske organizacije in omogoča državam AKP, da v polni meri sodelujejo v mednarodni trgovini.
 • Sporazum je bil podpisan leta 2000, izvajal pa se bo do leta 2020. Nazadnje je bil pregledan leta 2010 (Sklep 2010/648/ES), ko se je s prilagoditvijo partnerstva povečala osredotočenost na vprašanja, kot so:

OD KDAJ SE TA SPORAZUM O PARTNERSTVU UPORABLJA?

Ta sporazum od partnerstvu se uporablja od 1. aprila 2003, ker je bila zadnja listina o ratifikaciji ali odobritvi deponirana 27. februarja 2003.

OZADJE

 • Sporazum o partnerstvu, ki so ga države AKP in EU podpisale 23. junija 2000 v Cotonouju v Beninu, je najnovejša faza sodelovanja med državami AKP in EU. To sodelovanje se je za nekatere države AKP začelo že s podpisom Rimske pogodbe leta 1957. Sporazum je bil razširjen z dvema konvencijama iz Yaoundéja in štirimi konvencijami iz Loméja. Leta 2016 je bilo sprejeto sporočilo o obnovljenem partnerstvu z državami AKP za obdobje po letu 2020.
 • Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Sporazum o partnerstvu 2000/483/ES med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisan v Cotonouju dne 23. junija 2000 23. junija 2000 (UL L 317, 15.12.2000, str. 3–353).

Nadaljnje spremembe Sporazuma o partnerstvu 2000/483/ES so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENT

Skupno sporočilo Evropskemu parlamentu in Svetu: Obnovljeno partnerstvo z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami (JOIN(2016) 52 final z dne 22. novembra 2016).

Zadnja posodobitev 08.12.2016

Top