Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sodelovanje z Združenimi državami Amerike pri operacijah za krizno upravljanje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Sodelovanje z Združenimi državami Amerike pri operacijah za krizno upravljanje

Evropska unija (EU) in Združene države Amerike (Združene države) imajo skupne cilje na področju zunanje politike. Spodbujajo predvsem mirno reševanje sporov ter obnovo in stabilizacijo držav v krizni situaciji. EU in Združene države so se zato odločili, da združijo svoja prizadevanja za nekatere operacije za krizno upravljanje, ki jih EU vodi v tretjih državah.

AKT

Okvirni sporazum med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o sodelovanju Združenih držav Amerike v operacijah Evropske unije za krizno upravljanje.

POVZETEK

Ta sporazum je okvirni sporazum in velja za vse operacije EU za krizno upravljanje v tretjih državah, pri katerih sodelujejo Združene države. Sporazum opredeljuje predvsem vse dogovore o sodelovanju Združenih držav in odnose z EU med vodenjem misij.

Sodelovanje Združenih držav pri operacijah EU za krizno upravljanje

Združene države se za vsak primer posebej odločijo o sodelovanju v operacijah EU. EU nato sprejme sklep, s katerim Združene države povabi k sodelovanju v posamezni operaciji. Če Združene države povabilo sprejmejo, se strinjajo, da spoštujejo pogoje sklepa Sveta, na podlagi katerega je EU sklenila, da izvede zadevno operacijo.

Nato se EU in Združene države posvetujejo glede predlaganega prispevka Združenih držav. Gre za prispevek v obliki napotitve civilnega osebja, enot ali objektov. EU in Združene države se dogovorijo tudi o možnem ameriškem prispevku v proračun operacije. Poleg tega Združene države prevzamejo vse stroške v zvezi s svojim sodelovanjem, razen če so ti stroški predvideni v proračunu.

Združene države se lahko po posvetovanju z EU v vsakem trenutku odločijo za popolno ali delno prekinitev sodelovanja v posamezni vojaški operaciji. Odločitev o zaključku posamezne operacije za upravljanje krize sprejme izključno EU. Pri tem se mora v primeru, da Združene države v času sprejemanja odločitve še vedno sodelujejo pri operaciji EU za krizno upravljanje, posvetovati tudi z Združenimi državami.

Spori med EU in Združenimi državami v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma se rešujejo po diplomatski poti.

Status osebja ameriškega kontingenta v okviru operacije EU za krizno upravljanje

Status osebja ameriškega kontingenta ureja sporazum o statusu misije, ki je sklenjen med EU in državo, v kateri se izvaja operacija. Združene države morajo imeti možnost, da preučijo sporazum, preden se odločijo, ali bodo sodelovale v operaciji.

Če tak sporazum še ni sklenjen, se pogodbenici dogovorita o alternativni ureditvi pred samo napotitvijo ameriškega kontingenta.

Sporazum o statusu misije opredeljuje predvsem privilegije in imunitete osebja in enot, ki so bili dodeljeni s strani Združenih držav.

Poleg tega Združene države obdržijo pravico do izvajanja svoje sodne pristojnosti nad svojim dodeljenim osebjem v državi, kjer poteka operacija. Združene države so tudi odgovorne za obravnavo zahtevkov v zvezi s sodelovanjem v skladu s svojo zakonodajo.

Potek operacij

EU je odgovorna za vodenje operacij za krizno upravljanje. Opredeliti mora cilje in smernice posameznih misij.

Združene države poskrbijo, da njihovo osebje in njihove enote opravljajo svoje naloge v skladu s temi smernicami. Dodeljene enote in osebje morajo slediti navodilom vodje misije ali poveljnika EU, toda v splošnem ostajajo podrejeni Združenim državam.

Združene države določijo nacionalno kontaktno točko, ki predstavlja njihov nacionalni kontingent v okviru zadevne operacije. Ta kontaktna točka poroča predvsem vodji misije in je odgovorna za disciplinska vprašanja za ameriški kontingent.

Opustitev odškodninskih zahtevkov

S tem sporazumom EU in Združene države opustijo odškodninske zahtevke do druge strani za škodo, ki je nastala pri izvajanju uradnih nalog, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve.

Združene države in vsaka država članica EU morajo predložiti izjavo o opustitvi odškodninskih zahtevkov.

Reference

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Okvirni sporazum med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo

Glej člen 10.1Začasna uporaba: 17.5.2001

-

UL L 143, 31.5.2011

Zadnja posodobitev: 29.07.2011

Top