Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sistem EU za nadzor ribištva

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sistem EU za nadzor ribištva

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1224/2009 – Sistem EU za nadzor ribištva

POVZETEK

Učinkovitost skupne ribške politike EU je odvisna od tega, ali države EU zagotavljajo upoštevanje svojih pravil tudi v praksi.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba vzpostavlja sistem za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje pravil skupne ribiške politike (SRP) s strani nacionalnih organov.

KLJUČNE TOČKE

Glavni cilji nadzornega sistema so:

zagotoviti ulov samo dovoljenih količin rib,

zbrati potrebne podatke za upravljanje ribolovnih možnosti,

pojasniti vlogo držav EU in Evropske komisije,

zagotoviti, da se bodo pravila uporabljala za vse ribiče enako in da bodo iste sankcije veljale po vsej EU,

zagotoviti sledljivost in kontrolo ribiških proizvodov po celotni dobavni verigi, „od mreže do krožnika“.

Velja za:

vse ribolovne dejavnosti v vodah EU,

ribolovne dejavnosti plovil EU in državljanov EU v vodah EU in zunaj njih,

predelavo in trženje ribiških proizvodov,

rekreacijski ribolov, ki vključuje občutljive staleže, in

sledljivost proizvodov iz ribogojstva.

Nadzor in spremljanje

Države EU morajo izvajati inšpekcijske preglede v celotni proizvodni verigi, zlasti med:

iztovarjanjem,

predelavo,

prevozom,

trženjem.

Za zbiranje podatkov se uporabljajo nove tehnologije, kot so:

elektronski ladijski dnevniki,

sistematični sistem za tehtanje ulova,

sistem za sledenje ribiških proizvodov od plovila do prodajalca na drobno.

Inšpekcijske pristojnosti

Za nadzor in izvrševanje SRP so izključno odgovorne države EU. Vendar pa lahko Komisija izvaja neodvisne inšpekcijske preglede, vključno s sodelovanjem v nacionalnih inšpekcijskih pregledih, da bi preverila, ali nacionalni organi pravilno izvajajo pravila.

Sankcije

V primeru hude kršitve se naložijo sankcije na podlagi vrednosti opravljenega ulova. Za imetnike dovoljenja za gospodarski ribolov se uporablja sistem kazenskih točk, na podlagi katerega pride najprej do preklica, na koncu pa tudi odvzema dovoljenja zaradi več hudih kršitev.

Državam EU se lahko naložijo sankcije tudi za nepravilno izvajanje pravil SRP, ki vključujejo:

zaprtje ribolova do razrešitve vprašanj,

zmanjšanja kvot (v primeru prelova).

Če država EU ne sprejme ustreznih ukrepov za rešitev problema, lahko Komisija proti njej vloži tožbo na Sodišču Evropske unije.

Zbiranje podatkov

Države EU morajo imeti varno zbirko podatkov z vsemi informacijami, ki so jih zbrale pri izvajanju svojih nalog v skladu z uredbo. Komisija mora imeti neposreden dostop do zbirke podatkov s katere koli lokacije. Države EU morajo vzpostaviti uradno spletno mesto z zbranimi podatki, ki je sestavljeno iz varnih in javno dostopnih delov.

Uredba vzpostavlja tudi sistem za medsebojno pomoč in izmenjavo informacij med državami EU.

Usklajevanje

Za zagotovitev tesnejšega sodelovanja in izmenjave dobre prakse Evropska agencija za nadzor ribištva organizira skupne nadzorne kampanje, v katere so vključeni inšpektorji iz različnih držav EU.

Za več informacij glejte:

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1224/2009

1.1.2010

UL L 343, 22.12.2009, str. 1-50

Popravek

UL L 149, 16.6.2015, str. 23

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 1385/2013

1.1.2014

UL L 354, 28.12.2013, str. 86–89

Uredba (EU) št. 508/2014

1.1.2014

UL L 149, 20.5.2014, str. 1–66

Uredba (EU) 2015/812

1.6.2015

UL L 133, 29.5.2015, str. 1–20

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 1224/2009 so vključeni v originalno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 08.10.2015

Top