Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Odpravljanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Odpravljanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1005/2008 – sistem EU za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Uredba vzpostavlja sistem Evropske unije (EU) za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova (ribolova IUU) v vodah EU in mednarodnih vodah, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje.
 • Uredba deluje vzporedno s sistemom EU za nadzor ribištva, v okviru katerega nacionalni organi opravljajo preglede in inšpekcijske preglede ter izvršujejo pravila skupne ribiške politike.

KLJUČNE TOČKE

 • Za ribiško plovilo se domneva, da opravlja ribolov IUU, če sodi v eno od številnih kategorij:
  • nima veljavnega ribolovnega dovoljenja;
  • ne izpolnjuje svojih obveznosti glede beleženja ali poročanja podatkov o ulovu ali podatkov, povezanih z ulovom;
  • lovi ribe v varstvenem območju*, v nelovni dobi*, brez kvote ali po doseženi kvoti ali pod določeno globino*;
  • lovi nedovoljene vrste rib;
  • uporablja prepovedano ribolovno orodje ali orodje, ki ne izpolnjuje zahtev;
  • ponareja ali prikriva svoje oznake, identiteto ali registracijo;
  • ponareja ali prikriva dokaze, povezane s preiskavo;
  • ovira delo inšpektorjev;
  • natovarja, pretovarja ali iztovarja podmerne ribe;
  • sodeluje v dejavnostih, v katere so vključena plovila s seznama plovil ribolova IUU;
  • opravlja ribolovno dejavnost na območju regionalne organizacije za upravljanje ribištva, pri tem pa ne upošteva ukrepov te organizacije za ohranjanje in upravljanje ter je registrirano v državi, ki ni članica te organizacije ali s to organizacijo ne sodeluje;
  • je plovilo brez državne pripadnosti.
 • Ta uredba določa vrsto ukrepov, ki preprečujejo vstop proizvodov ribolova IUU na trg EU.

Določena pristanišča

 • Plovila držav izven EU lahko pristanejo samo v pristaniščih, ki jih določijo države EU.
 • Iztovarjanje ali pretovarjanje* ribiških izdelkov med plovili držav izven EU in plovili EU, ki sta na morju prepovedana, lahko potekata samo v določenih pristaniščih.

Inšpekcije v pristaniščih

Država EU, v kateri je pristanišče, je odgovorna za spremljanje ribiških izdelkov, uvoženih v EU. Preveriti mora, ali so tovrstni izdelki zakoniti in ali je plovilo skladno s predpisi (tj. ali ima potrebna dovoljenja) ter ali prijavljena količina ustreza iztovorjeni ali pretovorjeni količini.

Potrdila o ulovu

Potrdilo o ulovu zagotavlja, da proizvodi, uvoženi v EU, ne izvirajo iz ribolova IUU. To potrdilo izda država, v kateri je plovilo registrirano (država zastave). Potrdilo spremlja ribiške proizvode skozi celotno dobavno verigo in s tem omogoča stalno preverjanje.

Domnevni ribolov IUU

 • Evropska komisija bo:
  • opredelila ribiška plovila, o katerih je bilo pridobljenih dovolj informacij, na podlagi katerih se lahko domneva, da so morda opravljala ribolov IUU;
  • obvestila države zastave (v in izven EU), katerih ribiška plovila je opredelila, in
  • poslala te informacije vsem državam EU.
 • Sestavila bo tudi seznam plovil, ki opravljajo ribolov IUU. Postopki za pripravo tega seznama predvidevajo zaščitne ukrepe in možnost pritožbe, s čimer zagotavljajo pošteno obravnavo zadevnih plovil in držav.

Nesodelujoče države izven EU

Komisija bo v okviru boja proti ribolovu IUU opredelila tudi nesodelujoče države izven EU. Država izven EU se lahko opredeli kot nesodelujoča, če ne izpolnjuje svojih dolžnosti v vlogi države zastave, države pristanišča, obalne države ali države trga, v skladu s katerimi mora ukrepati za preprečevanje ribolova IUU, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje.

Sankcije

 • Države EU morajo uporabljati učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije za fizične in pravne osebe, ki opravljajo ribolov IUU.
 • Najvišja sankcija znaša vsaj petkratno vrednost pridobljenih ribiških proizvodov.
 • Če se kršitev v petih letih ponovi, morajo države EU naložiti najvišjo sankcijo v višini vsaj osemkratne vrednosti pridobljenih ribiških proizvodov.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 1. januarja 2010.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Varstveno območje: območje, v katerem je prepovedan gospodarski ribolov, da se omogoči obnovitev staležev.

Nelovna doba: del leta, v katerem je prepovedan ribolov, da se omogoči obnovitev staležev.

Določena globina: globina, pod katero je prepovedan ribolov, da se omogoči obnovitev globokomorskih staležev.

Pretovarjanje: prenos ulova z manjše ribiške ladje na večjo, ki ga nato vključi v večjo serijo za odpremo.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2005 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999 (UL L 286, 29.10.2008, str. 1–32).

Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2005 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999 (UL L 286, 29. 10. 2008) (UL L 22, 26.1.2011, str. 8).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1005/2008 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Ribolovno dovoljenje

Uredba Sveta (ES) št. 1006/2008 z dne 29. septembra 2008 o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti ribiških plovil Skupnosti zunaj voda Skupnosti in dostopu plovil tretjih držav do voda Skupnosti ter o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93 in (ES) št. 1627/94 in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 3317/94 (UL L 286, 29.10.2008, str. 33–44).

Plovila, ki sodelujejo pri ribolovu IUU

Uredba Komisije (EU) št. 468/2010 z dne 28. maja 2010 o oblikovanju seznama EU plovil, ki opravljajo nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov (UL L 131, 29.5.2010, str. 22–26).

Glejte prečiščeno besedilo.

Pristojni organi za potrdila o ulovu

Seznam držav članic in njihovih pristojnih organov v zvezi s členoma 15(2), 17(8) in 21(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 (UL C 320, 24.12.2009, str. 17–20).

Določena pristanišča

Seznam pristanišč v državah članicah EU, kjer so iztovarjanja in pretovarjanja ribiških proizvodov, dovoljenih in pristaniške storitve so dostopne za ribiška plovila tretjih držav, v skladu s členom 5(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 (UL C 320, 24.12.2009, str. 13–16).

Zadnja posodobitev 11.10.2016

Top