Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nadzor porabe EU: kako deluje Evropsko računsko sodišče

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nadzor porabe EU: kako deluje Evropsko računsko sodišče

 

POVZETEK

Evropsko računsko sodišče revidira prihodke in odhodke Evropske unije (EU). Zagotavlja odgovornost EU do davkoplačevalcev. Člen 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije opredeljuje vlogo Sodišča. Sodišče sestavi svoj poslovnik, ki ga mora odobriti Svet.

KAJ JE NAMEN TEGA POSLOVNIKA?

Nadzira notranje delovanje Evropskega računskega sodišča. Poslovnik pokriva vidike, kot so:

organizacija sodišča (imenovanja, mandati, naloge sodišča, volitve predsednika),

delovanje (zasedanja sodišča in senatov; odločitve sodišča, senatov in odborov; revizije in priprava poročil, mnenj, opažanj in izjav o zanesljivosti).

KLJUČNE TOČKE

Sestava in struktura

Sodišče je kolegijski organ, kar pomeni, da so njegovi člani skupno odgovorni za sprejete odločitve in ukrepe. Sestavlja ga 28 članov – po eden iz vsake države članice EU. Člani so imenovani za šest let (z možnostjo podaljšanja). Da bi bili člani imenovani, morajo pripadati zunanjemu revizijskemu organu v svoji državi članici EU ali imeti posebne kvalifikacije za to mesto. Svojo funkcijo v Računskem sodišču izvajajo povsem neodvisno.

Enega izmed sebe izvolijo za predsednika za tri leta (z možnostjo podaljšanja). Predsednik opravlja naslednje naloge:

sklicuje zasedanja sodišča in jim predseduje;

zagotavlja izvrševanje odločitev sodišča;

zagotavlja pravilno delovanje služb, vključno s protokoli in obiski, sporočili, pravnimi zadevami in notranjimi revizijami, ter dobro upravljanje različnih dejavnosti sodišča;

imenuje osebo, ki zastopa sodišče v vseh postopkih;

predstavlja sodišče navzven in v odnosih z drugimi evropskimi institucijami.

Sodišče ima generalnega sekretarja, ki je odgovoren za vsakodnevno vodenje sekretariata sodišča ter upravljanje, finance in podporo, kadre, informacijsko tehnologijo ter prevajanje.

Sodišče vključuje tudi senate in odbore. Odbori sprejemajo mnenja, posebna poročila in posebna letna poročila. Pripravljajo tudi letna poročila o proračunu EU in o evropskih razvojnih skladih, ki jih potem sprejme sodišče. Odbori (npr. upravni odbor in revizijski odbor) se ukvarjajo z upravnimi zadevami in odločitvami o vprašanjih, povezanih s komunikacijo in strategijo.

Naloge sodišča

Sodišče revidira zakonitost in pravilnost prihodkov in odhodkov EU in njenih organov ter dobro finančno upravljanje proračuna EU. Njegova vloga neodvisnega zunanjega revizorja je preverjanje, ali so skladi EU pravilno predstavljeni, zbrani in porabljeni v skladu z ustreznimi pravili in predpisi ter ali dosegajo stroškovno učinkovitost.

Revizije se izvajajo s ciljem, da se izboljša finančno upravljanje, pa tudi, da se evropski državljani seznanijo o tem, kako se uporabljajo javna sredstva.

Revizije

Te

temeljijo na evidencah in se po potrebi izvajajo na kraju samem v drugih evropskih institucijah;

se izvajajo v prostorih katere koli organizacije, ki upravlja prihodke ali odhodke v imenu EU;

se izvajajo v državah članicah EU in državah po svetu, tudi v prostorih katere koli fizične ali pravne osebe, ki prejema plačila iz proračuna EU.

V svoji vlogi zunanjega revizorja EU sodišče sodeluje z nacionalnimi organi in evropskimi institucijami. Poleg tega lahko zahteva od institucij in organov EU, organizacij, ki prejemajo plačila iz evropskega proračuna, ali od nacionalnih revizijskih institucij katero koli informacijo, ki jo potrebuje, da uspešno konča svojo nalogo.

Delovni programi

Sodišče vsako leto sprejme delovni program, ki našteva njegove prednostne naloge v zvezi z revizijami. Program se objavi in predsednik sodišča ga predstavi Odboru za proračunski nadzor Evropskega parlamenta.

Letni postopek razrešnice

Računsko sodišče nima sodne pristojnosti in zato ne more izrekati sankcij. Po koncu vsakega finančnega leta sestavi letno poročilo, ki se objavi v Uradnem listu EU. To poročilo obravnava upravljanje proračuna EU in evropskih razvojnih skladov s strani pristojnih institucij. Je temeljni del postopka odločanja Evropskega parlamenta glede odobritve razrešnice za proračun Komisiji.

Računsko sodišče predloži Svetu in Parlamentu tudi izjavo o zanesljivosti, ki se nanaša na zanesljivost poslovnih knjig in potrjuje, da je bil proračun dobro uporabljen v skladu s pravili in predpisi. Prav tako lahko sodišče kadar koli predloži svoje ugotovitve glede specifičnih vprašanj, zlasti v obliki posebnih poročil, in da mnenje ali druge podatke na podlagi revizije na predlog ene od drugih evropskih institucij ali na lastno pobudo.

Sodišče odloča o sprejemu letnega poročila na zasedanjih z večino članov. Njegova zasedanja niso javna, razen če se odloči drugače. Od primera do primera lahko odloči, da se odločitve sprejemajo v pisnem postopku.

Računsko sodišče poroča o nepravilnostih pri uporabi sredstev EU in predloži vse primere suma goljufije, odkrite med revizijami, Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF).

OD KDAJ SE TA POSLOVNIK UPORABLJA?

Od 1. junija 2010.

OZADJE

Računsko sodišče je bilo ustanovljeno leta 1977 in od leta 1992 je polnopravna institucija EU. Njegov sedež je v Luksemburgu.

Več informacij je na voljo v:

AKT

Poslovnik Računskega sodišča Evropske unije

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Poslovnik Računskega sodišča Evropske unije

1.6.2010

UL L 103, 23.4.2010, str. 1–6

Zadnja posodobitev 15.10.2015

Top