Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Poslovnik Odbora regij

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Poslovnik Odbora regij

Odbor regij (CoR) je posvetovalno telo Evropske unije (EU). Člen 306 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) daje Odboru regij pravico, da sprejme svoj poslovnik.

AKT

Odbor regij - Poslovnik

POVZETEK

Odbor regij (CoR) je posvetovalno telo Evropske unije (EU). Člen 306 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) daje Odboru regij pravico, da sprejme svoj poslovnik.

KAJ JE NAMEN TEGA POSLOVNIKA?

Ureja delovanje in organizacijo Odbora regij.

KLJUČNE TOČKE

Sestava

Odbor regij sestavlja 350 članov in enako število nadomestnih članov, ki so imenovani za obdobje petih let. Člane - ki so predstavniki regionalnih in lokalnih skupnosti - imenujejo njihove države. Svet sprejme seznam članov in nadomestnih članov s kvalificirano večino.

Na podlagi Sklepa 2014/930/EU se sedeži razdelijo, kot sledi:

24: Nemčija, Francija, Italija in Združeno kraljestvo,

21: Španija in Poljska,

15: Romunija,

12: Belgija, Bolgarija, Češka, Grčija, Madžarska, Nizozemska, Avstrija, Portugalska in Švedska,

9: Danska, Irska, Hrvaška, Litva, Slovaška in Finska,

7: Latvija in Slovenija,

6: Estonija,

5: Ciper, Luksemburg in Malta.

Posvetovanje

Z Odborom regij se je treba posvetovati v okviru postopka odločanja na naslednjih področjih:

ekonomska in socialna kohezija,

zdravje, izobraževanje in kultura,

politika zaposlovanja,

socialna politika,

okolje,

poklicno usposabljanje in

promet.

Člani Odbora regij opravljajo svoje naloge popolnoma neodvisno in v splošnem interesu EU.

Člani in nadomestni člani iz vsake države tvorijo nacionalne delegacije.

Tvorijo tudi skupine, ki odražajo njihove politične poglede. Skupine morajo biti sestavljene iz najmanj 18 članov, ki zastopajo vsaj petino držav EU. Najmanj polovico skupine morajo sestavljati polnopravni člani.

Plenarna skupščina

Odbor regij se sestane kot plenarna skupščina, da:

sprejme mnenja, poročila in resolucije,

sprejme osnutke načrta prihodkov in odhodkov,

sprejme svoj politični program na začetku vsakega petletnega mandata,

izvoli predsednika, prvega podpredsednika in druge člane predsedstva,

ustanovi komisije,

sprejme in revidira poslovnik,

odloči, da se vloži tožba pri Sodišču Evropske unije.

Plenarna skupščina se sestane najmanj enkrat vsake tri mesece. Na zahtevo vsaj četrtine članov predsednik skliče izredno plenarno zasedanje.

Zasedanja so odprta za javnost, razen če plenarna skupščina ne določi drugače.

Sklepčnost (to je najmanjše število, ki mora biti navzoče, da se sprejmejo odločitve) je dosežena, če je navzoča večina članov.

Plenarna skupščina odloča z večino oddanih glasov, razen če poslovnik ne določa drugače.

Predsedstvo

Predsedstvo odraža splošno sestavo Odbora regij. Sestavljajo ga predsednik, prvi podpredsednik in po en podpredsednik iz vsake države EU, 28 drugih članov in predsedniki političnih skupin. Plenarna skupščina izvoli predsedstvo za dve leti in pol. Razen sedežev predsednika, prvega podpredsednika in predsednikov petih političnih skupin, se sedeži dodelijo, kot sledi:

po trije sedeži: Nemčija, Združeno kraljestvo, Francija, Italija, Španija, Poljska,

po dva sedeža: Nizozemska, Grčija, Češka, Belgija, Madžarska, Portugalska, Švedska, Avstrija, Slovaška, Danska, Finska, Irska, Hrvaška, Litva, Bolgarija, Romunija,

po en sedež: Latvija, Slovenija, Estonija, Ciper, Luksemburg, Malta.

Naloge predsedstva so:

na začetku vsakega mandata pripravi politični program ter nadzira njegovo izvajanje,

usklajuje delo plenarne skupščine in komisij,

finančne, organizacijske in upravne zadeve,

imenuje generalnega sekretarja ter nekatere kategorije uradnikov in drugih uslužbencev.

Predsedstvo lahko vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije v imenu Odbora regij. To velja na primer, če zakon EU ne spoštuje načela subsidiarnosti in krši regionalne in lokalne pristojnosti ali če se ne spoštujejo institucionalne pravice Odbora regij (tj. posvetovanje o pomembni zakonodaji). Plenarna skupščina mora na naslednjem zasedanju odločiti, ali se tožba nadaljuje.

Predsednik

Predsednik zastopa Odbor in vodi njegovo delo.

Komisije

Na začetku vsakega mandata se ustanovijo komisije. Te pripravljajo osnutke mnenj, poročil in resolucij, ki jih sprejema plenarna skupščina. Obstaja 6 komisij:

CIVEX: Komisija za državljanstvo, upravljanje ter institucionalne in zunanje zadeve,

COTER: Komisija za politiko teritorialne kohezije in proračun EU,

ECON: Komisija za ekonomsko politiko,

ENVE: Komisija za okolje, podnebne spremembe in energijo,

NAT: Komisija za naravne vire,

SEDEC: Komisija za socialno politiko, izobraževanje, zaposlovanje, raziskave in kulturo.

Sestava komisije odraža splošno sestavo Odbora regij. Vsak član pripada vsaj eni komisiji, vendar ne več kot dvema. Izjeme se lahko predvidijo za člane iz držav, ki imajo manj članov, kot je komisij. Sestanki komisij so po navadi odprti za javnost.

Dokumenti, ki jih pripravlja Odbor regij

Odbor regij pripravlja mnenja, poročila in resolucije. Ti dokumenti se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Sprejema mnenja:

o zakonodajnih predlogih in političnih dokumentih, ki so jih pripravili Komisija, Svet ali Parlament, v primerih, predvidenih v Pogodbah EU ali kadar ena od teh institucij meni, da jih mora,

na lastno pobudo,

v primeru zaprosila Ekonomsko-socialnemu odboru, kadar Odbor oceni, da gre za specifične regionalne interese.

Generalni sekretariat

Odbor regij ima generalni sekretariat, ki ga vodi generalni sekretar. Ta zagotavlja izvajanje sklepov, ki jih je sprejelo predsedstvo ali predsednik. Imenuje ga/jo predsedstvo z dvotretjinsko večino članov za obdobje 5 let.

OZADJE

Leta 2012 je bil sprejet Protokol o sodelovanju med Evropsko komisijo in Odborom regij. Prizadeva si zagotoviti, da bi obe stranki tesno sodelovali na področjih skupnega interesa. Ti vključujejo vidike, ki se nanašajo na strategijo Evropa 2020, ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo in predvsem izvajanje medregionalnega in nadnacionalnega sodelovanja.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Odbora regij.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Odbor regij - Poslovnik.

10.1.2010

-

UL L 6, 9.1.2010, str. 14-31

POVEZANI AKTI

Protokol o sodelovanju med Evropsko komisijo in Odborom regij (UL C 102, 5.4.2012, str. 6-10)

Sklep Komisije 2014/930/EU z dne 16. decembra 2014 o določitvi sestave Odbora regij (UL L 365, 19.12.2014, str. 143-144)

Zadnja posodobitev: 22.07.2015

Top