Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Poslovnik Evropskega parlamenta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Poslovnik Evropskega parlamenta

POVZETEK:

Poslovnik Evropskega parlamenta

POVZETEK

KAŠEN JE NAMEN TEGA POSLOVNIKA?

 • Poslovnik določa notranjo organizacijo in delovanje edine neposredno izvoljene vseevropske institucije EU. V skladu s členom 232 Pogodbe o delovanju Evropske unije lahko Evropski parlament sprejme svoj poslovnik.
 • Dokument na 300 straneh pokriva vse postopkovne vidike parlamentarnega dela. Poslovnik se redno dopolnjuje (najnovejša različica: september 2015).

KLJUČNE TOČKE

Členi zajemajo naslednje vidike parlamentarnega življenja.

Poslanci Evropskega parlamenta:

Funkcionarji Parlamenta

Poslanci izvolijo predsednika, štirinajst podpredsednikov in pet kvestorjev s tajnim glasovanjem za obdobje 2,5 let.

 • Predsednik:
  • v celoti vodi Parlament in njegove različne dejavnosti,
  • zastopa Parlament,
  • skrbi za spoštovanje poslovnika in vzdržuje red,
  • odpre, prekine in zaključi seje, predseduje razpravam in nadzoruje glasovanje,
  • odloča o dopustnosti predlogov sprememb, vprašanjih in skladnosti poročil ter
  • parlamentarnim odborom posreduje vsa sporočila, ki jih zadevajo.
 • Podpredsedniki imajo posebne pristojnosti in po potrebi nadomeščajo predsednika.
 • Kvestorji so pristojni za upravne in finančne zadeve, ki se nanašajo neposredno na poslance.
 • Predsedstvo sestavljajo predsednik in štirinajst podpredsednikov. Predsedstvo sprejema finančne, organizacijske in upravne odločitve o zadevah, ki se nanašajo na Parlament.
 • Konferenco predsednikov sestavljajo predsednik Parlamenta in predsedniki političnih skupin (glejte spodaj). Organizira politično delo Parlamenta in sprejema odločitve, ki se nanašajo na zakonodajno načrtovanje.
 • Konferenca predsednikov odborov je sestavljena iz predsednikov vseh stalnih in začasnih parlamentarnih odborov. Daje priporočila v zvezi z delom odborov in pripravo dnevnega reda plenarnih zasedanj.
 • Konferenca predsednikov delegacij je sestavljena iz predsednikov vseh delegacij Parlamenta v parlamentih po svetu. Lahko daje priporočila v zvezi z delom delegacij.
 • Politične skupine oblikujejo poslanci glede na svojo politično pripadnost. Najmanjše število poslancev, izvoljenih v najmanj četrtini držav EU, ki je potrebno za oblikovanje politične skupine, je petindvajset. Politične skupine prejemajo finančno in administrativno podporo glede na svojo velikost.
 • Nekateri poslanci ne pripadajo nobeni politični skupini. Ti prejemajo podporo za svoje parlamentarne dejavnosti.
 • Posamezni poslanci iz različnih političnih skupin lahko oblikujejo medstrankarske medskupine o določenih vprašanjih, kot je dobro počutje živali ali javno zdravje.

Zakonodajni postopki

 • redni zakonodajni postopki (prva, druga in tretja obravnava): Parlament opravlja naloge sozakonodajalca s Svetom,
 • posvetovalni postopki: Parlament predloži mnenje o osnutku pravnega akta,
 • postopki odobritve: pred sprejetjem pravega akta se zahteva soglasje Parlamenta.

Parlament v teku navedenih zakonodajnih postopkov posebno pozornost namenja vprašanjem, kot so spoštovanje temeljnih pravic, pravna podlaga, prenos zakonodajnih pooblastil, finančna združljivost in spoštovanje načela subsidiarnosti.

Postopki na lastno pobudo

Odnosi z drugimi institucijami in organi EU

Parlamentarna vprašanja

 • Poslanci lahko predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji ali podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko postavijo vprašanja za pisni odgovor. Svetu ali Komisiji lahko postavijo tudi vprašanja za ustni odgovor, ki jim sledi razprava.

Odnosi z nacionalnimi parlamenti

Zasedanja Parlamenta

Odbori

 • Stalni odbori pripravljajo odločitve Parlamenta na plenarni ravni s predložitvijo poročil in drugih dokumentov na področjih, za katera so pristojni.
 • Posebni odbori se lahko ustanovijo za določeno mandatno obdobje in za posebno tematsko področje.
 • Preiskovalni odbori se lahko ustanovijo zaradi preverjanja domnevnih kršitev zakonodaje EU ali nepravilnosti pri njenem izvajanju.

Medparlamentarne delegacije

Peticije

AKT

Poslovnik Evropskega parlamenta

Zadnja posodobitev 21.03.2016

Top