Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Okvirni program za konkurenčnost in inovacije (PKI) (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Okvirni program za konkurenčnost in inovacije (PKI) (2007–2013)

Kot odraz lizbonske strategije okvirni program za konkurenčnost in inovacije (PKI) podpira ukrepe v korist konkurenčnosti in zmogljivosti inovacij v okviru Evropske unije (EU) v obdobju 2007–2013. Spodbuja zlasti uporabo informacijskih tehnologij, okoljskih tehnologij in obnovljivih virov energije.

AKT

Sklep 1639/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 o ustanovitvi Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost (2007–2013) [Glej novelo(-le) zakona(-nov)].

POVZETEK

Kot del naporov Skupnosti za trajnostno gospodarsko rast in večje število zaposlitev okvirni program za konkurenčnost in inovativnost (PKI) predlaga skladen okvir za izboljšanje konkurenčnosti * in potenciala inovativnosti * v Evropski uniji (EU). Dejavnosti, ki jih podpira okvirni program, spodbujajo razvoj družbe znanja in tudi trajnostni razvoj, ki temelji na uravnoteženi gospodarski rasti.

Okvirni program povezuje v celoto posebne podporne programe Skupnosti, nove dejavnosti in sinergije z drugimi programi. S tem izpolnjuje cilje prenovljene lizbonske strategije v korist preprostejšega, prepoznavnejšega in ciljno usmerjenega delovanja Skupnosti.

Posebni programi

Da bi upoštevali raznolikost njegovih ciljev in jim zagotovili prepoznavnost, je PKI sestavljen iz treh posebnih podprogramov. Interesi malih in srednje velikih podjetij (MSP) in okoljske inovacije sestavljajo presečne prednostne naloge in se odražajo v celotnem okvirnem programu.

  • Program za inovacije in podjetništvo združuje ukrepe za spodbujanje podjetništva, industrijske konkurenčnosti in inovacij. Program je namenjen zlasti MSP *, od visokotehnoloških „gazel“ (podjetja z veliko možnostjo rasti) do mikro- in družinskih podjetij, ki predstavljajo veliko večino evropskih podjetij. MSP olajša dostop do financiranja in do vlaganj na začetni stopnji in v času rasti. Obenem omogoča podjetjem dostop do informacij in svetovanj o delovanju notranjega trga in njegovih možnostih, kot tudi o obstoječi zakonodaji Skupnosti ter o prihodnji, na katero se lahko pripravijo in se ji prilagodijo z najmanj stroškov. S tega vidika ima mreža Enterprise Europe Network (DE) (EN) (FR) pomembno vlogo. Program predvideva izmenjavo najboljših praks med državami članicami, da bi oblikovali boljše zakonsko in upravno okolje za podjetja in inovacije. Podpira tudi pospeševanje okoljskih inovacij * s tem, da spodbuja polno izkoriščanje potenciala okoljskih tehnologij.
  • Cilj strateškega podpornega programa IKT je pospeševati izkoriščanje informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), ki so steber gospodarstva znanja. Sprejetje IKT v zasebnem in javnem sektorju dejansko omogoča spodbujanje evropske učinkovitosti glede inovacij in evropske konkurenčnosti. Program je udeležen v Evropski digitalni agendi in povezuje finančne instrumente, ki so jih prej financirali programi eTEN, eContenu in Modinis.
  • Program „Inteligentna energija - Evropa“ (EN) prispeva k hitrejšemu uresničevanju ciljev na področju trajnostne energije. Podpira tudi boljšo energetsko učinkovitost, uvajanje novih in obnovljivih virov energije, večji prodor teh virov energije na trg, raznolikost energije in pogonskih goriv, povečanje deleža obnovljive energije (glede na cilj, ki si ga je zastavila Evropska unija, bi se moral delež energetskih virov v notranji bruto porabi do leta 2010 dvigniti na 12 %) in zmanjšanje končne porabe energije. Posebno pozornost se pri tem posveča področju transporta. Program zagotavlja nadaljevanje programa „Inteligentna energija - Evropa (2003-2006)“, ki preneha veljati 31. decembra 2006.

Izvajanje

Izvajanje PKI temelji na več instrumentih (finančni instrumenti, projekti, mreže, analize itd.), ki se lahko uporabljajo za vsak posamezni program. Ta skupni „kovček z orodjem“ za različne programe omogoča delovanje okvirnega programa, ki je za uporabnike enostavnejše. PKI se opira ne le na preverjene in preizkušene ukrepe, ampak uvaja tudi nove instrumente.

V pomoč podjetjem je vključenih več finančnih instrumentov Skupnosti. Shema za inovativna in hitro rastoča MSP (GIF) daje tako prednost ponudbi začetnega kapitala za MSP v začetni fazi in kapitala „za razmah“ v fazi rasti, kar je nov element, ki ga uvaja PKI. Garancijska shema za MSP olajša dostop MSP do financiranja (posojila ali zakupa), do mikroposojila in do lastniškega ali nepravega lastniškega kapitala. Ta shema vsebuje tudi nov instrument listninjenja portfeljev bančnih posojil, ki omogoča sprostitev dodatnih sredstev za financiranje MSP s posojili.

Shema krepi in razvija podporne službe v korist podjetij ter inovacij. Te službe podjetjem posredujejo podatke glede politik, zakonodaje in programov Skupnosti, zlasti tiste, ki zadevajo notranji trg in okvirne programe raziskav. Podjetjem dajejo tudi podatke o prenosu inovacij, tehnologij in znanj. Zagotavljajo tudi povratne informacije podjetij, da bi tako ocenili vpliv in dodelanost politik.

Nova shema podpira tudi sodelovanje med nacionalnimi in regionalnimi programi pospeševanja inovacij v podjetjih ter tako ponuja podjetjem dodatna sredstva za uporabo zamisli, znanja in izkušenj ter možnosti trženja v drugih evropskih regijah.

Okvirni program podpira tudi pilotske projekte prve poslovne izvedbe. Njihov cilj je pospeševati dajanje na trg in učinkovito gospodarsko izkoriščanje inovativnih ali okoljsko inovativnih tehnik in izdelkov, katerih tehnična izvedba je že uspešno uresničena, ni pa še pomembno prodrla na trg. Ti projekti se izvajajo preko javno-zasebnega partnerstva.

Izvajalska agencija za inteligentno energijo je odgovorna za izvajanje ukrepov programa „Inteligentna energija – Evropa“ in ukrepov programa „podjetništvo in inovacija“.

Da bi optimizirali pretok znanja in zamisli, je treba strateškemu razvoju politik Skupnosti slediti z odprtim načinom usklajevanja in dopolnjevanjem z novimi dejavnostmi tesnega medinstitucionalnega sodelovanja, ki državam članicam in regijam pomagajo izkoriščati primere dobrih praks.

Usklajenost z drugimi politikami Skupnosti

PKI se povezuje z drugimi pomembnimi pobudami Skupnosti. Njihovi različni ukrepi se izvajajo vzporedno in se medsebojno dopolnjujejo. Okvirni program je tako vključen v uresničevanje ciljev Skupnosti na področju raziskav, kohezije, okolja, izobraževanja in usposabljanja.

PKI s tem olajša dostop do financiranja podjetjem, katerih dejavnosti zadevajo inovacije, raziskave in razvoj. Pomaga tudi podjetjem, da se vključijo v Sedmi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj (7. OP).

Proračun

Okvirni program obsega obdobje sedmih let od vključno 1. januarja 2007 do vključno 31. decembra 2013. V celotnem času trajanja je poračun programa 3.621 milijard eurov.

V skladu z okvirno razporeditvijo je 60 % celotnega proračuna (2.170 milijard eurov) dodeljenih programu za inovacije in podjetništvo. Petina tega zneska (430 milijonov eurov) je namenjena pospeševanju okoljskih inovacij. 20 % (730 milijonov eurov) celotnega proračuna je dodeljenih strateškemu podpornemu programu za IKT in zadnjih 20 % (730 milijonov eurov) programu „Inteligentna energija – Evropa“.

Za stroške, ki so upravičeni glede na različne instrumente, dvakratno financiranje ni dovoljeno.

Spremljanje in vrednotenje

Komisija zagotavlja redno spremljanje izvajanja okvirnega programa in posameznih zadevnih programov. Vsako leto pripravi poročilo za pregled podprtih ukrepov glede na finančno izvajanje, dosežene rezultate in, če je mogoče, vpliv ukrepov.

Okvirni program in posamezni zadevni programi so predmet začasne in končne ocene. Te ocene omogočajo proučevanje vidikov, kot so ustreznost, skladnost, sinergije, učinkovitost, racionalna uporaba virov, trajnost itd. S končno oceno se med drugim preveri, v kakšnem obsegu je okvirni program kot celota ali vsak posamezni program dosegel svoje cilje.

Ozadje

Lizbonski proces, katerega cilj je iz Evrope narediti najbolj konkurenčno in dinamično, na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, je razumljivo postavil konkurenčnost kot eno ključnih političnih zadev EU. Da bi okrepili usklajenost med različnimi programi, ki sodelujejo pri naporu Skupnosti za večjo konkurenčnost in za izpolnitev ciljev prenovljene lizbonske strategije, Evropska komisija predlaga okvirni program za konkurenčnost in inovacije.

Ključni izrazi, uporabljeni v aktu

  • Mala in srednje velika podjetja (MSP): podjetja z manj kot 250 delavci, katerih promet ne presega 50 milijonov oziroma skupna bilanca ne presega 43 milijonov eurov (Priporočilo 2003/361/ES).
  • Konkurenčnost: sposobnost podjetij, da se hitro prilagodijo spremembam, da izkoristijo svoj potencial na področju inovacij in da razvijejo visoko kakovostne izdelke.
  • Inovacija: prenova in razširitev skupine izdelkov ter storitev, izvedba novih načinov zasnove, proizvodnje, preskrbe in distribucije, uvedba sprememb v upravljanju, organizaciji dela, pa tudi delovnih pogojev in kvalifikacij delavcev.
  • Okoljska inovacija: vsaka oblika inovacije za uresničitev cilja trajnostnega razvoja, ki upošteva okolje z zmanjšanjem vplivov nanj ali z bolj učinkovito in odgovorno rabo naravnih virov, zlasti energije.

Reference

AKT

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Sklep 1639/2006/ES

29.11.2006

-

UL L 310, 9.11.2006

Novela(-le) zakona(-nov)

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list

 Uredba (EU) št. 670/2012

1. 8. 2012

-

UL L 204, 31.7.2012

Spremembe in zaporedni popravki sklepa št. 1639/2006 so vključene v temeljnem besedilu. Ta konsolidirana različica ima le dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (2014–2020) [COM/2011/0834 final – ni objavljeno v Uradnem listu]Postopek soodločanja (2011/0394/COD)

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Vrednotenje okvirnega programa za konkurenčnost in inovacije“ [COM/2013/02 final – ni objavljeno v Uradnem listu].

See also

Zadnja posodobitev: 01.02.2013

Top