Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pravila EU o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pravila EU o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 648/2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Uredba o infrastrukturi evropskega trga (znana kot „EMIR“) določa pravila v zvezi s pogodbami o izvedenih finančnih instrumentih (OTC)*, centralnih nasprotnih strankah (CNS)* in repozitorijih sklenjenih poslov* v skladu z zavezami skupine G-20, sprejetimi septembra 2009 v Pittsburghu.
 • Cilj uredbe EMIR je zmanjšati sistemsko tveganje, izboljšati preglednost na trgu OTC in ohranjati finančno stabilnost.

KLJUČNE TOČKE

 • Uredba določa, da je treba vse informacije o vseh pogodbah o evropskih izvedenih finančnih instrumentih sporočati v repozitorije sklenjenih poslov in omogočiti dostop nadzornim organom, vključno z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (ESMA), da bi se povečala preglednost trga OTC.
 • Uredba navaja stroge organizacijske in bonitetne zahteve ter zahteve poslovanja za CNS, da bi se zmanjšalo kreditno tveganje nasprotne stranke*. Kliring za standardne pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih pa se izvede prek CNS (glejte kliring*).
 • Uredba zahteva, da se morajo za pravočasno potrditev pogojev pogodb o izvedenih finančnih instrumentih OTC uporabljati elektronska sredstva, da bi se zmanjšalo operativno tveganje*.
 • Kliring in obveznosti poročanja veljajo za:
  • finančna podjetja, npr. banke in zavarovalnice,
  • nefinančna podjetja, npr. energetska podjetja in letalske družbe, ki imajo velike deleže v izvedenih finančnih instrumentih OTC.
 • Organ ESMA je odgovoren za določitev pogodb, za katere bi morala veljati obveznost kliringa, torej tistih, ki so standardizirane in za katere morajo kliring opraviti CNS. ESMA tudi nadzoruje repozitorije sklenjenih poslov.
 • Evropska komisija je sprejela številne ukrepe, vključno s tehničnimi standardi na podlagi osnutkov ESMA, za izvedbo pogojev Uredbe. Tehnični standardi, ki jih je razvil organ ESMA, zajemajo vrsto tem, med drugim npr. kapitalske zahteve CNS, minimalne podatke, ki jih je treba sporočati repozitorijem sklenjenih poslov, in nadzorno poročanje institucij glede zahteve po likvidnostnem kritju.
 • Komisija je sprejela tudi odločitve o „enakovrednosti“ za pravne ureditve za CNS v nekaterih državah zunaj EU.
 • Avgusta 2015 je Komisija sprejela delegirano uredbo, ki določa, da je treba kliring nekaterih razredov pogodb o obrestnih izvedenih finančnih instrumentih OTC opraviti prek centralnih nasprotnih strank. Zajema zamenjave obrestnih mer, denominiranih v eurih, britanskih funtih, japonskih jenih ali ameriških dolarjih, ki imajo posebne lastnosti, med drugim
  • indeks, ki se uporablja kot referenca za izvedene finančne instrumente,
  • zapadlost, tj. kdaj zapadejo v plačilo, in
  • vrsto osnove (tj. nominalna vrednost, s katero se izračunajo izvršena plačila za določeno pogodbo na izvedene finančne instrumente).
 • Evropska komisija je 5. junija 2015 sprejela delegirano uredbo v skladu s členom 85(2) uredbe EMIR. Ta podaljšuje začasno izjemo glede zahtev v zvezi s centralnim kliringom za pokojninske sheme do 16. avgusta 2017. Pokojninske sheme, ki vključujejo vse kategorije pokojninskih skladov, nimajo niti velikih gotovinskih zneskov niti visoko likvidnih sredstev. Če bi morale priskrbeti gotovino v centralni kliring, bi takšna zahteva zahtevala zelo daljnosežne spremembe in drage spremembe za njihov poslovni model, kar bi na koncu lahko vplivalo na dohodek upokojencev.
 • Junija 2016 je Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1178 uvedla dodatna pravila za razrede izvedenih finančnih instrumentov OTC in kategorije nasprotnih strank, za katere velja obveznost kliringa , ter datume, na katere začne veljati obveznost kliringa.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uredba je začela veljati 16. avgusta 2012.

OZADJE

Izvedeni finančni instrumenti (OTC) so na splošno zasebno izpogajani. Informacije v zvezi z njimi so zato na voljo samo pogodbenih strankam, zaradi česar se lahko oteži prepoznavanje narave in ravni povezanega tveganja.

Več informacij je na voljo na straneh:

* KLJUČNI POJMI

Izvedeni finančni instrument OTC: izvedeni finančni instrument je finančna pogodba, povezana s prihodnjo vrednostjo ali statusom osnovnega subjekta, na katerega se nanaša, na primer premoženje, indeks ali obrestna mera.

Izvedeni finančni instrument OTC je izvedeni finančni instrument, s katerim se ne trguje na borzi ali enakovrednem trgu zunaj EU, temveč je zasebno izpogajan med dvema nasprotnima strankama, na primer banko in proizvajalcem.

Centralna nasprotna stranka (CNS): subjekt med dvema nasprotnima strankama v transakciji, ki postane kupec za vsakega prodajalca in prodajalec za vsakega kupca.

Glavni namen CNS je, da upravlja tveganje, ki se lahko pojavi, če ena nasprotna stranka ni sposobna izvesti potrebnih plačil, ko ta zapadejo, in torej ne izpolni dogovora.

Repozitorij sklenjenih poslov: centralni podatkovni center, kamor se sporočajo podrobnosti o transakcijah z izvedenimi finančnimi instrumenti. Repozitoriji sklenjenih poslov so podjetja. Obstajajo globalni repozitoriji sklenjenih poslov za kreditne, obrestne in lastniške izvedene finančne instrumente OTC (poseben razred izvedenega finančnega instrumenta, kot so opcije ali terminski posli).

Kreditno tveganje nasprotne stranke : tveganje, da nasprotna stranka, to je druga stranka v finančni transakciji, ne bo izpolnila plačila.

Kliring: vse dejavnosti od časa, ko je dana zaveza za transakcijo, do takrat, ko je poravnana.

Operativno tveganje: tveganje izgube, ki je posledica neprimernih ali neuspešnih notranjih procesov ali zunanjih dogodkov, npr. goljufije, človeške napake, terorizma.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 27.7.2012, str. 1–59).

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (EU) št. 648/2012 so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 191, 28.6.2014, str. 1–1861).

Glejte prečiščeno besedilo.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2205 z dne 6. avgusta 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa (UL L 314, 1.12.2015, str. 13–21).

Glejte prečiščeno besedilo.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1515 z dne 5. junija 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podaljšanjem prehodnih obdobij, povezanih s pokojninskimi shemami (UL L 239, 15.9.2015, str. 63–64).

Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 337, 23.12.2015, str. 1–34).

Izvedbena uredba komisije (EU) 2016/892 z dne 7. junija 2016 o podaljšanju prehodnih obdobij iz Uredbe (EU) št. 575/2013 in Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank (C/2016/3354) (UL L 151, 8.6.2016, str. 4–5).

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1178 z dne 10. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa (C/2016/3446) (UL L 195, 20.7.2016, str. 3–10).

Zadnja posodobitev 30.01.2017

Top