Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
E-javna naročila

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

E-javna naročila

Evropsko gospodarstvo se sooča s potrebo po zmanjšanju javne porabe in iskanju novih virov za gospodarsko rast. K doseganju teh ciljev lahko prispeva tudi prehod na povsem elektronska javna naročila.

AKT

Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES.

Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES

Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb

POVZETEK

Prehod na e-javna naročila je del posodobitve evropskih pravil o javnem naročanju. Evropski parlament in Svet sta aprila 2014 sprejela sveženj treh zakonodajnih besedil, ki so ta prehod tudi omogočila.

KAJ SO E-JAVNA NAROČILA?

E-javna naročila pomenijo uporabo elektronskih sredstev v javnem sektorju za naročila blaga in storitev ali objavo razpisov za zbiranje ponudb za gradnje.

Večja uporaba e-javnih naročil v Evropi prispeva k:

  • poenostavitvi javnih naročil;
  • zmanjšanju delovne obremenitve in stroškov;
  • večji udeležbi malih in srednjih podjetij (MSP);
  • zagotavljanju boljše kakovosti in nižjih cen.

JASEN IN POENOSTAVLJEN NOV ZAKONODAJNI OKVIR

Aprila 2014 je bil sprejet nov zakonodajni okvir s svežnjem treh novih direktiv, katerih temeljni cilji so:

  • uvesti obveznost uporabe e-javnih naročil v določenih fazah postopka in za osrednje nabavne organe (ki združujejo naročila v imenu javnega naročnika); ti ukrepi bi se morali začeti veljati od aprila 2016 in bi se morali od oktobra 2018 izvajati za vse javne naročnike v Evropski uniji (EU);
  • zmanjšati tehnične ovire za čezmejno oddajo javnih naročil.

Direktive določajo jasen zakonodajni okvir, ki vključuje vidike v zvezi z možno uporabo elektronskih podpisov. Cilj direktiv je tudi:

  • okrepiti vlogo informacijskega sistema e-Certis v zvezi z različnimi spričevali in potrdili, ki se zahtevajo v postopkih javnega naročanja v 28 državah EU;
  • omogočiti izjeme v zvezi z uporabo elektronskih sredstev.

Direktiva o podeljevanju koncesijskih pogodb predvideva tudi poenostavljen sistem, v katerem bi bila e-javna naročila neobvezna tudi v primeru obveznega e-obveščanja.

Kontekst

V Aktu za enotni trg Komisija predvideva posodobitev zakonodajnega okvira za javna naročila v EU. Ta sektor igra pomembno gospodarsko vlogo, vzpostavitev elektronskih postopkov pa bo omogočila povečanje učinkovitosti javnega naročanja.

Dodatne informacije so na voljo spodaj:

POVEZANI AKTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Strategija za e-javna naročila ( COM(2012) 179 final - Ni objavljeno v Uradnem listu).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Popolnoma elektronski postopki oddaje javnih naročil za posodobitev javne uprave ( COM(2013) 453 final - Ni objavljeno v Uradnem listu).

To sporočilo pojasnjuje napredek, dosežen pri izvajanju e-javnih naročil iz elektronske objave razpisov do elektronskega plačila, kot je določeno v Sporočilu iz leta 2012.

Zadnja posodobitev: 09.11.2014

Top