Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistika turizma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistika turizma

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 692/2011 – Evropska statistika turizma

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Vzpostavlja splošna pravila in metode Evropske unije (EU) za razvoj, pripravo in razširjanje statistike turizma. Tesno je povezana z Uredbo (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki.

KLJUČNE TOČKE

Države EU morajo zbirati, pripravljati, obdelovati in pošiljati usklajene statistične podatke o ponudbi in povpraševanju v turizmu.

Podatki, ki se morajo zbirati

 • Države EU morajo zbirati podatke o notranjem (domačem in v državo usmerjenem) turizmu v smislu zmogljivosti nastanitvenih gostinskih obratov (tj. zagotavljanja storitev nastanitve za kratek čas kot plačane storitve). Zbrani podatki vključujejo število:
  • obratov,
  • ležišč,
  • sob.
 • Nekatere od teh spremenljivk se zbirajo na nacionalni ravni in na regionalni ravni (skupna klasifikacija statističnih teritorialnih enot – NUTS 2) in se nanašajo na:
  • vrsto nastanitve (hoteli, nastanitveni gostinski obrati, avtokampi),
  • vrsto kraja (gosto naseljeno območje, vmesno ali redko naseljeno območje, obalna in ne-obalna območja),
  • velikost (mali, srednji ali veliki obrati).
 • Države EU morajo zbirati tudi podatke o obratih, ki imajo sobe, dostopne za osebe z omejeno mobilnostjo, tudi za uporabnike invalidskih vozičkov.
 • Zbirajo se tudi podatki o zasedenosti obratov, kot so število prenočitev in prihodov rezidentov in nerezidentov, in o stopnji zasedenosti sob in ležišč. Tako kot v primeru statistike o zmogljivosti se nekateri od teh podatkov zbirajo tudi na regionalni ravni NUTS 2.
 • Države EU zbirajo podatke o nacionalnem turizmu (domačem in iz države usmerjenem turizmu). To se nanaša na povpraševanje po udeležbi v turizmu in značilnosti potovanj. Ti podatki temeljijo na spremenljivkah, ki vključujejo dolžino in cilj potovanj z zasebnim razlogom, in socio-demografskih spremenljivkah, kot so starostna skupina, stopnja izobrazbe (neobvezno), zaposlitveni status (neobvezno) itd.
 • Države EU vsaka 3 leta zberejo tudi podatke, ki predstavljajo glavne razloge za neudeležbo v turizmu z zasebnim razlogom (finančni razlogi, pomanjkanje časa, zdravstveni razlogi itd.).
 • Nazadnje, države EU zbirajo podatke o turističnem povpraševanju po enodnevnih obiskih znotraj države same ali v tujini. Ti podatki temeljijo na spremenljivkah, ki se nanašajo na:
  • število enodnevnih obiskov (zasebnih ali poslovnih),
  • izdatke,
  • ciljne države (za obiske v tujini),
  • socio-demografske spremenljivke.
 • Enkrat letno države EU pošljejo Eurostatu poročilo o kakovosti zbranih podatkov. Eurostat potem pripravi in posodobi svoj metodološki priročnik, ki vsebuje navodila za pripravo statističnih podatkov.

Viri podatkov

Države EU lahko pripravljajo potrebne statistične podatke z uporabo kombinacije naslednjih različnih virov: raziskav, drugih primernih virov (vključno z administrativnimi podatki) in ustreznih postopkov statističnega ocenjevanja.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 11. avgusta 2011.

OZADJE

Turizem je ključni sektor gospodarstva Evropske unije (EU). Statistika turizma se zbira, da bi pomagala oblikovalcem politik in vsem tistim, ki so zaposleni ali delujejo v sektorju.

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) št. 692/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2011 o evropski statistiki turizma in razveljavitvi Direktive Sveta 95/57/ES (UL L 192, 22.7.2011, str. 17-32).

Naknadne spremembe Uredbe (EU) št. 692/2011 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima zgolj dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164-173).

Glejte prečiščeno besedilo.

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju Uredbe (EU) št. 692/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki turizma (COM(2016) 489 final z dne 29. julija 2016)

Zadnja posodobitev 07.11.2016

Top