Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sistem evropske standardizacije

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sistem evropske standardizacije

POVZETEK:

COM(2011) 311 final – Strateška vizija za evropske standarde

Uredba (EU) št. 1025/2012

POVZETEK

UVOD

Sporočilo poudarja pomen standardov * za gospodarstvo in družbo Evrope.

Predstavlja strategijo za pospešitev, poenostavitev in posodobitev postopkov evropske standardizacije, da bi se lahko prilagodili hitro se spreminjajočemu globalnemu okolju in gospodarskim razmeram.

1025/2012 ureja delovanje postopka oblikovanja standardov na ravni EU in sodelovanje različnih organizacij, ki so vključene v ta postopek (na ravni EU in nacionalni ravni).

KLJUČNE TOČKE

Evropski standardi bi morali:

podpirati industrijsko politiko in inovacije, zlasti nove proizvode in storitve;

obravnavati ključne družbene izzive, kot so podnebne spremembe in oblikovanje vseevropskega trga varnostnih proizvodov;

v postopek določanja standardov vključiti vse potencialne zainteresirane strani, zlasti MSP in predstavnike javnosti;

imeti pomembnejšo vlogo pri razvoju enotnega trga storitev;

zagotoviti interoperabilnost med različnimi napravami, aplikacijami, odložišči podatkov, storitvami in omrežji informacijske in komunikacijske tehnologije;

povečati globalno konkurenčnost EU s tem, da so podlaga za mednarodne norme.

Strateška vizija predstavlja 29 zakonodajnih in nezakonodajnih načinov za doseganje teh ciljev.

Uredba (EU) št. 1025/2012, ki je bila sprejeta oktobra 2012, temelji na strateški viziji. Uvaja postopke za hitrejše sprejemanje evropskih standardov ter obveznost za Evropsko komisijo, da za več let vnaprej opredeli strateške prednostne naloge za standardizacijo.

Voditelji EU so na srečanju Evropskega sveta marca 2014 v svojih sklepih potrdili pomembno vlogo standardov pri krepitvi globalne konkurenčnosti evropske industrije. Pozvali so k sprejetju ukrepov za spodbujanje evropskih in mednarodnih standardov in predpisov.

Komisija je maja 2015 objavila končno poročilo o neodvisnem pregledu sistema evropske standardizacije.

KLJUČNI POJEM

* Standard: prostovoljni dokument, ki opredeljuje tehnične zahteve ali zahteve glede kakovosti za proizvode, postopke in storitve.

OZADJE

Standardi so bili nekoč pretežno omejeni na proizvode. Danes se vse bolj uporabljajo za postopke in proizvodne metode ter zajemajo veliko različnih tem. Imajo ključno vlogo na področjih, ki zajemajo vse od podpore evropski konkurenčnosti do varstva potrošnikov in izboljšanja dostopnosti za invalide in starejše.

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru – Strateška vizija za evropske standarde: za boljšo in hitrejšo trajnostno rast evropskega gospodarstva do leta 2020 (COM(2011) 311 final z dne 1. junija 2011)

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 316, 14.11.2012, str. 12–33). Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 1025/2012 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Evropski svet, 20./21. marec 2014– sklepi.

Neodvisni pregled sistema evropske standardizacije – končno poročilo, Evropska komisija, 20. maj 2015.

Zadnja posodobitev 02.12.2015

Top