Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti zamudam pri plačilih v poslovnih transakcijah

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj proti zamudam pri plačilih v poslovnih transakcijah

POVZETEK:

Direktiva 2011/7/EU – boj proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Cilj te direktive je zaščititi podjetja, zlasti mala in srednje velika podjetja (MSP), pred zamudami pri plačilih* v trgovinskih poslih* z zagotavljanjem pravočasnega plačevanja računov.
 • Določa časovne razporede, znotraj katerih je treba poravnati račune, v primeru njihovega neupoštevanja pa predvideva denarne kazni.

KLJUČNE TOČKE

 • Podjetja morajo plačati račune v največ 60 dneh, razen če je s pogodbo izrecno dogovorjeno drugače in če pogoji niso skrajno nepošteni do upnika.
 • Javni organi morajo plačati kupljeno blago in storitve v 30 dneh. V izjemnih okoliščinah se plačilni rok lahko podaljša na 60 dni, na primer v zdravstvenem sektorju ali pri posebnih industrijskih ali poslovnih dejavnostih.
 • Upniki, ki so izpolnili svoje zakonske in pogodbene obveznosti in ki niso prejeli plačila v določenem roku, imajo pravico do obresti in nadomestila zaradi zamude pri plačilu.
 • Obresti, ki jih je treba plačati, znašajo najmanj osem odstotnih točk več od referenčne obrestne mere, ki jo uporablja Evropska centralna banka. Evropska komisija objavlja veljavne obrestne mere na spletu. V praksi znašajo od osem do deset odstotkov v večini držav EU.
 • Upniki imajo pravico, da od dolžnikov izterjajo fiksen minimalni znesek v višini 40 EUR. Pravico pa imajo tudi do nadomestila za vse druge upravičene stroške, ki so nastali pri izterjavi dolga, kot so stroški postopka ali najem agencije za izterjavo dolgov.
 • Upniki imajo pravico tudi do obresti, ki tečejo od datuma po izteku plačilnega roka.
 • Kadar v pogodbi ni določen datum plačila, ima upnik pravico do obresti, ki začnejo teči 30 dni po prejemu računa ali, če datum prispelega računa ni jasen, 30 dni po dnevu prejema blaga ali izvedbe storitev.
 • Nacionalni organi morajo sprejeti ukrepe, da javnost seznanijo s pravnimi sredstvi, ki so na voljo zoper zamude pri plačilu.
 • Komisija bo do 16. marca 2016 predstavila poročilo o izvajanju zakonodaje.

Od oktobra 2012 do novembra 2014 je po vsej EU v organizaciji Komisije potekala kampanja za obveščanje o boju proti zamudam pri plačilu, katere namen je bil osveščanje deležnikov o njihovih pravicah in obveznostih.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva je začela veljati 15. marca 2011. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 16. marca 2013.

OZADJE

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o direktivi o zamudah pri plačilih.

KLJUČNI POJMI

* Zamuda pri plačilu: plačilo, ki ni bilo opravljeno v okviru zakonskega ali pogodbenega roka po dobavi blaga ali izvedbi storitev.

* Trgovinski posli: posli med podjetji ali med podjetji in javnimi organi, ki vključujejo plačilo za blago in storitve.

AKT

Direktiva 2011/7/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (UL L 48, 23.2.2011, str. 1–10)

Zadnja posodobitev 11.02.2016

Top