Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA), ki ima sedež v Parizu, je bil ustanovljen leta 2010, da bi zagotavljal stabilnost evropskih finančnih trgov in obravnaval pomanjkljivosti v evropskem finančnem nadzoru.

AKT

Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA), ki ima sedež v Parizu, je bil ustanovljen leta 2010, da bi zagotavljal stabilnost evropskih finančnih trgov in obravnaval pomanjkljivosti v evropskem finančnem nadzoru.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba ustanavlja Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA), ki krepi usklajevanje med nacionalnimi regulatorji finančnih trgov in zagotavlja dosledno uporabo finančne zakonodaje EU v državah EU.

KLJUČNE TOČKE

Dosledna uporaba prava

ESMA pripravlja regulativne in tehnične standarde na podlagi finančne zakonodaje EU. Ima tudi pooblastilo za izdajo smernic in priporočil o uporabi evropskega prava.

Varstvo potrošnikov in finančne dejavnosti

ESMA spodbuja preglednost, enostavnost in pravičnost na trgih, da bi zaščitila potrošnike finančnih proizvodov. Med drugim tudi spremlja finančne dejavnosti in analizira potrošniške trende. Pod določenimi strogimi pogoji lahko začasno prepove ali omeji finančne dejavnosti, ki ogrožajo stabilnost trgov.

Kršitev prava

ESMA lahko preišče kršitev prava s strani nacionalnega organa. To se lahko zgodi v primeru, če slednji ne zagotovi, da udeleženci na finančnem trgu ravnajo v skladu z evropskim pravom.

ESMA lahko v dveh mesecih izda priporočilo, v katerem od nacionalnega organa zahteva ukrepe, potrebne za uskladitev z evropskim pravom. Evropska komisija lahko nato izda uradno mnenje. Če do uskladitve nacionalnega organa še vedno ne pride, lahko ESMA pod določenimi strogimi pogoji naslovi odločitev neposredno na udeleženca na finančnem trgu. Ta odločitev prevlada nad predhodnimi odločitvami nacionalnega organa.

Evropski finančni nadzor

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je del Evropskega sistema finančnega nadzora, ki je bil vzpostavljen leta 2010 in zajema še tri nadzorne organizacije:

Evropski bančni organ s sedežem v Londonu

Evropski odbor za sistemska tveganja s sedežem v Frankfurtu.

REFERENCA

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 1095/2010

16.12.2010

-

UL L 331, 15.12.2010, str. 84-119

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2011/61/EU

21.7.2011

22.7.2013

UL L 174, 1.7.2011, str. 1-73

Direktiva 2014/51/EU

23.5.2014

31.3.2015

UL L 153, 22.5.2014, str. 1-61

Uredba (EU) št. 258/2014

9.4.2014

-

UL L 105, 8.4.2014, str. 1-8

POVEZANI AKTI

Uredba Sveta (EU) št. 1096/2010 z dne 17. novembra 2010 o dodelitvi posebnih nalog Evropski centralni banki v zvezi z delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja (UL L 331, 15.12.2010, str. 162-164)

Direktiva 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L 331, 15.12.2010, str. 120-161)

Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 174, 1.7.2011, str. 1-73)

Direktiva 2014/51/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi direktiv 2003/71/ES in 2009/138/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010 glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L 153, 22.5.2014, str. 1-61)

Zadnja posodobitev: 16.04.2015

Top