Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

Finančna kriza v letu 2008 je razkrila pomanjkljivosti v finančnem nadzoru v Evropski uniji (EU). Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) s sedežem v Frankfurtu je bil ustanovljen leta 2010, da bi preprečili tveganje destabilizacije v zavarovalniškem sektorju.

AKT

Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES

POVZETEK

Finančna kriza v letu 2008 je razkrila pomanjkljivosti v finančnem nadzoru v Evropski uniji (EU). Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) s sedežem v Frankfurtu je bil ustanovljen leta 2010, da bi preprečili tveganje destabilizacije v zavarovalniškem sektorju.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba vzpostavlja organ EU, EIOPA, ki podpira usklajevanje med nacionalnimi organi in zagotavlja skladno izvajanje zakonodaje EU s področja zavarovanja in poklicnih pokojnin v vseh državah EU.

KLJUČNE TOČKE

Dosledna uporaba prava

EIOPA določa zakonske in tehnične standarde, ki spremljajo zakonodajo, ki jo sprejemata Svet in Evropski parlament in velja za zavarovalnice, finančne konglomerate (velika finančna podjetja, ki delujejo v različnih finančnih sektorjih), poklicne pokojnine in zavarovalne posrednike (podjetja, ki prodajajo pokojninske in zavarovalne police). Ima tudi pooblastilo za izdajo smernic in priporočil o uporabi evropskega prava.

Tržna gibanja

Organ EIOPA je zadolžen za zagotavljanje stabilnosti zavarovalniških trgov in zaščito zavarovancev, članov pokojninskih skladov in upravičencev. Zato na primer spremlja ravnanje potrošnikov ter ocenjuje morebitna tveganja in ranljivost tržišč. Pod določenimi strogimi pogoji lahko začasno prepove ali omeji finančne dejavnosti, ki ogrožajo stabilnost finančnega sistema.

Kršitev prava

EIOPA je pristojen za preiskovanje kršitev prava s strani nacionalnega organa. Do tega lahko pride, če slednji ne zagotovi, da finančne institucije ravnajo v skladu z evropskim pravom.

V roku dveh mesecev lahko EIOPA izda priporočilo nacionalnemu organu. Nato lahko Evropska komisija izda uradno mnenje, s katerim od pristojnega organa zahteva sprejetje ukrepov, potrebnih za uskladitev s pravom Unije. Če do uskladitve nacionalnega organa še vedno ne pride, lahko EIOPA pod določenimi strogimi pogoji sprejme individualno odločitev, naslovljeno na finančno institucijo. Ta odločitev prevlada nad vsemi predhodnimi odločitvami pristojnih organov o isti zadevi.

Evropski finančni nadzor

Evropski organ za zavarovanje in poklicne pokojnine (EIOPA) je del Evropskega sistema finančnega nadzora, ki je bil vzpostavljen leta 2010 in zajema še tri nadzorne organizacije:

Več informacij je na voljo na spletni strani EIOPA.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 1094/2010

16.12.2010

-

UL L 331, 15.12.2010, str. 48-83

Popravek

-

-

UL L 54, 22.2.2014, str. 23-23

Akt o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2014/51/EU

23.5.2014

31.3.2015

UL L 153, 22.5.2014, str. 1-61

POVEZANI AKTI

Uredba Sveta (EU) št. 1096/2010 z dne 17. novembra 2010 o dodelitvi posebnih nalog Evropski centralni banki v zvezi z delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja (UL L 331 , 15.12.2010, str. 162-164)

Direktiva 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L 331, 15.12.2010, str. 120-161)

Sklep Komisije 2004/9/ES z dne 5. novembra 2003 o ustanovitvi Evropskega odbora za zavarovanja in poklicne pokojnine (UL L 3, 7.1.2004, str. 34-35)

Zadnja posodobitev 16.04.2015

Top