Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropski bančni organ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropski bančni organ

Finančna kriza v letu 2008 je razkrila pomanjkljivosti v evropskem finančnem nadzoru. Leta 2010 je bil ustanovljen Evropski bančni organ s sedežem v Londonu, da bi zaščitil stabilnost in prilagodljivost evropskega bančnega sistema.

AKT

Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES

POVZETEK

Finančna kriza v letu 2008 je razkrila pomanjkljivosti v evropskem finančnem nadzoru. Leta 2010 je bil ustanovljen Evropski bančni organ s sedežem v Londonu, da bi zaščitil stabilnost in prilagodljivost evropskega bančnega sistema.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Evropski bančni organ je bil ustanovljen z uredbo, z namenom okrepitve usklajevanja med nacionalnimi bančnimi nadzorniki in zagotovitve dosledne uporabe bančne zakonodaje Evropske unije (EU).

KLJUČNE TOČKE

Dosledna uporaba prava

Evropski bančni organ pripravlja regulativne in tehnične standarde, da bi določil bančno zakonodajo, ki jo sprejemata Svet in Evropski parlament. Ima tudi pooblastilo za izdajo smernic in priporočil o uporabi evropske zakonodaje.

Stresni testi

Naloga Evropskega bančnega organa je, da z nacionalnimi organi, odgovornimi za nadzor bank, usklajuje izvajanje „stresnih testov“, s katerimi se ocenjuje prilagodljivost bank na finančne pretrese. Zlasti je treba zagotoviti, da se bo na nacionalni ravni uporabljala usklajena metodologija za izvajanje teh testov. Organ tudi spremlja in ocenjuje trge in trende kreditiranja.

Kršitev prava

Evropski bančni organ ima pooblastilo za izvajanje preiskave domnevne nepravilne uporabe evropske bančne in finančne zakonodaje s strani nacionalnega nadzornika (zlasti kadar ne zagotovi, da banke izpolnjujejo zahteve iz zakonodaje).

Organ lahko na zadevnega nacionalnega nadzornika naslovi priporočilo. Če nacionalni nadzornik tega ne izpolni, lahko Komisija izda uradno mnenje, v katerem upošteva priporočilo Evropskega bančnega organa.

Če nacionalni nadzornik vztraja pri neupoštevanju prava, lahko Evropski bančni organ sprejme odločitev, ki jo naslovi neposredno na banko. To pooblastilo se lahko uporabi samo v izjemnih okoliščinah.

Evropski finančni nadzor

Evropski bančni organ je del Evropskega sistema finančnega nadzora, ki je bil vzpostavljen leta 2010 in zajema še tri nadzorne organizacije:

VELJAVNOST UREDBE

Od 16. decembra 2010.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropskega bančnega organa.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 1093/2010

16.12.2010

-

UL L 331, 15.12.2010, str. 12-47

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 1022/2013

30.10.2013

-

UL L 287, 29.10.2013, str. 5-14

Direktiva 2014/17/EU

20.3.2014

-

UL L 60, 28.2.2014, str. 34-85

POVEZANI AKTI

Uredba Sveta (EU) št. 1096/2010 z dne 17. novembra 2010 o dodelitvi posebnih nalog Evropski centralni banki v zvezi z delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja (UL L 331, 15.12.2010, str. 162-164)

Direktiva 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L 331, 15.12.2010, str. 120-161)

Zadnja posodobitev 20.03.2015

Top