Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropski odbor za sistemska tveganja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropski odbor za sistemska tveganja

 

POVZETEK

V obdobju po svetovni finančni krizi iz leta 2008 je Evropska unija uvedla zakonodajo za okrepitev ureditev EU za nadzor finančnega sektorja. Te ureditve so bile zasnovane za obnovo zaupanja v finančni sistem in preprečitev tveganj, ki bi lahko destabilizirala svetovni finančni sistem.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ustanavlja Evropski odbor za sistemska tveganja (ESRB) kot del novega Evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS), ki vključuje tudi:

nadzorne organe v državah EU.

Nova nadzorna arhitektura vključuje tudi uredbo, ki daje Evropski centralni banki (ECB) nekatere posebne naloge v podporo ESRB.

KLJUČNE TOČKE

Pooblastila, cilji in naloge

ESRB ima sedež v Frankfurtu na Majni v Nemčiji. Odgovoren je za spremljanje in analiziranje tveganja v finančnem sistemu kot celoti (imenovano tudi makrobonitetni nadzor). Da bi se to doseglo, ESRB zlasti:

ugotavlja sistemska tveganja in jih razvršča po pomembnosti;

izdaja opozorila, kadar naj bi bila sistemska tveganja precejšnja, in po potrebi ta opozorila objavi;

priporoča korektivne ukrepe kot odziv na ugotovljena tveganja;

lahko pošlje zaupno opozorilo in oceno Svetu, kadar meni, da se lahko pojavijo izredne razmere;

spremlja ukrepe, sprejete kot odziv na opozorila in priporočila;

se usklajuje z mednarodnimi finančnimi organizacijami, kot sta Mednarodni denarni sklad in Odbor za finančno stabilnost (FSB).

Organizacija

ESRB ima naslednjo strukturo:

splošni odbor, ki zagotavlja izvajanje nalog s sprejemanjem odločitev;

pripravljalni odbor, ki pomaga v procesu odločanja;

sekretariat, ki je odgovoren za tekoče poslovanje in zagotavljanje podpore;

ESRB ima predsednika, ki zastopa ESRB navzven, in dva podpredsednika. ECB zagotavlja ESRB analitično, statistično, logistično in upravno podporo prek zagotovitve sekretariata.

Opozorila in priporočila

V primeru večjih sistemskih tveganj za dosego cilja ESRB poskrbi za opozorila in po potrebi izda priporočila za korektivne ukrepe, vključno z zakonodajnimi pobudami. Ta opozorila in priporočila so naslovljena zlasti na:

EU kot celoto,

eno ali več držav EU,

enega ali več evropskih nadzornih organov,

enega ali več nacionalnih nadzornih organov ali

Evropsko komisijo v zvezi z ustrezno zakonodajo EU.

Naslovniki priporočil se morajo uskladiti ali priskrbeti razlago, zakaj niso ukrepali. Če ESRB presodi, da njegovo priporočilo ni bilo upoštevano ali da naslovniki niso ustrezno pojasnili, zakaj niso ukrepali, o tem zaupno obvesti naslovnike, Svet in po potrebi zadevni evropski nadzorni organ.

Nadaljnji razvoj evropskega sistema nadzora

Ko se je razvila finančna kriza in po poslabšanju državne dolžniške krize v euroobmočju v obdobju 2010-2011, je postalo nadaljnje povezovanje bančnih sistemov euroobmočja nujno. Zato so evropske institucije na podlagi načrta Komisije za oblikovanje bančne unije, vzpostavile:

enotni mehanizem nadzora (EMN), ki postavlja ECB za centralnega nadzornika bank v euroobmočju (okrog 6 000 bank). Tudi države zunaj euroobmočja se lahko odločijo, da se pridružijo;

enotni mehanizem za reševanje (EMR) s ciljem, da se zagotovi nadzorovano reševanje propadlih bank, zajetih v EMN, brez uporabe davkoplačevalskega denarja.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 16. decembra 2010.

OZADJE

AKT

Uredba (EU) št. 1092/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja

REFERENCA

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 1092/2010

16.12.2010

-

UL L 331, 15.12.2010, str. 1-11

POVEZANI AKTI

Uredba Sveta (EU) št. 1096/2010 z dne 17. novembra 2010 o dodelitvi posebnih nalog Evropski centralni banki v zvezi z delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja (UL L 331, 15.12.2010, str. 162-164)

Direktiva 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L 331, 15.12.2010, str. 120-161). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 26.10.2015

Top