Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zavarovanje in pozavarovanje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zavarovanje in pozavarovanje

Evropska unija (EU) je sprejela skupne predpise za omogočanje dejavnosti zavarovalniških družb v vseh državah EU zaradi zagotavljanja preživetja teh družb v težkih obdobjih in zaščite imetnikov polic.

AKT

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2009/138/ES z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II)

POVZETEK

Evropska unija (EU) je sprejela skupne predpise za omogočanje dejavnosti zavarovalniških družb v vseh državah EU zaradi zagotavljanja preživetja teh družb v težkih obdobjih in zaščite imetnikov polic.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva, znana kot Solventnost II, od zavarovalniških družb zahteva, da imajo dovolj finančnih sredstev. Poleg tega določa pravila za upravljanje in nadzor.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva obsega družbe za neživljenjsko zavarovanje, življenjsko zavarovanje in pozavarovanje.

Dovoljenja

Zavarovalniška družba lahko izvaja svoje dejavnosti, ko pridobi dovoljenja nadzornega organa v državi. Dovoljenja so veljavna v vsej EU.

Zahtevani kapital

Da lahko zagotovijo dovolj finančnih sredstev za kljubovanje finančnim težavam, morajo zavarovalniške družbe imeti v lasti kapital v skladu s svojimi profili tveganja. Upoštevati morajo naslednje zahteve glede kapitala:

  • zahtevani minimalni kapital: najmanjša raven kapitala, pod katero bi bili imetniki polic izpostavljeni visoki stopnji tveganja,
  • zahtevani solventnostni kapital: kapital, ki ga zavarovalniška družba potrebuje za primere, ko bi bilo treba ublažiti velike izgube. Znesek kapitala se izračuna tako, da se upoštevajo različna tveganja, kot so:
    • tržno tveganje: tveganje za izgube ali spremembe finančnega stanja, do katerih bi prišlo zaradi tržnih nihanj,
    • operativno tveganje: tveganje za izgube, do katerih pride zaradi neprimernih ali neuspešnih notranjih procesov, osebja ali sistemov ali zaradi zunanjih dogodkov.

Če družba ne upošteva dveh zahtevanih kapitalskih zneskov, mora ukrepati nadzornik.

Sistem za obvladovanje tveganja

Primeren sistem upravljanja

Zavarovalniške družbe morajo zagotoviti primeren in pregleden sistem upravljanja z jasno dodelitvijo odgovornosti. Zagotoviti morajo upravno sposobnost za soočanje z različnimi težavami, vključno z obvladovanjem tveganja, skladnostjo z zakonodajo in notranjo revizijo.

Lastna ocena tveganja in solventnosti

Zavarovalniške družbe morajo redno izvajati lastno oceno tveganja in solventnosti. To vključuje oceno solventnostnega tveganja v povezavi z njihovimi profili tveganja ter skladnosti z zahtevanimi finančnimi sredstvi.

Nadzor

Pregled nadzora

Zakonodaja določa „Postopek nadzornega pregleda“, ki omogoča nadzornikom, da pregledajo in ocenijo skladnost zavarovalniške družbe s predpisi. Cilj je pomagati nadzornikom, da prepoznajo družbe, ki bi se lahko soočale s težavami. Zavarovalniške družbe morajo informacije tudi javno razkriti.

Nadzornik skupine

Vsaka zavarovalniška skupina, tj. družba s subjekti, ki zagotavlja storitve v eni evropski državi ali več, mora imeti nadzornika skupine, ki ima posebne pristojnosti ob tesnem sodelovanju z vključenimi nacionalnimi nadzorniki.

OD KDAJ VELJA DIREKTIVA?

Direktiva bo začela veljati 1. januarja 2016.

Če želite več informacij, si oglejte spletno mesto Evropske komisije Solventnost II.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2009/138/ES

6.1.2010

31.10.2012

UL L 335, 17.12.2009, str. 1-155

Popravek

-

-

UL L 219, 25.7.2014, str. 66-66

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2011/89/EU

9.12.2011

10.6.2013

UL L 326, 8.12.2011, str. 113-141

Direktiva 2012/23/EU

15.9.2012

30.6.2013

UL L 249, 14.9.2012, str. 1-2

Direktiva 2013/58/EU

19.12.2013

31.3.2015

UL L 341, 18.12.2013, str. 1-3

Direktiva 2014/51/EU

23.5.2014

31.3.2015

UL L 153, 22.5.2014, str. 1-61

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2009/138/ES so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II). (UL L 12, 17.1.2015, str. 1-797)

Zadnja posodobitev 15.05.2015

Top