Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Naprave na plinsko gorivo (do 2018)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Naprave na plinsko gorivo (do 2018)

 

POVZETEK:

Direktiva 2009/142/ES – naprave na plinsko gorivo

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Ta direktiva določa pravila za dajanje naprav na plinsko gorivo in njihove opreme v promet ter za začetek uporabe te opreme in naprav.
 • Zagotavlja dostop na trg Evropske unije (EU) za zajete proizvode, če je upoštevana plinska varnost teh proizvodov.
 • Kadar se ne uporablja nobena druga posebna zakonodaja EU, obravnava tudi energetsko učinkovitost teh proizvodov.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

 • Direktiva se uporablja za plinske naprave in opremo, pri čemer:
  • „naprave“ pomenijo naprave na plinsko gorivo, ki se uporabljajo za kuhanje, gretje, ogrevanje vode, hlajenje, osvetljevanje ali pranje in imajo, po potrebi, normalno temperaturo vode, ki ne presega 105o C, ter za gorilnike na prisilni vlek (plinske gorilnike z ventilatorji za zgorevalni zrak) in grelna telesa, opremljena s temi gorilniki,
  • „oprema“ pomeni varnostne, kontrolne ali regulacijske priprave in podsestave, ki niso gorilniki na prisilni vlek, in grelna telesa, opremljena s temi gorilniki, in se ločeno tržijo za trgovinsko uporabo ter so načrtovani za vgradnjo v napravo na plinsko gorivo ali izdelani kot del takšne naprave.
 • Naprave, posebej načrtovane za uporabo v industrijskih postopkih, ki se izvajajo v industrijskih objektih, so izključene s področja uporabe te direktive.

Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni pri dajanju naprav v promet

 • Naprave, ki jih zajema ta direktiva, morajo biti načrtovane in izdelane tako, da pri normalni uporabi delujejo varno in ne pomenijo nobene nevarnosti za ljudi, domače živali ali lastnino.
 • Vse naprave morajo imeti priložena:
  • tehnična navodila za monterje, ki vsebujejo vsa navodila za montažo, prilagoditev in servisiranje, ki zagotavljajo, da se ta dela opravljajo pravilno in da se naprava lahko varno uporablja, npr. podrobnosti o vrsti uporabljenega plina in dovodnega tlaka ter pogojih za razpršitev produktov izgorevanja,
  • navodila za uporabo in servisiranje, namenjena uporabniku, ki vsebujejo vse informacije o varni uporabi in opozarjajo uporabnika na omejitve pri uporabi,
  • opozorila, v katerih so navedeni vrsta uporabljenega plina, dovodni tlak plina in vse omejitve pri uporabi, predvsem tiste, pri katerih se mora naprava montirati samo v dovolj prezračenih prostorih.

Pregled tipa

 • Proizvajalec mora pri enem samem priglašenem organu* vložiti vlogo za pregled tipa, ki vključuje:
  • ime in naslov proizvajalca,
  • pisno izjavo, da vloga ni bila predložena nobenemu drugemu priglašenemu organu,
  • projektno dokumentacijo, opisano v Prilogi IV k tej direktivi.
 • Če tip zadošča merilom, določenim v tej direktivi, mora priglašeni organ vlagatelju izdati certifikat ES-pregleda tipa.

ES-izjava o skladnosti*

 • Po izbiri proizvajalca mora obvezni nadzor v proizvodni fazi, ki ga izvaja priglašeni organ, temeljiti na enem od štirih modulov za ugotavljanje skladnosti, določenih v Prilogi II k tej direktivi.
 • Proizvajalec mora po uspešnem ugotavljanju skladnosti svojega proizvoda sestaviti ES-izjavo o skladnosti, s katero potrjuje, da je zadevni proizvod skladen z zahtevami te direktive.
 • Na plinski napravi ali njeni podatkovni tablici morajo biti navedeni znak CE in naslednji napisi:
  • ime proizvajalca ali identifikacijski znak,
  • trgovsko ime naprave,
  • tip uporabljenega električnega napajanja, če je primerno,
  • vrsta naprave,
  • zadnji dve številki leta, v katerem je bil pritrjen znak CE.

Razveljavitev

Direktiva 2009/142/ES se razveljavi in nadomesti z Uredbo (EU) 2016/426 z učinkom od 21. aprila 2018.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 5. januarja 2010 ter razveljavlja in kodificira Direktivo 90/396/ES, skupaj z njenimi spremembami, ki so jih države EU morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 30. junija 1991.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Priglašeni organ: izvaja ugotavljanje skladnosti pod pogoji, določenimi v direktivah. To je storitev v javnem interesu za proizvajalce.

ES-izjava o skladnosti s tipom: proizvajalec izjavlja, da so naprave skladne s tipom, kot je opisano v certifikatu ES-pregleda tipa, in da izpolnjujejo osnovne zahteve te direktive.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2009/142/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 v zvezi z napravami na plinsko gorivo (kodificirana različica) (UL L 330, 16.12.2009, str. 10–27).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2016/426 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo, in razveljavitvi Direktive 2009/142/ES (UL L 81, 31.3.2016, str. 99–147).

Zadnja posodobitev 30.01.2017

Top