Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Krepitev svetovne konkurenčnosti investicijskih skladov EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Krepitev svetovne konkurenčnosti investicijskih skladov EU

 

POVZETEK:

Direktiva 2009/65/ES – pravila o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP)

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Določa enotna pravila za investicijske sklade in tako omogoča čezmejno ponudbo investicijskih skladov, urejanih na ravni EU.
 • Določa glavne predpise EU za upravljanje KNPVP*.

KLJUČNE TOČKE

Glavni cilji direktive so:

 • ponuditi vlagateljem večjo izbiro izdelkov po nižjih cenah z
  • bolj učinkovitim trgom KNPVP v EU,
  • boljšimi podatki za vlagatelje,
  • učinkovitejšim nadzorom sredstev, in
 • ohraniti konkurenčnost investicijskega sektorja v EU s prilagajanjem pravil tržnemu razvoju.

Ta direktiva določa zlasti pravila o:

 • podatkih za vlagatelje prek standardiziranega dokumenta s povzetkom podatkov za olajšanje razumevanja izdelka za potrošnika,
 • pristnem evropskem potnem listu za družbe za upravljanje s KNPVP, ki bo družbi za upravljanje s sedežem v eni državi EU omogočil upravljanje skladov v drugih državah EU,
 • trženju KNPVP v drugih državah, npr. s poenostavljanjem upravnih postopkov,
 • združitvah KNPVP v drugih državah,
 • močnejšem nadzoru nad KNPVP in družbami, ki jih upravljajo, npr. z okrepljenim sodelovanjem med nadzorniki nacionalnih finančnih storitev.

Direktiva EU 2009/65 je četrta različica zakonodaje KNPVP, ki nadomešča Direktivo 85/611/EGS o KNPVP.

Direktivo 2009/65 je nadomestila Direktiva 2014/91/EU (KNPVP V), s katero so bila vpeljana nova pravila o depozitarjih KNPVP (subjektih za hrambo sredstev), npr. subjektih, ki lahko prevzamejo to vlogo, njihovih nalogah, ureditvi prenosa in odgovornosti depozitarjev.

Dopolnjena je bila z Uredbo (EU) 2016/438, ki obravnava netržna tveganja, povezana z dejavnostmi depozitarjev. Obsega vidike obveznosti depozitarjev, kot so:

 • hramba sredstev KNPVP,
 • dolžnosti nadzora (npr. preverjanje, ali so naložbe KNPVP skladne z naložbenimi strategijami, kot je opisano v pravilih, in ponujanje dokumentov ali zagotavljanje, da KNPVP ne kršijo naložbenih omejitev) ter
 • odgovornost za sredstva.

Uredba (EU) 2016/438 določa tudi posebne zahteve po primerni skrbnosti za zaščito sredstev KNPVP pred plačilno nesposobnostjo ter podrobne zahteve glede neodvisnosti za upravitelje in skrbnike KNPVP.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 7. decembra 2009. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 30. junija 2011.

OZADJE

Za več informacij glejte:

* KLJUČNI POJMI

Kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP): naložbeni nosilci, ki združujejo kapital vlagateljev in ta kapital kolektivno vlagajo prek portfelja finančnih inštrumentov, kot so delnice, obveznice in drugi vrednostni papirji.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 302, 17.11.2009, str. 32–96)

Nadaljnje spremembe Direktive 2009/65/EC so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Popravek

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (EU) št. 583/2010 z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s ključnimi podatki za vlagatelje in pogoji, ki jih je treba izpolniti pri posredovanju ključnih podatkov za vlagatelje ali prospekta na trajnem nosilcu podatkov, ki ni papir, ali na spletni strani (UL L 176, 10.7.2010, str. 1–15)

Prečiščeno besedilo

Uredba Komisije (EU) št. 584/2010 z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obliko in vsebino standardnega uradnega obvestila in potrdila KNPVP, uporabo elektronske komunikacije med pristojnimi organi za namene obveščanja in postopki za preverjanje na kraju samem ali preiskavo ter izmenjavo informacij med pristojnimi organi (UL L 176, 10.7.2010, str. 16–27)

Direktiva Komisije 2010/43/EU z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta o organizacijskih zahtevah, navzkrižjih interesov, poslovanju, obvladovanju tveganja ter vsebini sporazuma med depozitarjem in družbo za upravljanje (UL L 176, 10.7.2010, str. 42–61)

Direktiva Komisije 2010/42/EU z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih določb o združitvah skladov, centralno-napajalnih strukturah in postopku priglasitve (UL L 176, 10.7.2010, str. 28–41)

Popravek

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/438 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obveznostmi depozitarjev C/2015/9160 (UL L 78, 24.3.2016, str. 11–30)

Zadnja posodobitev 02.08.2016

Top