Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Javna naročila na področjih obrambe in varnosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Javna naročila na področjih obrambe in varnosti

 

POVZETEK

Za odpiranje obrambnih trgov EU so potrebna določena pravila o javnih naročil[ih], pri čemer ne sme prihajati do tveganj za legitimne varnostne interese držav EU. Ta direktiva povečuje konkurenco in preglednost v teh sektorjih in s tem omogoča evropskim podjetjem, da predložijo ponudbe za več obrambnih in varnostnih naročil po vsej EU.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Določa pravila EU o javnih naročilih, prilagojena posebnostim sektorjev obrambe in varnosti.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe: ta direktiva velja načeloma za vsa naročila v zvezi z naročanjem vojaške opreme, gradenj in storitev ter za vse občutljive nakupe z varnostnim namenom, ki vključujejo zaupne informacije.

Države EU zadržijo pravico skladno s členom 346 Pogodbe o delovanju Evropske unije do izvzema naročil iz te direktive. To je potrebno za varovanje njihovih bistvenih varnostnih interesov.

Iz direktive so izključene določene vrste naročil. Ta vključujejo:

naročila, dodeljena za obveščevalne dejavnosti ali povezana s stacioniranjem vojaških enot, naročila, dodeljena v skladu s pravili mednarodnih organizacij, ki nabavljajo za te namene;

naročila, ki jih dodeli ena vlada drugi vladi v povezavi z dobavo vojaške opreme ali občutljive opreme.

Direktiva dovoljuje revizijske postopke (tj. možnost ponudnika*, da izpodbija oddajo naročila drugemu ponudniku), katerih namen je zagotavljanje pravnega varstva vključenih ponudnikov. Postopki spodbujajo tudi preglednost in nediskriminacijo pri dodeljevanju naročil, pri čemer ni ogrožena potreba držav EU po zaupnosti.

Direktiva je povezana z Direktivo 2009/43/ES o prenosih obrambnih proizvodov znotraj EU. Poenostavljeni prenosi obrambnih proizvodov med državami EU, ki jih zagotavlja Direktiva 2009/43/ES, so potrebni za pravilno delovanje čezmejnega naročanja.

Junija 2014 je Evropska komisija predstavila časovni načrt za ukrepe v zvezi s krepitvijo enotnega trga EU in spodbujanjem konkurence v obrambnem sektorju. Cilj časovnega načrta je izvajanje Sporočila Komisije o obrambi in varnosti iz julija 2013. Načrtovani ukrepi vključujejo spremembo direktive za boljše obravnavanje preostalih primerov izkrivljanja trga in izboljšanje varnosti pri dobavi vojaške in občutljive opreme med državami EU.

OD KDAJ SE UPORABLJA TA DIREKTIVA?

Veljati je začela 21. avgusta 2009, v nacionalne zakonodaje držav EU pa jo je bilo treba prenesti do 21. avgusta 2011.

OZADJE

Evropska obrambna industrijska politika

KLJUČNI POJMI

* Ponudnik: organizacija ali konzorcij, ki odda ponudbo kot odgovor na povabilo za oddajo ponudb.

AKT

Direktiva 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2009/81/ES

21.8.2009

21.8.2011

UL L 216, 20.8.2009, str. 76–136

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2009/81/ES so vključeni v originalno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Direktiva 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti (UL L 146, 10.6.2009, str. 1–36) Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 19.10.2015

Top