Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Emisije iz težkih vozil (Euro VI): certifikacijski predpisi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Emisije iz težkih vozil (Euro VI): certifikacijski predpisi

Ta uredba prispeva k izpolnjevanju evropskih ciljev v zvezi z bojem proti emisijam onesnaževal in ciljev o kakovosti zraka. Določa predpise o tehničnih zahtevah za podelitev homologacije za težka vozila in njihove motorje glede na emisije ter dopolnjuje obstoječo zakonodajo o sistemu Skupnosti za homologacijo motornih vozil.

AKT

Uredba (ES) št. 595/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil in motorjev glede na emisije iz težkih vozil (Euro VI) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil ter o spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 in Direktive 2007/46/ES ter o razveljavitvi direktiv 80/1269/EGS, 2005/55/ES in 2005/78/ES (Besedilo velja za EGP).

POVZETEK

Ta uredba opredeljuje pravni okvir za podelitev homologacije za motorna vozila, motorje in nadomestne dele za težka vozila glede na njihove emisijske vrednosti. Določa tudi pravila za:

skladnost vozil in motorjev v uporabi;

trajnost naprav za uravnavanje onesnaževanja;

OBD sistem (vgrajeni sistemi za diagnostiko na vozilu);

dostop do sistema OBD na vozilu ter o popravilu in vzdrževanju vozil in

merjenje porabe goriva in emisij CO2.

Ta uredba se uporablja za motorna vozila kategorij M1, M2, N1 in N2, katerih referenčna masa presega 2 610 kg, in za vsa motorna vozila kategorij M3 in N3, kakor so opredeljena v Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES.

Obveznosti proizvajalcev

Proizvajalci morajo dokazati, da so za vsa nova vozila, motorje in nadomestne naprave, ki so bili prodani, registrirani ali so se začeli uporabljati v Skupnosti, pridobili ES-homologacijo v skladu s to uredbo.

Proizvajalci morajo izvesti tudi tehnične ukrepe, s katerimi zagotovijo učinkovito omejevanje emisij iz izpušne cevi v celotni običajni življenjski dobi vozil v normalnih pogojih uporabe.

Zahteve in preskusi

Proizvajalci morajo vozila in motorje opremiti s sestavnimi deli, ki zagotavljajo skladnost z mejnimi vrednostmi emisij, določenimi v Prilogi I k tej uredbi, pod pogoji, ki jih je Evropska komisija določila s to uredbo in izvedbenimi akti.

Dostop do informacij

Proizvajalci morajo neodvisnim izvajalcem omogočiti dostop do sistemov OBD (vgrajeni sistemi za diagnostiko na vozilu) , diagnostične opreme, orodij ali programske opreme. Proizvajalci morajo poleg tega zagotoviti tudi standardizirano in varno napravo za podporo na daljavo, ki bo neodvisnim serviserjem omogočala, da opravijo posege, pri katerih je potreben dostop do varnostnega sistema vozila.

Informacije morajo biti na voljo na internetnih straneh proizvajalcev ali, če to ni izvedljivo, v drugi ustrezni obliki.

Časovni razpored

Nacionalni organi od 31. decembra 2012 ne bodo več podeljevali homologacije Skupnosti ali nacionalne homologacije za vozila, ki niso skladna s to uredbo. Od 31. decembra 2013 morajo tudi prepovedati registracijo novih vozil, ki niso skladna s to uredbo.

Finančne spodbude

Države članice lahko do 31. decembra 2013 odobrijo finančne spodbude za nakup motornih vozil iz serijske proizvodnje, ki so skladna s to uredbo. Preučijo lahko tudi ukrepe za naknadno opremljanje, in sicer za prilagoditev vozil v uporabi ali za razgradnjo vozil.

Količina finančnih spodbud je enaka dodatnim stroškom za tehnične ukrepe, ki so bili uvedeni za zagotovitev skladnosti vozila z mejnimi vrednostmi emisij.

Ta uredba je razveljavila Direktive 80/1269/EGS, 2005/55/ES in 2005/78/ES ter je začela veljati 31. decembra 2013.

Kontekst

Šesti okoljski akcijski program Skupnosti poudarja potrebo po zmanjšanju onesnaženosti zraka. Ta uredba prispeva k ciljem Unije glede kakovosti zraka, in sicer z vzpostavitvijo sistema, ki avtomobilsko industrijo obvezuje k omejitvi emisij vozila, ki jih proizvede.

REFERENCA

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 595/2009

7.8.2009

-

UL L 188, 18.7.2009

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 582/2011

15.7.2011

-

Uradni list L 167, 25.6.2011)

Uredba (ES) št. 133/2014

10.3.2014

-

Uradni list L 47, 18.2.2014

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (EU) št. 136/2014 o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) ter Uredbe Komisije (EU) št. 582/2011 glede emisij iz težkih vozil (Euro VI) [Uradni list L 43, 13.2.2014].

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 v zvezi z zmanjšanjem emisij onesnaževal iz cestnih vozil. [COM(2014) 28 final, 31.1.2014 - ni objavljeno v Uradnem listu].

Ta predlog v okviru kakovosti zraka v EU in programa za boljšo pravno ureditev uvaja številne spremembe, ki med drugim tudi poskuša poenostaviti sistem za homologacijo za proizvajalce in uvesti nove mejne vrednosti emisij NO2.

Zadnja posodobitev: 29.04.2014

Top