Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ostanki zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ostanki zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 470/2009 – postopki EU za določitev mejnih vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba določa pravila o najvišjih mejnih vrednostih ostankov farmakološko aktivnih snovi, kot so antibiotiki, ki se uporabljajo v veterinarski medicini, in sicer v zvezi z živili živalskega izvora, vključno z mesom, ribami, mlekom, jajci in medom, da se zagotovi varnost živil.

V tem smislu določa:

najvišje mejne vrednosti ostankov*,

referenčne vrednosti za ukrepe* v zvezi s primeri, v katerih najvišja mejna vrednost ostankov ni izračunana.

KLJUČNE TOČKE

Vložnik zahtevka za dovoljenje za promet z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini – v katerem se uporablja kakršna koli farmakološko aktivna snov – mora predložiti vlogo Evropski agenciji za zdravila. Agencija mora izdati mnenje, ki vsebuje znanstveno oceno tveganja in priporočila za obvladovanje tveganja.

Agencija se nato odloči, ali bo za določena živila ali živalske vrste uporabila določene najvišje mejne vrednosti ostankov. Evropska komisija določi pravila glede pogojev v zvezi z izračunom mejnih vrednosti ostankov.

Ocena tveganja mora preučiti, ali za vrsto in količino zadevnih ostankov velja, da pomenita nevarnost za zdravje ljudi.

Priporočila za obvladovanje tveganja morajo oceniti različne dejavnike, vključno z razpoložljivostjo alternativnih snovi za zdravljenje zadevnih živalskih vrst.

Komisija razvrsti farmakološko aktivne snovi, v zvezi s katerimi je Agencija že izdala svoje mnenje. V zvezi z ostanki farmakološko aktivnih snovi, ki niso bile razvrščene, lahko določi referenčne vrednosti za ukrepe.

Komisija ali država EU lahko v nekaterih primerih Agenciji predloži zahtevek za mnenje o najvišjih mejnih vrednostih ostankov. To lahko stori na primer v primerih, kadar je zadevna snov odobrena za uporabo v državi zunaj EU.

Iz področja uporabe te uredbe je izključenih več snovi, vključno s tistimi, ki so zajete v uredbi EU o onesnaževalih v hrani.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba je začela veljati 6. julija 2009.

OZADJE

Prejšnja pravila EU o tem vprašanju so bila prezapletena in so omejila razpoložljivost zdravil za živali, namenjene za proizvodnjo hrane, v EU. Ta uredba je bila sprejeta, da bi se zagotovila varnost potrošnikov in razpoložljivost zdravil za uporabo v veterinarski medicini za zdravljenje posebnih bolezni.

KLJUČNI POJMI

* Najvišje mejne vrednosti ostankov: najvišja koncentracija ostankov farmakološko aktivne snovi, ki je lahko dovoljena v živilih živalskega izvora.

* Referenčna vrednost za ukrepe: raven ostankov farmakološko aktivne snovi, določena zaradi nadzora v primeru nekaterih snovi, za katere ni določena najvišja mejna vrednost ostanka. Referenčna vrednost za ukrepe se določi v posvetovanju z uradnimi laboratoriji za nadzor.

AKT

Uredba (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o določitvi postopkov Skupnosti za določitev mejnih vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 in spremembi Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 152, 16.6.2009, str. 11–22)

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (EU) št. 37/2010 z dne 22. decembra 2009 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora (UL L 15, 20.1.2010, str. 1–72)

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 37/2010 so vključeni v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

Zadnja posodobitev 02.12.2015

Top