Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bonitetne agencije

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bonitetne agencije

Bonitetne agencije izdajajo neodvisna mnenja o kreditni kakovosti subjekta, dolžniške ali finančne obveznosti ali instrumenta.

Njihove ocene neposredno vplivajo na trge in gospodarstvo.

AKT

Uredba (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o bonitetnih agencijah

POVZETEK

Namen te uredbe je ureditev dejavnosti bonitetnih agencij, in sicer z namenom zaščite evropskih vlagateljev in finančnih trgov pred nevarnostjo slabih praks. Cilj je zagotoviti neodvisnost in integriteto bonitetnega postopka ter izboljšati kakovost izdanih ocen.

Registracija, pravila ravnanja in nadzor: bonitetne agencije morajo za namen registracije v Evropski uniji (EU) zagotoviti naslednje:

 • izogibati se morajo navzkrižju interesov: na primer bonitetni analitiki ne smejo ocenjevati subjekta, v katerem imajo deleže;
 • poskrbeti morajo za kakovost svojih ocen in ocenjevalnih metod;
 • poskrbeti morajo za visoko stopnjo preglednosti: na primer z letno objavo poročil o preglednosti.

Od julija 2011 je za registracijo bonitetnih agencij odgovoren Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA), ki ima tudi izključna pooblastila za nadzor teh agencij.

Spremembe na podlagi novih pravil:

Manjša odvisnost od bonitetnih ocen

 • Od finančnih ustanov in vlagateljev se zahteva, da opravijo svojo oceno kreditnega tveganja in se ne sklicujejo izključno ali samodejno na zunanje ocene, da bi ocenili kreditno sposobnost subjekta ali finančni instrument.

Kakovostnejše ocene dolga držav EU

 • Bonitetne agencije morajo določiti razpored, ki prikazuje datume, na katere bodo države EU ocenjene, pri čemer se slednje ocenjujejo vsakih šest mesecev.
 • Da bi se izognili motnjam na trgu, se ocene lahko objavijo samo po zaprtju borz EU in najmanj eno uro pred njihovim ponovnim odprtjem.
 • Vlagatelji in države EU morajo biti obveščeni o dejstvih in predpostavkah pri vsaki oceni.

Večja odgovornost bonitetnih agencij

 • Bonitetna agencija je lahko odgovorna, če namenoma ali zaradi hude malomarnosti krši uredbo o bonitetnih agencijah in tako povzroči škodo vlagatelju ali izdajatelju.

Večja neodvisnost in manj navzkrižja interesov

 • Pravilo rotacije od izdajateljev kompleksno strukturiranih finančnih instrumentov (relistinjenje) zahteva, da vsaka štiri leta zamenjajo agencijo.
 • Bonitetne agencije morajo razkriti situacije, v katerih je delničar imetnik 5 % ali več kapitala ali glasovalnih pravic agencije in 5 % ali več subjekta, ki ga agencija ocenjuje. Če oba ta deleža znašata 10 % ali več, bonitetna agencija ne bo imela pravice za oceno subjekta.
 • Prepovedano je imeti 5 % ali več kapitala ali glasovalnih pravic več kot ene bonitetne agencije, razen če so te agencije del iste skupine.

Vse razpoložljive ocene bodo objavljene na Evropski platformi bonitetnega ocenjevanja, ki bo začela delovati junija 2015.

Ozadje

Uredba EU o bonitetnih agencijah je del pobud, ki jih je Evropa sprejela kot odziv na zaveze, ki jih je skupina G-20 sprejela na srečanju v Washingtonu novembra 2008.

Več informacij je na voljo spodaj:

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba št. 1060/2009

7.12.2009

-

UL L 302, 17.11.2009

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 513/2011

1.6.2011

-

UL L 145, 31.5.2011

Direktiva 2011/61/EU

21.7.2011

22.7.2013

UL L 174, 1.7.2011

Uredba (EU) št. 462/2013

20.6.2013

-

UL L 146, 31.5.2013

Direktiva 2014/51/EU

23.5.2014

31.3.2015

UL L 153, 22.5.2014

POVEZANI AKTI

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 272/2012 z dne 7. februarja 2012 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pristojbinami in taksami, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava bonitetnim agencijam (UL L 90, 28.3.2012)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 446/2012 z dne 21. marca 2012 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za vsebino in obliko rednega poročanja podatkov o bonitetnih ocenah, ki jih bonitetne agencije predložijo Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (UL L 140, 30.5.2012)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 447/2012 z dne 21. marca 2012 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah z določitvijo regulativnih tehničnih standardov za presojo skladnosti metodologij bonitetnega ocenjevanja (UL L 140, 30.5.2012)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 448/2012 z dne 21. marca 2012 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za predstavitev informacij, ki jih bonitetne agencije dajo na voljo v centralnem registru, ki ga je uvedel Evropski organ za vrednostne papirje in trge (UL L 140, 30.5.2012)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 449/2012 z dne 21. marca 2012 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za informacije za registracijo in certificiranje bonitetnih agencij (UL L 140, 30.5.2012)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 946/2012 z dne 12. julija 2012 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s postopkovnimi pravili glede glob, ki jih bonitetnim agencijam naloži Evropski organ za vrednostne papirje in trge, vključno s pravili glede pravice do obrambe in začasnimi določbami (UL L 282, 16.10.2012)

Direktiva 2013/14/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spremembi Direktive 2003/41/ES o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje, Direktive 2009/65/ES o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in Direktive 2011/61/EU o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov v zvezi s prevelikim zanašanjem na bonitetne ocene (UL L 145, 31.5.2013)

Cilj te direktive je preprečiti institucijam za poklicno pokojninsko zavarovanje, družbam za upravljanje in investicijskim družbam, da bi se glede kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje in upraviteljev alternativnih investicijskih skladov izključno ali samodejno zanašale na bonitetne ocene oz. jih uporabljale kot edino merilo za oceno tveganja.

Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o izvedljivosti mreže malih bonitetnih agencij (COM(2014) 248 final)

Poročilo ocenjuje izvedljivost mreže malih bonitetnih agencij v EU in ugotavlja, kako bi lahko takšne mreže prispevale k okrepitvi in s tem povečanju konkurenčnosti manjših agencij. Priporoča, da se na podlagi analize učinkov nove zakonodaje izvede srednjeročna in dolgoročna ocena dodane vrednosti mreže manjših bonitetnih agencij.

Zadnja posodobitev: 25.09.2014

Top