Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Identifikacija in registracija ovc in koz

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Identifikacija in registracija ovc in koz

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 21/2004 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Namen te uredbe je zagotoviti sledljivost* ovc in koz z zahtevo, naj države Evropske unije (EU) vzpostavijo enoten sistem za identifikacijo in registracijo.

KLJUČNE TOČKE

 • Vsaka država EU mora vzpostaviti sistem za identifikacijo in registracijo ovc in koz, ki zajema naslednje elemente:
  • sredstva za identifikacijo posamezne živali,
  • registre na vseh gospodarstvih s podatki o gospodarstvu, osebah, ki so odgovorne za živali, dejavnosti, tipu proizvodnje in vrsti živali v reji,
  • dokumente o premikih, ki se morajo hraniti najmanj tri leta, vendar so neobvezni, če ima država osrednjo računalniško zbirko podatkov, ki vsebuje podatke o premikih živali,
  • osrednji register ali računalniško zbirko podatkov o vseh gospodarstvih in premikih skupin živali na nacionalni ravni.
 • Vse ovce in koze morajo imeti dva identifikatorja z isto individualno identifikacijsko številko. Eden od teh mora biti elektronski.
 • Vidni identifikatorji so konvencionalne ušesne znamke, lahko pa tudi znak na gležnju (trak na nogi). Uporabiti je mogoče tudi tetovirano znamenje, razen če je žival namenjena za trgovino med državami EU. Elektronski identifikatorji (EID) so običajno elektronske ušesne znamke, pa tudi bolus transponderji (EID, ki ga žival zaužije in ga je mogoče skenirati).
 • Živali, ki so namenjene za zakol pred starostjo 12 mesecev in ki niso namenjene za trgovino znotraj EU ali izvoz v države zunaj EU, imajo lahko samo eno vidno konvencionalno ušesno znamko.
 • Na identifikacijskih znamkah morata biti navedeni država rojstva in koda posamezne živali.
 • Identifikacijo je treba izvesti v šestih mesecih po rojstvu in preden žival zapusti gospodarstvo rojstva. Ta rok se lahko podaljša do devet mesecev za živali v ekstenzivni ali prosti reji. Identifikacija živali, uvoženih iz držav zunaj EU, mora biti opravljena v 14 dneh.
 • Države EU, v katerih je skupno število ovc in koz 600 000 ali manj ali v katerih je skupno število koz 160 000 ali manj, lahko določijo, da elektronska identifikacija ni obvezna, če živali niso namenjene za trgovino med državami EU.
 • Države EU lahko uvedejo kazni za kršenje predpisov.
 • Uredba bo razveljavljena in nadomestila jo bo Uredba (EU) 2016/429 z učinkom od 20. aprila 2021.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 29. januarja 2004, razen členov 14, 15 in 16, ki se uporabljajo od 9. julija 2005. Nekatera neobvezna pravila so postala obvezna 1. januarja 2010.

* KLJUČNI POJEM

Sledljivost: možnost sledenja vsem živilom, krmi, živalim za pridobivanje hrane ali snovem, namenjenim za prehrano, v vseh fazah proizvodnje, predelave in distribucije.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (ES) št. 21/2004 z dne 17. decembra 2003 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in direktiv 92/102/EGS in 64/432/EGS (UL L 5, 9.1.2004, str. 8–17).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 21/2004 so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Odločba Komisije 2006/968/ES z dne 15. decembra 2006 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 glede smernic in postopkov za identifikacijo in registracijo ovc in koz (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6522) (UL L 401, 30.12.2006, str. 41–45).

Glej prečiščeno različico.

Uredba Komisije (ES) št. 1505/2006 z dne 11. oktobra 2006 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 glede najnižje ravni pregledov, ki jih je treba opraviti v zvezi z identifikacijo in registracijo ovc in koz (UL L 280, 12.10.2006, str. 3–6).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L 84, 31.3.2016, str. 1–208).

Zadnja posodobitev 04.10.2016

Top