Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vključevanje okoljskih vidikov v evropsko standardizacijo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vključevanje okoljskih vidikov v evropsko standardizacijo

 

POVZETEK:

Sporočilo (COM(2004) 130 final) – vključevanje okoljskih vidikov v evropsko standardizacijo

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

To poročilo si prizadeva, da bi se okoljski vidiki bolj sistematično vključevali v evropske standarde in da bi osebe, ki sodelujejo pri pripravi teh standardov, upoštevale tudi varovanje okolja.

KLJUČNE TOČKE

 • Evropska standardizacija omogoča uporabo harmoniziranih tehničnih standardov v državah Evropske unije (EU). Na ta način omogoča lažje trgovanje na enotnem trgu.
 • Standardizacija je udeležena tudi pri oblikovanju politik EU in širjenju tehničnega znanja. Z vključevanjem okoljskih vidikov lahko torej standardi prispevajo k trajnostnemu razvoju in z njim povezanim politikam EU.

Razvoj evropske standardizacije

 • Evropski standardi so prostovoljni dokumenti, ki jih pripravljajo evropske ali mednarodne organizacije za standardizacijo. Delo temelji na proaktivnem postopku in soglasju med vsemi deležniki.
 • Postopek priprave standardov poteka skladno z novim pristopom k tehničnemu usklajevanju in standardizaciji.
 • Standardizacija zajema vse več sektorjev. Velja za uporabno orodje na področju varovanja okolja, saj:
  • vpliva na to, kako izdelki in storitve vplivajo na okolje, zlasti v okviru akcijskega načrta za krožno gospodarstvo,
  • uveljavlja standardizirane preskusne in merilne metode ter tako poenostavlja izvrševanje okoljske zakonodaje. Primer so horizontalni standardi, ki se uporabljajo za lažje merjenje vsebnosti onesnaževal v blatu, zemlji ali bioloških odpadkih,
  • spodbuja uporabo okoljskih tehnologij in podpira pobude, ki imajo koristi za okolje. Standardizacija lahko na primer pomaga pri trženju tehnologij, kot je mikro kogeneracija, ki omogoča sočasno proizvodnjo toplotne in električne energije v zgradbah,
  • sestavlja standarde za ravnanje z okoljem, katerih namen je izboljšati okoljsko učinkovitost podjetij, kot je serija mednarodnih standardov 14000 Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO).
 • Ustvarjanje okoljskih standardov v Evropi lahko privede do razvoja mednarodnih standardov.

Okoljski standardi

 • Okoljsko kakovost standardov, ustvarjenih v EU, je mogoče izboljšati. Posebna pozornost se namenja tudi kakovosti standardov, sestavljenih v pristopnih državah. Glavni cilj je:
  • izboljšati okoljsko usposabljanje strokovnjakov, ki pripravljajo ali pregledujejo evropske standarde, in vsem deležnikom omogočiti dostop do informacij o okolju. Spodbujati bi bilo treba širjenje tehničnega znanja na evropski in nacionalni ravni,
  • določiti prednostne naloge na področjih, ki se bodo obravnavala, ob tem pa upoštevati javne interese, povezane z okoljsko politiko EU. Evropska komisije lahko z mandatom za evropsko standardizacijo izpostavi te prednostne naloge,
  • spodbujati dejavno sodelovanje vseh deležnikov v standardizaciji. Evropski organi za standardizacijo, kot sta Evropski odbor za standardizacijo (CEN) in Evropski odbor za elektrotehnično standardizacijo (Cenelec), delujejo na osnovi nacionalnih delegacij. Države EU bi zato morale podpirati sodelovanje civilne družbe in znanstvene skupnosti v postopku priprave standardov. Komisija si prek sodelovanja z Evropsko organizacijo državljanov za standardizacijo na področju varovanja okolja (ECOS) prizadeva za isti cilj,
  • sistematično uporabljati orodja, ki pomagajo vključevati okoljske vidike v standardizacijo. Redno se bodo sklicevala srečanja, na katerih se bodo izmenjevale izkušnje in ocenjeval dosežen napredek.

Spodbude

 • Komisija želi spodbujati sistematično uporabo najučinkovitejših orodij za vključevanje. Evropski organi za standardizacijo so razvili posebna orodja, kot so:
  • delovne skupine za okolje,
  • tehnični svetovalni odobri,
  • zbirke podatkov o okolju,
  • sektorske smernice in kontrolni seznami, ki jih strokovnjaki pripravijo za strokovnjake.
 • Deležnik v procesu standardizacije se vanj vključijo prostovoljno. Da bi zagotovili širjenje okoljskih standardov, je treba okrepiti tudi njihov pomen na trgu.

OZADJE

 • Ko je bil leta 2002 sprejet šesti okoljski akcijski program Skupnosti, je Komisija predlagala, naj se pri dejavnostih standardizacije upošteva tudi varovanje okolja.
 • To sporočilo je bilo pripravljeno na podlagi spletnega posvetovanja. Predstavniki podjetij in industrije, NVO, javni organi ter organizacije za standardizacijo so imeli priložnost predstaviti svoja mnenja o tem, kako najbolje sprejemati ukrepe za okolje.
 • Sporočilo Komisije o krožnem gospodarstvu poudarja pomen standardov kot podpore pri ustvarjanju bolj krožnega gospodarstva. Še posebej je treba razviti standarde na številnih prednostnih področjih, na primer:
  • standarde na področju učinkovitosti materialov za lažje izvajanje direktive o okoljsko primerni zasnovi,
  • standarde za sekundarne surovine ter za materialno učinkovito recikliranje elektronskih odpadkov, odpadnih baterij in drugih kompleksnih izrabljenih proizvodov.
 • Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Vključevanje okoljskih vidikov v evropsko standardizacijo (COM(2004) 130 final z dne 25. februarja 2004).

POVEZANI DOKUMENTI

Sklepi Sveta z dne 1. marca 2002 o standardizaciji (UL L 66, 15.3.2002, str. 1–2).

Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o ukrepih, sprejetih po resolucijah o evropski standardizaciji, ki sta jih Svet in Evropski parlament sprejela leta 1999 (COM(2001) 527 final z dne 26. septembra 2001).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo (COM(2015) 614 final z dne 2. decembra 2015).

Zadnja posodobitev 22.02.2017

Top