Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dejavnosti EU v boju proti dopingu v športu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dejavnosti EU v boju proti dopingu v športu

 

POVZETEK:

Sporočilo (COM(99) 643 final) – načrt podpore za boj proti dopingu v športu

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

Sporočilo določa načrtovane in sprejete ukrepe za spopadanje z dopingom v športu, vključno z uporabo sredstev Evropske unije (EU) (raziskave, izobraževanje in usposabljanje, mladi, policijsko in pravosodno sodelovanje, javno zdravje) ter uskladitvijo obstoječih zakonodajnih ukrepov.

KLJUČNE TOČKE

Sporočilo določa tristopenjski pristop za boj proti dopingu v športu:

 • zbiranje strokovnih mnenj o etičnih, pravnih in znanstvenih razsežnostih dopinga,
 • sodelovanje pri pripravi Svetovne protidopinške konference leta 1999 in ustanovitvi Svetovne protidopinške agencije (WADA),
 • uporaba sredstev EU, da bi dopolnili ukrepe, ki se že izvajajo v državah EU, ter jim dali evropsko razsežnost ob upoštevanju vse večje mobilnosti evropskih športnikov in pooblastil EU v zvezi z dopingom.

Evropska skupina za etiko

Evropska komisija se je zavezala, da bo v svojih prihodnjih ukrepih in odločitvah upoštevala vsebino mnenja Evropske skupine za etiko v znanosti in novih tehnologijah (EGE). Skupina je opredelila etična načela, na katerih morajo temeljiti ukrepi EU:

 • pravica vseh – športnikov in drugih – do varnosti in zdravja,
 • načelo integritete in preglednosti, zaradi katerega je treba zagotoviti doslednost športnih tekmovanj in na splošno ohraniti ugled športa,
 • posebno pozornost je treba nameniti najbolj ranljivim osebam in zlasti otrokom, ki so lahko močno vpleteni v vrhunski šport.

Na osnovi teh načel je EGE predlagala vrsto ukrepov, med drugim:

 • vzpostavitev učinkovitega sistema za spremljanje zdravja športnikov, zlasti specializiranih zdravstvenih, psiholoških in informacijskih storitev,
 • sprejetje direktive o zaščiti mladih športnikov, zlasti tistih, ki si prizadevajo postati profesionalni športniki,
 • spodbujanje raziskav o zdravju športnikov,
 • okrepitev policijskega in pravosodnega sodelovanja,
 • vključitev pogojev v zvezi z dopingom in njegovo prepovedjo v pogodbe s športniki.

Protidopinške agencije

 • Za preprečevanje in kaznovanje dopinga so odgovorne športne organizacije in države EU.
 • Komisija podpira boj proti dopingu ter vlogo WADA, nacionalnih protidopinških organizacij, akreditiranih laboratorijev, Sveta Evrope in Unesca.
 • Skupina strokovnjakov EU za protidoping je leta 2012 predložila prve popravke EU k Svetovnemu kodeksu proti dopingu Svetovne protidopinške agencije.
 • Komisija sodeluje z državami EU, da bi zagotovila skladnost vseh predpisov in postopkov, povezanih z novim Svetovnim kodeksom proti dopingu iz leta 2015, z zakonodajo EU in vizijo EU o protidopinškem sistemu, prijaznem do športnikov.

Sredstva EU

Ukrepi s sredstvi EU so dveh oblik:

 • boljše usklajevanje regulativnih ukrepov,
 • uporaba programov EU, ki podpirajo pozitivne protidopinške ukrepe na ravni EU.

Ti ukrepi so osredotočeni na:

 • okrepitev prizadevanj za prepoznavanje nedovoljenih poživil, metode odkrivanja, posledice dopinga na zdravje in doping kot družbeno-gospodarski pojav,
 • uporabo izobraževanja, poklicnega usposabljanja in programov za mlade za namene obveščanja in usposabljanja, ozaveščanja in preventivnih programov,
 • celovito izrabo programov policijskega in pravosodnega sodelovanja,
 • izboljšanje informiranosti o drogah,
 • razvoj ukrepov politike javnega zdravja.
 • Sporočilo Komisije iz leta 2011 je spodbudilo države EU, naj:
  • sprejmejo in predstavijo nacionalne protidopinške akcijske načrte za zagotavljanje usklajenosti med deležniki,
  • nadaljujejo obstoječi trend uvajanja kazenskopravnih predpisov proti trgovini z nedovoljenimi poživili pod vodstvom organiziranih mrež v državah EU ali okrepijo obstoječe predpise.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Načrt podpore Skupnosti za boj proti dopingu v športu (COM(99) 643 final z dne 1. decembra 1999).

POVEZANI DOKUMENTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Razvijanje evropske razsežnosti v športu (COM(2011) 12 final z dne 18. januarja 2011).

Sklep Sveta 2013/304/EU z dne 10. junija 2013 o pooblastitvi Evropske komisije, da v imenu EU sodeluje v pogajanjih o mednarodni konvenciji Sveta Evrope za boj proti prirejanju športnih rezultatov razen glede zadev, povezanih s sodelovanjem v kazenskih zadevah in policijskim sodelovanjem (UL L 170, 22.6.2013, str. 62–65).

Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, dne 21. maja 2014, o delovnem načrtu Evropske unije za šport (2014–2017) (UL C 183, 14.6.2014, str. 12–17).

Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o zastopanju držav članic EU v odboru Svetovne protidopinške agencije (WADA) ter usklajevanju stališč EU in njenih držav članic pred srečanji WADA (UL C 372, 20.12.2011, str. 7–9).

Zadnja posodobitev 09.01.2017

Top