Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Paritete kupne moči

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Paritete kupne moči

Paritete kupne moči (PKM)* so način za merjenje razlik v cenah med državami. Evropska unija (EU) je sprejela pravila za njihov izračun v nacionalnih statističnih uradih in Eurostatu, statističnem uradu EU. S temi pravili želi izboljšati kakovost in primerljivost zbranih in izračunanih podatkov.

AKT

Uredba (ES) št. 1445/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o uvedbi skupnih pravil za zagotavljanje osnovnih informacij o paritetah kupne moči ter za njihov izračun in diseminacijo

POVZETEK

Paritete kupne moči (PKM)* so način za merjenje razlik v cenah med državami. Evropska unija (EU) je sprejela pravila za njihov izračun v nacionalnih statističnih uradih in Eurostatu, statističnem uradu EU. S temi pravili želi izboljšati kakovost in primerljivost zbranih in izračunanih podatkov.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Določa pravila za razvoj, ustvarjanje in izračun paritet kupne moči ter odgovornosti vključenih različnih strani.

KLJUČNE TOČKE

Vloge in odgovornosti

 • Eurostat izračuna paritete kupne moči za vsako koledarsko leto. Naloge vključujejo:
  • koordinacijo zagotavljanja osnovnih informacij;
  • zbiranje informacij iz držav EU za izračun paritet kupne moči;
  • izračun in objavo paritet kupne moči ter
  • razvijanje in posredovanje metodologije v posvetovanju z državami EU.
 • Države EU morajo:
  • slediti postopku zbiranja osnovnih podatkov, določenem v Uredbi;
  • odobriti rezultate raziskovanj, za katere so odgovorne, ko je proces validacije podatkov zaključen;
  • odobriti metodologijo zbiranja podatkov in preveriti verodostojnost podatkov, ki jih zagotovi Eurostat.

Nadzor kakovosti

 • Vsaka država mora voditi evidenco o načinih izvajanja te uredbe. Postopek paritet kupne moči države mora biti ocenjen vsaj enkrat na šest let.

Objavljeni rezultati

 • Eurostat objavi rezultate najpozneje tri leta po koncu referenčnega leta. Rezultati vključujejo vsaj naslednje:
  • paritete kupne moči na ravni bruto domačega proizvoda (BDP);
  • paritete kupne moči za dejansko individualno potrošnjo* in izdatke zasebnih gospodinjstev za potrošnjo*;
  • indekse ravni cen* glede na povprečje EU;
  • BDP, dejansko individualno potrošnjo in izdatke zasebnih gospodinjstev za potrošnjo ter ustrezne podatke na prebivalca glede na standard kupne moči*.

Uporaba paritet kupne moči

Paritete kupne moči se uporabljajo za izračun:

Razpoložljivo financiranje

 • Ker so paritete kupne moči v osnovi mednarodne statistike in imajo le omejen nacionalni namen, Eurostat zagotavlja finančni prispevek v višini največ 70 % stroškov, ki bremenijo tiste države EU, ki so glede na pravila upravičene do financiranja (Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002 - finančna uredba EU).

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 9. januarja 2008.

Za več informacij glejte:

KLJUČNI POJMI

* Paritete kupne moči (PKM): indikatorji razlik v ravneh cen med državami. Omogočajo neposredno primerjavo o tem, koliko enot valute je potrebnih za nakup dane količine blaga ali storitev v različnih državah.

* Skupni izdatki gospodinjstev za potrošnjo: strošek, ki bremeni rezidenčna gospodinjstva za porabo blaga ali storitev.

* Dejanska individualna potrošnja: skupna vrednost individualnih stroškov gospodinjstev za potrošnjo, nepridobitnih institucij, ki opravljajo storitve za gospodinjstva, in javne uprave. Mera posameznih enot blaga in storitev, ki jih gospodinjstva dejansko porabijo, v nasprotju s tistim, kar dejansko kupijo.

* Indeksi ravni cen: razmerja med paritetami kupne moči in menjalnimi tečaji. Zagotavljajo merilo za razlike v ravneh cen med državami tako, da navedejo število enot skupne valute, potrebnih za nakup enake količine ravni agregiranja ali analitične kategorije v posamezni državi.

* Standard kupne moči: umetna skupna valuta, ki se uporablja za izražanje agregatov nacionalnih računov (npr. skupne količine porabe, skupne naložbe) ob prilagajanju za razlike v ravneh cen s paritetami kupne moči. To omogoča primerljivost rezultatov.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1445/2007

9.1.2008

-

UL L 336, 20.12.2007, str. 1-24

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 193/2011

21.3.2011

-

UL L 56, 1.3.2011, str. 1-2

Uredba (EU) 2015/1163

5.8.2015

-

UL L 188, 16.7.2015, str. 6-27

Zadnja posodobitev 13.08.2015

Top