Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) preiskuje korupcije in resne kršitve v institucijah Evropske unije (EU) ter goljufije v zvezi s proračunom EU. Prav tako pomaga pri oblikovanju politike EU v boju proti goljufijam.

AKTI

Sklep Komisije 1999/352/ES, ESPJ, Euratom z dne 28. aprila 1999 o ustanovitvi Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF)

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

S prvotnim sklepom (1999/352/ES, ESPJ, Euratom) je bil leta 1999 ustanovljen urad OLAF. V sklepu so bile opredeljene njegove naloge, odgovornosti, struktura in način delovanja. Naknadna sprememba iz leta 2013 je uradu omogočila, da naloge opravlja učinkoviteje in uspešneje, zlasti v sodelovanju z zunanjimi organizacijami.

KLJUČNE TOČKE

Goljufija je namerno dejanje prevare zaradi pridobitve osebnih koristi ali povzročitve izgube drugi osebi. Ta izguba je na ravni EU lahko posledica neupravičenega izplačila sredstev iz proračuna EU ali zadržanje prihodkov, ki jih je treba vplačati v proračun EU, kot so carinske dajatve, kmetijske dajatve in proizvodne dajatve za sladkor.

Urad OLAF izvaja preiskave:

  • znotraj institucij in organov EU za namen odkrivanja goljufije, korupcije in kakršnega koli drugega nezakonitega dejanja, ki škodi finančnim interesom EU, in zaskrbljujoče pojave v zvezi z opravljanjem poklicnih dolžnosti, ki ne škodijo finančnim interesom EU,
  • zunaj institucij in organov EU za namen odkrivanja goljufije in drugih nepravilnih ravnanj oseb ali organizacij. Ti lahko vključujejo organe držav EU (in občasno tudi organe držav zunaj EU).

Generalni direktor urada OLAF je imenovan za sedemletni mandat (ki ga ni mogoče obnoviti).

Nadzorni odbor urada OLAF nadzoruje delo urada, si prizadeva za povečanje njegove neodvisnosti in spremlja uporabo procesnih jamstev.

Za urad OLAF velja zakonodaja EU o varstvu podatkov posameznikov v zvezi z obdelavo posebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti.

OLAF je administrativna in preiskovalna služba. Zato lahko zgolj priporoči, kakšne ukrepe naj po končani preiskavi sprejmejo EU ali nacionalni organi oblasti.

Program Herkul III pomaga pri financiranju številnih projektov v državah EU, ki slednjim pomagajo preprečevati kriminalne dejavnosti, usmerjene v proračun EU. Primeri vključujejo financiranje nakupa skenerjev in druge tehnične opreme na letališčih in v pristaniščih ter dejavnosti usposabljanja.

VELJAVNOST SKLEPA

Od 28. aprila 1999.

OZADJE

Sklep 1999/352/ES, ESPJ, Euratom (in njegove naknadne spremembe) ustanavlja urad OLAF. Dopolnjujeta ga Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013, ki opredeljuje vlogo in pristojnosti urada OLAF, in Medinstitucionalni sporazum, ki se posebej nanaša na preiskave v institucijah EU.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu urada OLAF.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Sklep 1999/352/ES, ESPJ, Euratom

28.4.1999

-

UL L 136, 31.5.1999, str. 20-22

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Sklep 2013/478/EU

1.10.2013

-

UL L 257, 28.9.2013, str. 19-20

Sklep (EU) 2015/512

27.3.2015

-

UL L 81, 26.3.2015, str. 4

POVEZANI AKTI

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1-22)

Medinstitucionalni sporazum z dne 25. maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Komisijo Evropskih skupnosti o notranjih preiskavah Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) (UL L 136, 31.5.1999, str. 15-19)

Zadnja posodobitev 23.04.2015

Top