Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sistem virov lastnih sredstev

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Sistem virov lastnih sredstev

Sklep o sistemu virov lastnih sredstev opredeljuje temeljne določbe za financiranje proračuna Evropske unije.

AKT

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti

POVZETEK

Delovanje Evropske unije (EU) sloni na uravnoteženem proračunu, ki se v celoti financira iz virov lastnih sredstev. Zgornja meja lastnih sredstev ostaja na ravni 1,23 % skupne vsote bruto nacionalnega dohodka (BND) vseh držav članic.

Obstajajo tri kategorije virov lastnih sredstev: tradicionalna lastna sredstva, lastna sredstva iz naslova davka na dodano vrednost (DDV) in lastna sredstva iz naslova bruto nacionalnega dohodka (BND). Drugi viri prihodkov vključujejo davke uradnikov, denarne kazni, ki jih Unija naloži podjetjem, ter zamudne obresti.

Tradicionalna lastna sredstva

Tradicionalna lastna sredstva sestavljajo carine in prelevmani v zvezi s proizvodnjo sladkorja v Uniji. Države članice lahko kot stroške zbiranja zadržijo 25 % zbranih zneskov.

Sredstva iz naslova DDV

V vseh državah članicah se na usklajeno osnovo za odmero DDV uporabi enotna stopnja 0,30 %. Osnova za odmero DDV za posamezno državo članico je omejena na 50 % BND. Namen tega pravila je preprečiti, da bi revnejše države članice plačevale nesorazmeren delež.

Sredstva iz naslova BND

Pri sredstvih iz bruto nacionalnega dohodka vsake države članice se uporablja enotna stopnja. S temi sredstvi se financira del proračuna EU, ki ni krit z drugimi lastnimi sredstvi in drugimi viri prihodkov. Cilj te ureditve je uskladiti prihodke in odhodke.

Popravki v prid določenim državam članicam

Popravki temeljijo na načelu, da bi v določenem trenutku koristili kateri koli državi članici, ki je proračunsko prekomerno obremenjena glede na svojo sorazmerno blaginjo.

Trenutno ta ukrep velja za naslednje države: Nemčijo, Nizozemsko, Avstrijo, Švedsko in Združeno kraljestvo.

Zbiranje lastnih sredstev

Način zbiranja lastnih sredstev se določi z nacionalnimi predpisi, ki jih Komisija redno preverja. Države članice obveščajo Komisijo o morebitnih spremembah, ki bi lahko finančno vplivale na zbiranje sredstev.

Sprememba sistema virov lastnih sredstev EU

Junija 2011 je Komisija posredovala osnutek sklepa Sveta o sistemu virov sredstev v Evropski uniji za obdobje 2014-2020. Sklep, ki ga je Svet sprejel maja 2014, bo začel veljati šele, ko ga bodo ratificirale vse države članice. Vendar se bo po uveljavitvi retroaktivno uporabljal od 1. januarja 2014.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti - datum prenehanja veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Sklep 2007/436/ES, Euratom

1.1.2007

-

UL L 163, 23.6.2007

POVEZANI AKTI

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 z dne 15. julija 2003 o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (Uredba BND) (UL L 181, 19.7.2003)

Odločba Komisije 97/245/ES, Euratom z dne 20. marca 1997 o ureditvi, po kateri države članice Komisiji pošiljajo informacije v okviru sistema virov lastnih sredstev Skupnosti (UL L 97, 12.4.1997)

Uredba Sveta (EGS, Euratom) št. 1553/89 z dne 29. maja 1989 o dokončni enotni ureditvi zbiranja lastnih sredstev, pridobljenih iz davka na dodano vrednost (UL L 155, 7.6.1989)

Predlog uredbe Sveta o načinih in postopkih za dajanje lastnih sredstev iz naslova davka na dodano vrednost na razpolago (COM(2011) 737 final - neobjavljen v Uradnem listu)

Predlog, ki naj bi razveljavil in nadomestil Uredbo (EGS, Euratom) št. 1553/89, določa, na kakšen način morajo države članice izračunati višino novih lastnih sredstev iz naslova davka na dodano vrednost in s katerimi postopki ta sredstva dajo na razpolago v proračun EU.

Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu - Sedmo poročilo o postopkih za pobiranje in nadzor DDV po členu 12 Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89 (COM(2014) 69 final - neobjavljeno v Uradnem listu)

Sklep Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (UL L 168, 7.6.2014)

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 608/2014 z dne 26. maja 2014 o določitvi izvedbenih ukrepov za sistem virov lastnih sredstev Evropske unije (UL L 168, 7.6.2014)

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 609/2014 z dne 26. maja 2014 o načinih in postopkih za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev ter lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev (UL L 168, 7.6.2014)

Zadnja posodobitev: 11.06.2014

Top