Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jamstveni sklad za zunanje ukrepe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jamstveni sklad za zunanje ukrepe

Uredba določa pravila delovanja Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe. Sklad ščiti proračun EU pred tveganji v zvezi s posojili in jamstvi za posojila tretjim državam ali za projekte, ki se izvajajo v tretjih državah. Njegov cilj je zaščititi odobrena proračunska sredstva in prispevati k skladnosti s proračunsko disciplino.

AKT

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 480/2009 o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe (kodificirana različica).

POVZETEK

Ker Evropska unija tretjim državam izdaja posojila in jamstva za posojila za financiranje naložb v teh državah, je izpostavljena znatnim finančnim tveganjem. Da bi se zaščitila pred temi tveganji, je EU tako sprejela to uredbo o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe.

Uredba opisuje delovanje Sklada in določa postopek financiranja Sklada ter pravila za njegovo upravljanje. Glavni cilj Sklada je zaščititi odobrena proračunska sredstva EU in prispevati k skladnosti s proračunsko disciplino.

Poslanstvo

Poslanstvo Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe je poplačilo upnikov EU v primeru zamude porabnika, kar zadeva:

  • posojilo, ki ga odobri ali zanj da jamstvo EU;
  • jamstvo za posojilo, ki ga izda Evropska investicijska banka (EIB) in za katerega EU zagotovi jamstvo.

Poleg tega Jamstveni sklad pokriva samo posojila in jamstva, ki se izvajajo v korist tretje države ali za namene financiranja projektov v tretjih državah.

Poslovodenje in financiranje

Komisija finančno poslovodenje Sklada zaupa Evropski investicijski banki na podlagi mandata v imenu Skupnosti. Jamstveni sklad se financira iz:

  • enega letnega plačila iz splošnega proračuna EU (po potrebi);
  • obresti na investirana sredstva Sklada;
  • izterjanih zneskov v primeru zamude dolžnikov.

Ciljni znesek in letni prenos

Ciljni znesek se nanaša na višino sredstev, ki so potrebna za izpolnitev poslanstva Sklada. Ciljni znesek znaša 9 % skupnih neplačanih obveznosti EU do virov sredstev iz vsakega posla, povečanih za neplačane zapadle obresti. Letni prenos iz proračuna EU v Sklad se izračuna na osnovi razlike med ciljnim zneskom in zneskom neplačanih posojil in jamstev. Razlika med ciljnim zneskom in vrednostjo neto premoženja Sklada se plača v Sklad iz splošnega proračuna EU, v primeru presežka pa se ta plača nazaj v splošni proračun.

Znesek oblikovanja rezervacij se izračuna na začetku leta n na podlagi posojil in jamstev, izdanih v preteklem finančnem letu (n-1). Tako izračunani znesek se vpiše v proračun za leto n+1. Med datumom zapadlosti terjatev in dejanskim financiranjem Sklada je torej približno dveletni zamik.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES, Euratom) št. 480/2009

30.6.2009

-

UL L 145, 10.6.2009

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Izčrpno poročilo o delovanju Jamstvenega sklada [ COM(2014) 214 final 8.4.2014 - ni objavljeno v Uradnem listu].

Poročilo navaja, da sedanji mehanizem oblikovanja rezervacij še naprej izpolnjuje svoje poslanstvo. Običajno se iz Sklada izplačujejo le nadomestila za znesek zamujenega plačila (obresti in/ali glavnice) na datum zapadlosti plačila, kar pomeni, da celotni obseg prihodnjih zapadlih plačil oškoduje Sklad šele takrat, ko ta plačila zapadejo.

Teoretično bi lahko posojilodajalec po zamujenem plačilu zahteval vsa prihodnja plačila. Za namene simulacije največjega pritiska na Sklad je kvantitativna analiza predvidela tudi scenarij, v katerem zamujena plačila sprožijo pospešitev vseh prihodnjih zapadlih plačil.

Kvantitativna analiza tveganja, ki ga pokriva Sklad, in 9-odstotne ciljne stopnje Sklada je pokazala, da so ta ciljna stopnja in drugi ključni elementi Sklada ustrezni. Zato po mnenju Komisije sprememba ciljne stopnje ali drugih elementov Sklada ni potrebna, vendar je treba ciljno stopnjo občasno pregledati, da se oceni, ali je še vedno sorazmerna glede na profil tveganja, ki ga pokriva Sklad. Takšen pregled se bo izvedel pri vmesnem pregledu zunanjega mandata EIB, tj. do 31. decembra 2016.

Zadnja posodobitev 30.06.2014

Top