Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Protokol proti trgovini z ljudmi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Protokol proti trgovini z ljudmi

 

POVZETEK:

Sklep 2006/618/ES o sklenitvi Protokola o preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi, predvsem ženskami in otroki, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu – na področju uporabe členov 179 in 181a Pogodbe, v imenu EU

Sklep 2006/619/ES o sklenitvi Protokola o preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi, predvsem ženskami in otroki, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu – na področju uporabe naslova IV tretjega dela Pogodbe, v imenu EU

KAJ JE NAMEN TEH SKLEPOV?

KLJUČNE TOČKE

 • Nameni protokola so:
  • preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi*, predvsem z ženskami in otroki*, s strani organiziranih hudodelskih združb;
  • zaščita in pomoč žrtvam izkoriščanja*;
  • spodbujanje sodelovanja med državami na tem področju.
 • Vsaka država podpisnica mora sprejeti potrebne zakone in druge ukrepe ter ugotoviti, da so dejanja, opredeljena kot trgovina z ljudmi, vključno z ravnanjem soudeležencev v takih dejanjih, kazniva dejanja.
 • Spori med podpisnicami v zvezi z razlago ali uporabo protokola se poravnajo s pogajanji in, če jim to ne uspe, z arbitražo.
 • Kadar je spor primeren za arbitražo, če v 6 mesecih ni bil dosežen dogovor, lahko spor katera koli stranka predloži Mednarodnemu sodišču.

Preprečevanje trgovine z ljudmi

 • Države podpisnice bi morale sprejeti ukrepe za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi v sodelovanju z ustreznimi organizacijami civilne družbe. Ti ukrepi lahko vključujejo informacijske in medijske kampanje ter družbene in gospodarske pobude.
 • Pomembno je tudi, da se obravnavajo dejavniki, ki povzročajo ranljivost za trgovino z ljudmi, kot so revščina, nerazvitost in pomanjkanje enakih možnosti prek dvostranskega in večstranskega sodelovanja.

Zaščita žrtev

 • Države podpisnice morajo:
  • zaščititizasebnost in identiteto žrtev trgovine z ljudmi;
  • jim dati informacije o ustreznih sodnih in upravnih postopkih;
  • zagotoviti njihovo telesno, psihološko in družbeno okrevanje, npr. prebivališče, ustrezno nego, zaposlitev, možnosti za izobraževanje in usposabljanje;
  • omogočiti žrtvam trgovine z ljudmi, da ostanejo na svojem ozemlju, začasno ali stalno, in nameniti ustrezno pozornost dejavnikom humanitarnosti in sočutja;
  • pomagati žrtvam, da se vrnejo v matično državo ali pridejo v drugo državo, s primernim upoštevanjem njihove varnosti.

Izmenjava informacij in sodelovanje

 • Ustrezne službe držav podpisnic soglašajo z izmenjavo informacij o nekaterih vidikih, vključno z naslednjimi:
  • vrste potnih listin, uporabljene za namen trgovine z ljudmi;
  • sredstva in metode, ki jih v ta namen uporabljajo hudodelske združbe.
 • Države se zavezujejo tudi, da bodo okrepile sodelovanje med službami za mejno kontrolo.

OD KDAJ SE TA SKLEPA UPORABLJATA?

Uporabljata se od 24. julija 2006.

OZADJE

Konvencija ZN proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu, ki jo je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov 15. novembra 2000, je začela veljati 23. septembra 2003.

Dopolnjujejo jo trije protokoli:

* KLJUČNI POJMI

Trgovina z ljudmi: novačenje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišča ali sprejemanje oseb z uporabo grožnje, sile ali drugih oblik prisile, ugrabitvijo, goljufijo, prevaro, zlorabo pooblastil ali ranljivosti ali dajanjem ali prejemanjem plačil ali koristi, da se doseže soglasje osebe, ki ima nadzor nad drugo osebo, zaradi izkoriščanja.

Otroci: osebe, mlajše od 18 let.

Izkoriščanje: izkoriščanje prostitucije ali drugih oblik spolne zlorabe oseb, prisilno delo ali storitve, suženjstvo ali podobne prakse, služabništvo ali odstranitev organov.

GLAVNI DOKUMENT

Sklep Sveta 2006/618/ES z dne 24. julija 2006 o sklenitvi Protokola o preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi, predvsem ženskami in otroki, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu, v kolikor določbe Protokola sodijo na področje uporabe členov 179 in 181a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, v imenu Evropske skupnost (UL L 262, 22.9.2006, str. 44–50).

Sklep Sveta 2006/619/ES z dne 24. julija 2006 o sklenitvi Protokola o preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi, predvsem ženskami in otroki, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu, v kolikor določbe Protokola sodijo na področje uporabe naslova IV tretjega dela Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, v imenu Evropske skupnosti (UL L 262, 22.9.2006, str. 51–58).

Zadnja posodobitev 13.12.2016

Top