Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Smernice EU o otrokovih pravicah

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Smernice EU o otrokovih pravicah

 

POVZETEK:

Smernice EU za uveljavljanje in varstvo otrokovih pravic

KAJ JE NAMEN TEH SMERNIC?

Te smernice določajo okvir za Evropsko unijo (EU), ki zagotavlja, da se otrokove* pravice upoštevajo v vseh njenih zunanjih politikah in ukrepih.

Smernice tudi krepijo ukrepe EU za uveljavljanje in varstvo otrokovih pravic v njenih zunanjih odnosih ter spodbujajo celovit strateški pristop k tem vprašanjem. Dopolnjujejo tudi Smernice EU o otrocih v oboroženih spopadih ter Agendo EU za otrokove pravice.

KLJUČNE TOČKE

Za dosego cilja varstva otrokovih pravic EU uporablja operativna orodja, kot so:

 • politični dialog, tj. vključitev vprašanja otrokovih pravic v pogajanja in razprave z organizacijami in državami zunaj EU;
 • ukrepi (npr. diplomatske predstavitve določenih vprašanj, ki jih ena vlada posreduje drugi vladi), da bi se države zunaj EU opozorilo, da morajo sprejeti ustrezne ukrepe za varstvo otrok;
 • dvo- in večstransko sodelovanje, da se oblikujejo programi humanitarne in razvojne pomoči s poudarkom na otrokovih pravicah;
 • partnerstva in usklajevanje z mednarodnimi zainteresiranimi stranmi, kot so Združeni narodi (ZN), regionalne organizacije, Evropski forum za otrokove pravice, raziskovalne institucije, civilna družba in mednarodne finančne institucije.

Splošni ukrepi za izvajanje teh smernic vključujejo:

 • spodbujanje držav zunaj EU, da spoštujejo mednarodne instrumente in standarde ter sodelujejo z organi, kot so ZN in Svet Evrope;
 • spodbujanje bolj okrepljenega uveljavljanja otrokovih pravic v državah zunaj EU z oblikovanjem strategij in okrepitvijo obstoječih mehanizmov;
 • izboljšanje postopkov in struktur za spremljanje (npr. zbirk podatkov);
 • ponujanje več sredstev za uveljavljanje in varstvo otrokovih pravic;
 • boj proti kršenju otrokovih pravic in odpravo nekaznovanja;
 • spodbujanje sodelovanja otrok pri odločanju in izvajanju politik, ki jih zadevajo;
 • okrepitev zmogljivosti družin/drugih skrbnikov, da v celoti izvajajo svoje naloge v zvezi z varstvom otrokovih pravic;
 • podpiranje razvoja programov za ozaveščanje javnosti o otrokovih pravicah s spodbujanjem kampanj za vključevanje otrokovih pravic v šolske programe.

Na prednostnih področjih bodo sprejeti posebni ukrepi na podlagi posameznih izvedbenih strategij. Ta prednostna področja se izberejo za obdobje dveh let. Prvo prednostno področje vključuje vse oblike nasilja nad otroki. Cilj, operativni del in izvedbena strategija, ukrepi ter vrednotenje izvajanja po posameznih državah so opisani v Prilogi I k tem smernicam.

OZADJE

Otroci se spopadajo z mnogimi grožnjami in nimajo dovolj možnosti za izobraževanje ter zdravstveno in socialno varstvo. So žrtve otroškega dela, nasilja, spolnih zlorab, bolezni in oboroženih spopadov ter izpostavljeni diskriminaciji, marginalizaciji in izključevanju. Deklice so še dodatno ogrožene, zato jim je treba nameniti posebno pozornost.

EU je ključni akter na področju varstva človekovih (in zlasti otrokovih) pravic v svetu. Pri tem ravna v skladu s Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah in njenima izbirnima protokoloma. Podpira tudi druge pobude, katerih cilj je izboljšati položaj otrok, kot so nekdanji razvojni cilji tisočletja, ki jih od začetka leta 2016 nadomešča Agenda 2030 za trajnostni razvoj.

* KLJUČNI POJMI

Otrok: za namen tega povzetka je otrok vsaka oseba, mlajša od 18 let.

GLAVNI DOKUMENT

Smernice EU za uveljavljanje in varstvo otrokovih pravic, ki jih je odobril Svet dne 10. decembra 2007 (še niso objavljene v Uradnem listu).

Zadnja posodobitev 16.08.2016

Top