Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spodbujanje in ohranjanje vrednot EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Spodbujanje in ohranjanje vrednot EU

Evropska unija (EU) temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin (člen 2 Pogodbe o Evropski uniji (PEU)).

AKT

Člen 2 PEU

Člen 7 PEU

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o členu 7 Pogodbe o Evropski uniji: spoštovanje in spodbujanje vrednot, na katerih temelji Unija (COM(2003) 606 final z dne 15. oktobra 2003)

POVZETEK

Evropska unija (EU) temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin (člen 2 Pogodbe o Evropski uniji (PEU)).

Za članstvo v EU lahko zaprosijo samo evropske države, ki spoštujejo vrednote iz člena 2 in si prizadevajo za njihovo spodbujanje (člen 49 PEU).

Zagotavljanje skladnosti s temeljnimi vrednotami EU

V EU je zlasti pomembno načelo pravne države. Spoštovanje načela pravne države je predpogoj za varovanje vseh temeljnih vrednot iz člena 2 PEU. Je tudi predpogoj za spoštovanje vseh pravic in obveznosti, ki izhajajo iz Pogodb in mednarodnega prava.

OKVIR EU ZA PRAVNO DRŽAVO

Evropska komisija je marca 2014 sprejela nov okvir za obravnavanje sistemskih tveganj za pravno državo v kateri koli od 28 držav EU. Nov okvir za pravno državo dopolnjuje postopke za ugotavljanje kršitev - če je bilo kršeno pravo EU - in tako imenovanega „postopka na podlagi člena 7 PEU“, ki v najstrožjem smislu omogoča mirovanje glasovalnih pravic, če država EU „huje in vztrajno krši“ vrednote EU.

Okvir omogoča Evropski komisiji, da vzpostavi dialog z državo EU, da bi preprečila stopnjevanje sistemskih tveganj za pravno državo. Pri pripravi svoje ocene se Komisija lahko opre na strokovno znanje in izkušnje drugih institucij EU in mednarodnih organizacij (predvsem Evropskega parlamenta, Sveta, Agencije za temeljne pravice, Sveta Evrope, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) itd.).

Če okvir ne ponudi nobene rešitve, bo člen 7 PEU vedno na voljo kot zadnje zatočišče pri reševanju krize in zagotavljanju skladnosti z vrednotami EU.

Člen 7 PEU

Cilj člena 7 PEU je zagotoviti, da vse države EU spoštujejo skupne vrednote EU, vključno s pravno državo. Preventivni mehanizem iz člena 7(1) PEU se lahko uporabi samo, če obstaja očitno tveganje huje kršitve, mehanizem sankcioniranja iz člena 7(2) PEU pa samo, če se ugotovi, „da ena od držav članic huje in vztrajno krši vrednote iz člena 2“.

Preventivni mehanizem omogoča Svetu, da zadevno državo EU opozori, še preden dejansko pride do hujše kršitve.

Mehanizem sankcioniranja omogoča Svetu, da sprejme sklep o mirovanju nekaterih pravic, ki izhajajo iz uporabe Pogodb v zadevni državi EU, vključno z glasovalnimi pravicami te države v Svetu. Navedeni primer velja za hujše in vztrajne kršitve, ki so se nadaljevale nekaj časa.

UPORABA

Komisija se je od leta 2009 že večkrat spopadla s kriznimi dogodki v nekaterih državah EU, ki so razkrili posebne težave na področju pravne države. Komisija je te dogodke obravnavala z izvajanjem političnega pritiska, v primeru kršitev prava EU pa tudi s postopki za ugotavljanje kršitev.

Preventivni mehanizem in mehanizem sankcioniranja iz člena 7 PEU se do zdaj še nista uporabila.

Pobude drugih institucij EU

Vse institucije EU imajo pri spodbujanju in ohranjanju načela pravne države v EU dopolnilno vlogo.

Svet in države EU so decembra 2014 dale zavezo vzpostavitvi letnega dialoga med vsemi državami EU znotraj Sveta, da bi spodbujale in ohranjale načelo pravne države v okviru Pogodb.

Tudi Evropski parlament je večkrat pozval k rednem ocenjevanju držav EU glede njihovega stalnega spoštovanja temeljnih vrednot EU ter zahteve demokracije in pravne države.

Glej tudi Agencijo za temeljne pravice (ATP) in Letno poročilo o dejavnostih ATP za leto 2013

POVEZANI AKTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu socialno-ekonomskemu odboru in Odboru regij - Poročilo o izvajanju Listine EU o temeljnih pravicah za leto 2012 (COM(2013) 271 final z dne 8.maja 2013)

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Sveto, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru Regij - Poročilo o izvajanju Listine EU o temeljnih pravicah za leto 2013 (COM(2014) 224 final z dne 14. aprila 2014)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - Novi okvir EU za krepitev načela pravne države (COM(2014) 158 final z dne 11. marca 2014)

Sklepi Sveta in držav članic, ki so se sestale v okviru Sveta, o zagotavljanju spoštovanja načela pravne države z dne 16. decembra 2014

Zadnja posodobitev: 10.03.2015

Top