Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obrambni proizvodi: pravila o prenosih znotraj EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obrambni proizvodi: pravila o prenosih znotraj EU

POVZETEK:

Direktiva 2009/43/ES – poenostavitev pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj EU

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Njen cilj je odpraviti razlike med državami EU v zvezi z njihovimi zakoni in predpisi o prenosu obrambnih proizvodov (ki obsegajo vse od pušk ter bomb in torpedov do podmornic in zrakoplovov za vojaško uporabo).

Vzpostavlja sistem dovoljenj, ki temelji na izdajanju dovoljenj za prenos dobaviteljem.

Olajšuje pregledno in varno kroženje obrambnih proizvodov v EU in s tem pomaga pri krepitvi konkurenčnosti obrambnega sektorja EU.

KLJUČNE TOČKE

Tri vrste dovoljenj:

1.

splošna dovoljenja, ki jih izdaja država EU dobaviteljem, ki imajo sedež na njenem ozemlju, (pod pogojem, da izpolnjujejo pogoje za dovoljenje) za prenos obrambnih proizvodov prejemnikom v drugi državi EU;

2.

globalna dovoljenja, ki jih izda država EU (ki določi obseg in trajanje) dobaviteljem, ki prosijo za prenos v eno ali več držav EU, in

3.

posamezna dovoljenja, ki jih izdajo države EU dobaviteljem, ki prosijo za en prenos proizvoda enemu prejemniku.

Obveznosti dobaviteljev

Države EU morajo zagotoviti, da dobavitelji obrambnih proizvodov, ki imajo sedež na njihovem ozemlju:

vodijo podrobne in popolne registre o svojih prenosih;

obvestijo prejemnike o pogojih za izdajo dovoljenja (tj. omejitvah v zvezi s končno uporabo ali z izvozom obrambnih proizvodov) in

obvestijo pristojni organ države EU, z ozemlja katere želijo prenesti proizvode, o tem, da nameravajo prvič uporabiti splošno dovoljenje.

Države EU, ki so domače države prejemnikov obrambnih proizvodov na podlagi dovoljenja za prenos, morajo potrditi, da so prejemniki odgovorni za upoštevanje omejitev izvoza proizvodov, ki jih prejmejo.

Obrambni proizvodi, na katere se nanaša ta direktiva, so navedeni v Prilogi k tej direktivi. Evropska komisija redno posodablja ta seznam, tako da je v skladu s Skupnim seznamom vojaškega blaga Evropske unije.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Veljati je začela 30. junija 2009. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 30. junija 2011.

OZADJE

Pred to direktivo je bil prenos obrambnih proizvodov znotraj EU predmet nacionalnih zakonov o izdaji dovoljenj. Ti so se precej razlikovali glede postopkov, področja uporabe in časa, potrebnega za pridobitev dovoljenj. Posledično je bila konkurenčnost evropskega obrambnega sektorja okrnjena, hkrati pa je bila ovirana tudi vzpostavitev resničnega evropskega trga obrambnih proizvodov.

AKT

Direktiva 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti (UL L 146, 10.6.2009, str. 1–36)

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2009/43/ES in njenih prilog so vključeni v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 02.12.2015

Top