Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Poenostavljeno poslovno okolje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Poenostavljeno poslovno okolje

Evropska unija (EU) išče način za dosego poenostavljenega poslovnega okolja z zmanjšanjem upravnih ovir na področjih prava družb, računovodstva in revidiranja, saj želi izboljšati konkurenčnost, okrepiti gospodarstvo in povečati število delovnih mest.

AKT

Sporočilo Komisije o poenostavljenem poslovnem okolju za podjetja na področjih prava družb, računovodstva in revidiranja (KOM (2007) 394 konč. - ni objavljeno v Uradnem listu)

POVZETEK

Države članice se morajo prožno odzivati na poslovno okolje in pri tem izkoristiti prednosti zakonodajnega okvira EU, vendar hkrati ne smejo omejevati inovacij in morajo odpraviti visoke upravne stroške, ki omejujejo konkurenčnost. Komisija bo ponovno preučila direktive EU in se posvetovala z zainteresiranimi stranmi o načinih, s katerimi bi zakonodajo uskladila z varčnejšim in učinkovitejšim poslovnim okoljem.

Pravo družb

Na voljo sta dve možnosti: popolna ali delna prenovitev direktiv na področjih, ki niso bistvena za čezmejna vprašanja. To vpliva na naslednje:

Pravila o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom (dvanajsta direktiva), ki poenostavljajo zakonodajo in druge ukrepe, ki državam članicam zagotavljajo večjo prožnost pri družitvah in delitvah, in sicer s:

  • poenostavitvijo odgovornosti direktorjev glede predložitve določenih finančnih podatkov in
  • odstranitvijo potrebe po odobritvi skupščine delničarjev, ki še vedno ščiti upnike (Direktiva 2006/68/ES spreminja zakonodajo na tem področju).

Zahtevo za objavo določenih podatkov v nacionalnih uradnih listih v skladu s Prvo direktivo na področju prava družb bi bilo mogoče nadomestiti s preprosto prijavno storitvijo v evropskem poslovnem registru (EBR), podobno pa bodo poenostavljena tudi pravila glede overjenega prevoda. V okviru statuta evropske družbe bodo spremenjena tudi pravila o registriranem sedežu podjetja.

Računovodstvo in revidiranje za MSP

Evropske direktive o računovodstvu so bile spremenjene v letu 2013, da bi omejile nepotrebne in nesorazmerne stroške priprave finančnih podatkov. Rezultat je nova direktiva o računovodstvu (2013/34/EU), katere določbe se bodo začele izvajati sredi leta 2015 in v kateri so določeni pogoji za opredelitev mikro, malih, srednje velikih in velikih podjetij. Ta direktiva zmanjšuje tudi količino podatkov, ki jih morajo zagotoviti mikro in mala podjetja, da izpolnijo zahteve.

Ozadje

Pravo družb, računovodstvo in revidiranje so v posodobljenem programu za poenostavitev, ki ga je Komisija začela leta 2006, in v njenem akcijskem programu, ki mu je 8. in 9. marca 2007 sledil Evropski svet, opredeljeni kot tri prednostna področja.

POVEZANI AKTI

Povzetek odzivov na sporočilo Komisije o poenostavljenem poslovnem okolju na področjih prava družb, računovodstva in revidiranja (COM)2007) 394 (pdf). Svet je prosil Komisijo, naj preuči odzive na sporočilo in po potrebi posreduje nove predloge. Prednost se očitno daje sprejetju rešitve, ki vključuje poenostavitev obstoječe zakonodaje (druga možnost, ki jo predlaga Komisija v svojem sporočilu).

Zadnja posodobitev: 03.06.2014

Top