Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pravice delničarjev družb, ki kotirajo na borzi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pravice delničarjev družb, ki kotirajo na borzi

POVZETEK:

Direktiva 2007/36/ES – Pravice delničarjev družb, ki kotirajo na borzi

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva določa pravila, ki pomagajo pri uveljavljanju pravic delničarjev na skupščinah družb, ki:

imajo registriran sedež v državi EU in

uradno kotirajo na borzi.

Cilj direktive je tudi upoštevati možnosti, ki jih ponujajo moderne tehnologije.

KLJUČNE TOČKE

Družbe morajo svojim delničarjem posredovati nekatere informacije v zvezi s skupščinami. Obvestilo o skupščini morajo posredovati največ 21 dni vnaprej, na spletnem mestu pa morajo objaviti bistvene informacije (datum, kraj, dnevni red, opis glasovanja in postopek udeležbe).

Zagotoviti morajo tudi druge informacije, kot so:

skupno število delnic in glasovalnih pravic,

listine, ki se predložijo,

osnutek sklepa za skupščino in

obrazci, ki jih je treba uporabiti za glasovanje s pooblastilom (ko en delničar pooblasti drugega, da ga zastopa).

Delničarji imajo na skupščini pravico, da:

dajo točke na dnevni red (če imajo 5 % delniškega kapitala družbe),

postavljajo vprašanja v zvezi s točkami na dnevnem redu, na katera mora družba odgovoriti, in

se udeležijo in glasujejo brez omejitev, razen na referenčni datum*.

V zvezi z glasovanjem morajo države EU odpraviti vse omejitve glede udeležbe delničarjev na skupščinah z elektronskimi sredstvi in delničarjem dovoliti, da z uporabo elektronskih sredstev imenujejo (in odpokličejo) svojega pooblaščenca, ki je lahko posameznik ali skupina.

Družbe morajo tudi poročati o natančnem številu glasov za vsak sklep. Če nobeden od delničarjev ne zahteva poročila, pa lahko države EU dovolijo podjetjem, da poročajo samo o številu glasov, potrebnih za zagotovitev potrebne večine za sprejetje sklepa. Družbe morajo objaviti rezultate glasovanja najpozneje v 15 dneh po skupščini.

Evropska komisija je leta 2014 predstavila predlog spremembe te direktive, da bi obravnavala pomanjkljivosti pri upravljanju družb, povezanih z družbami, ki kotirajo na borzi, in njihovimi delničarji. Evropski parlament in Svet EU predlog še vedno obravnavata.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA

Ta direktiva je začela veljati 3. avgusta 2007. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 3. avgusta 2009.

OZADJE

Ta direktiva izvira iz sporočila Komisije iz leta 2003 z naslovom „Posodobitev prava gospodarskih družb in izboljšanje upravljanja podjetij v Evropski uniji“. Sporočilo je vsebovalo predlog za povečanje pravic delničarjev družb, ki kotirajo na borzi, da bi se rešilo vprašanje glasovanja na daljavo.

KLJUČNI POJMI

* Referenčni datum: poseben datum, ki ga določi družba in na katerega mora delničar imeti delnice uradno v lasti, da bi bil upravičen do udeležbe na glasovanju na skupščini.

AKT

Direktiva 2007/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uveljavljanju določenih pravic delničarjev družb, ki kotirajo na borzi (UL L 184, 14.7.2007, str. 17–24)

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2007/36/ES so vključeni v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu – Posodobitev prava gospodarskih družb in izboljšanje upravljanja podjetij v Evropski uniji: načrt za korak naprej (COM(2003) 284 final z dne 21. maja 2003)

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev in Direktive 2013/34/EU glede določenih elementov izjave o upravljanju podjetij (COM(2014) 213 final z dne 9. aprila 2014)

Zadnja posodobitev 26.11.2015

Top