Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Plačilne storitve v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Plačilne storitve v EU

POVZETEK:

Direktiva 2007/64/ES o plačilnih storitvah na notranjem trgu EU

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Ta direktiva določa pravila za plačilne storitve*, kot so kreditni prenosi, direktne obremenitve in plačila s karticami.
 • Pravila vključujejo tudi zahteve za informacije za ponudnike plačilnih storitev ter pravice in obveznosti, ki so povezane z uporabo plačilnih storitev.

KLJUČNE TOČKE

Dovoljenje

Institucija, ki nudi plačilne storitve, mora pridobiti dovoljenje za izvajanje plačilnih dejavnosti po vsej EU. Vsaka država EU ima nacionalni organ, ki je zadolžen za izdajo dovoljenj. Institucija pridobi dovoljenje samo, če ima trdno upravljavsko ureditev poslovanja in določen znesek kapitala.

Zahteve za informacije

Ponudniki plačilnih storitev morajo uporabnikom svojih storitev zagotoviti različne jasne informacije.

Pred samo plačilno storitvijo morajo uporabniku na zlahka razumljiv način posredovati vse informacije v zvezi s

 • provizijami,
 • pritožbenimi postopki in
 • vsemi nadomestili, ki jih je treba plačati.

Plačniku morajo posredovati tudi informacije po izvršitvi plačilne transakcije. Te vključujejo:

 • sklic plačilne transakcije in prejemnika plačila,
 • znesek plačila,
 • provizije in nadomestila, povezana s transakcijo.

Ko je transakcija izvedena, morajo to sporočiti prejemniku plačila.

Zakonodaja določa tudi posebna pravila o informacijah, ki jih morajo ponudniki plačilnih storitev posredovati, kadar so transakcije dogovorjene s pogodbo, ki ureja izvršitev zaporednih plačilnih transakcij v prihodnosti.

Pravice in obveznosti

Plačilna transakcija v eurih ali valuti države EU zunaj euroobmočja se izvrši v enem delovnem dnevu.

Ponudniki plačilnih storitev so v celoti odgovorni plačnikom za pravilno izvršitev plačilnih transakcij. Kadar se transakcija ne izvrši ali se napačno izvrši, mora ponudnik plačilnih storitev plačnika to popraviti ali plačniku povrniti ustrezen znesek. Če druga oseba zlorabi plačnikov plačilni instrument, kot je kreditna kartica, mora plačnik kriti izgubo do največ 150 EUR.

Zakonodaja določa tudi pravila za povračila v primeru, da ponudnik plačilnih storitev napačno odobri plačilno transakcijo.

Razveljavitev

Direktiva (EU) 2015/2366 razveljavlja Direktivo 2007/64/ES z učinkom od 13. januarja 2018.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 25. decembra 2007. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 1. novembra 2009.

OZADJE

Potrošnikom je treba zagotoviti enostavno, učinkovito in varno plačevanje po vsej EU. Da bi dosegla ta cilj, je EU vzpostavila skupen okvir za plačilne storitve, ki nadomešča nacionalne predpise držav EU.

KLJUČNI POJEM

* Plačilne storitve: poslovne dejavnosti, ki:

 • omogočajo gotovinske pologe na plačilni račun ali gotovinske dvige s plačilnega računa ter upravljanje navedenega računa,
 • vključujejo izvrševanje plačilnih transakcij (npr. trajnih nalogov, direktnih obremenitev itd.) na plačilne račune ali po elektronski poti;
 • vključujejo izdajanje in/ali prejemanje plačilnih instrumentov;
 • izvajajo denarna nakazila (prenos denarja s strani delavcev v tujini osebam v njihovi matični državi).

AKT

Direktiva 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o plačilnih storitvah na notranjem trgu in o spremembah direktiv 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES in 2006/48/ES ter o razveljavitvi Direktive 97/5/ES (UL L 319, 5.12.2007, str. 1-36)

Nadaljnje spremembe Direktive 2007/64/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Direktiva 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov (UL L 257, 28.8.2014, str. 214-246

Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (UL L 337, 23.12.2015, str. 35-127)

Zadnja posodobitev 24.05.2016

Top