Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dovoljenje za prebivanje za žrtve trgovine z ljudmi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dovoljenje za prebivanje za žrtve trgovine z ljudmi

Dovoljenje za začasno prebivanje se lahko izda državljanom držav zunaj Evropske unije (EU), ki so žrtve trgovine z ljudmi ali (neobvezno) ki so jim pomagali pri nezakoniti preselitvi. Namen tega je spodbuditi jih k sodelovanju s pristojnimi organi in jim obenem nuditi ustrezno zaščito.

AKT

Direktiva Sveta 2004/81/ES z dne 29. aprila 2004 o dovoljenju za prebivanje za državljane tretjih držav, ki so žrtve trgovine z ljudmi ali so jim pomagali pri nezakoniti preselitvi in ki sodelujejo s pristojnimi organi

POVZETEK

Dovoljenje za začasno prebivanje se lahko izda državljanom držav zunaj Evropske unije (EU), ki so žrtve trgovine z ljudmi ali (neobvezno) ki so jim pomagali pri nezakoniti preselitvi. Namen tega je spodbuditi jih k sodelovanju s pristojnimi organi in jim obenem nuditi ustrezno zaščito.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva določa postopek za izdajo in podaljšanje dovoljenja za prebivanje, pogoje za zavrnitev podaljšanja ali odvzem ter obravnavanje žrtev pred in po izdaji dovoljenja.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva se uporablja za državljane držav zunaj EU ne glede na to, ali so v EU vstopili nezakonito. Dovoljenje se lahko izda osebam, ki so polnoletne po zakonih zadevne države EU, in se lahko uporablja tudi za otroke pod pogoji, določenimi v nacionalni zakonodaji.

Pristojni organi zadevne države EU morajo obvestiti zadevne osebe o možnostih, ki jih ta direktiva ponuja. Državljanom držav zunaj EU se zagotovi obdobje za premislek, med katerim lahko okrevajo in se rešijo vpliva storilcev kršitev. Tako se lahko na podlagi informacij odločijo, ali bodo sodelovali s preiskovalnimi organi. V tem obdobju je treba državljanom držav zunaj EU zagotoviti:

  • da se odredba o njihovem izgonu v tem času ne bo izvršila,
  • ustrezen življenjski standard in dostop do nujne zdravniške ter, če je primerno, psihološke nege,
  • dostop do storitev prevajanja in tolmačenja, kjer je to primerno,
  • dostop do brezplačne pravne pomoči, če tako določa nacionalno pravo.

Pristojni organi morajo presoditi, ali:

  • prisotnost žrtve lahko pomaga pri preiskavi,
  • žrtev kaže jasen namen sodelovanja,
  • je žrtev prekinila vse stike z osumljenimi storilci zadevne kršitve.

Če so navedeni trije pogoji izpolnjeni, se izda dovoljenje za začasno prebivanje, veljavno najmanj šest mesecev, z možnostjo podaljšanja. Dovoljenje se lahko podaljša, če so ustrezni pogoji še vedno izpolnjeni. Dovoljenje imetniku zagotavlja dostop do trga dela, poklicnega usposabljanja in izobraževanja pod pogoji, določenimi v nacionalni zakonodaji.

Dovoljenja za prebivanje ni mogoče podaljšati, če pogoji iz te direktive niso več izpolnjeni ali če so bili prekinjeni ustrezni postopki. Dovoljenje se lahko odvzame zaradi številnih razlogov, na primer če žrtev obnovi stik z osumljenci kršitve, če preneha sodelovati ali če se postopki prekinejo.

Države EU lahko sprejmejo ali ohranijo ugodnejše določbe za osebe, na katere se nanaša ta direktiva.

Medtem ko je treba zbiranje podatkov o različnih vidikih te direktive še vedno izboljšati, Komisija v dveh poročilih iz let 2010 in 2014 o uporabi Direktive ugotavlja, da države EU mogoče premalo uporabljajo možnost izdaje dovoljenj v zameno za sodelovanje.

OZADJE

To direktivo je treba brati skupaj z Direktivo 2011/36/EU o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev. Slednja določa horizontalni pravni okvir za državljane EU in držav zunaj EU ter krepi večino določb Direktive Sveta 2004/81/ES, vključno z okvirom za zaščito in pomoč za otroke.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2004/81/ES

6.8.2004

5.8.2006

UL L 261, 6.8.2004, str. 19-23

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi Direktive 2004/81/ES o dovoljenju za prebivanje, izdanem prebivalcem tretjih držav, ki so žrtve nedovoljene trgovine z ljudmi ali so bili predmet dejanj omogočanja nezakonitega priseljevanja, ki sodelujejo s pristojnimi organi (COM(2010) 493 final z dne 15. oktobra 2010)

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o uporabi Direktive 2004/81/ES o dovoljenju za prebivanje, izdanem prebivalcem tretjih držav, ki so žrtve nedovoljene trgovine z ljudmi ali so bili predmet dejanj omogočanja nezakonitega priseljevanja, ki sodelujejo s pristojnimi organi (COM(2014) 635 final z dne 17. oktobra 2014)

Zadnja posodobitev 02.04.2015

Top